สมัครรอยัลสล็อต COGECO Inc.

สมัครรอยัลสล็อต มอนทรีออล ควิเบก–(Marketwired – 9 เมษายน 2014) – วันนี้ COGECO Inc. (TSX:CGO) (“COGECO” หรือ “Corporation”) ประกาศผลทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2014 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2014 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (“IFRS”)

รายรับในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 60.0 ล้านดอลลาร์หรือ 13.1% สู่ 518.5 ล้านดอลลาร์โดยได้แรงหนุนจากกลุ่มเคเบิลซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลกระทบทั้งไตรมาสจากการเข้าซื้อกิจการ

Peer 1 Hosting (1) (“PEER 1”) ซึ่งได้มาเมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2556 ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตลอดจนการเติบโตจาก

หน่วยงานปฏิบัติการทั้งหมดของเรา สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2014 รายรับอยู่ที่ 1,035.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 210.3 ล้านดอลลาร์หรือ 25.5% รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วน

ใหญ่มาจากผลกระทบทั้งหมดจากการเข้าซื้อกิจการในส่วนเคเบิลของ Atlantic Broadband และ PEER 1 (“การเข้าซื้อกิจการล่าสุด”) ซึ่งทั้งคู่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2556 รวมกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่น่าพอใจและการเติบโตจากทั้งหมด ของหน่วยปฏิบัติการของเรา

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว(2)เพิ่มขึ้น 13.0% เป็น 221.8 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2556 และเพิ่มขึ้น 26.2% เป็น 445.8 ล้านดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับ

ครึ่งแรกของปีก่อน ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของทั้งสองช่วงเวลาส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการล่าสุดรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในกลุ่มเคเบิล

กำไรสำหรับงวดดังกล่าวอยู่ที่ 58.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง โดยที่ 17.4 ล้านดอลลาร์หรือ 1.04 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นของเจ้าของบริษัท เมื่อเทียบกับกำไรสำหรับงวด 49.0 ล้าน

ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้าที่ 14.7 ดอลลาร์ ล้าน หรือ $0.88 ต่อหุ้น เป็นของเจ้าของบริษัท สำหรับครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2557 กำไรสำหรับช่วง

เวลาดังกล่าวอยู่ที่ 115.3 ล้านดอลลาร์ โดย 40.4 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.42 ดอลลาร์ต่อหุ้น เป็นของเจ้าของบริษัท เมื่อเทียบกับกำไรในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2556 ที่ 96.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่ง 33.2 ล้านดอลลาร์หรือ 1.99 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นของเจ้าของคอร์ปอเรชั่น

กระแสเงินสดอิสระในไตรมาสที่สอง(2)สูงถึง 91.4 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 34.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สำหรับงวดหกเดือน กระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 164.1 ล้าน

ดอลลาร์ เทียบกับ 52.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2556 การเพิ่มขึ้นสำหรับทั้งสองช่วงเวลานั้นเป็นผลมาจากการปรับปรุง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วซึ่งอธิบายข้างต้น การ

ลดลงของการซื้ออสังหาริมทรัพย์ อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น ๆ อันเนื่องมาจากระยะเวลาของความคิดริเริ่มบางอย่าง รวมถึงการลดต้นทุนการรวม การปรับโครงสร้างและการจัดหา ส่วนหนึ่งหักล้างด้วยค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากภาระหนี้ที่สูงขึ้น

กระแสเงินสดในไตรมาสที่สองของปี 2014 จากกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่ 187.6 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 157.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 30.5 ล้านดอลลาร์หรือ 19.4% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน ในช่วงหกเดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่ 247.8 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 151.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 96.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 64.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีงบประมาณ 2556 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นทั้งสองช่วงเวลา การเพิ่มขึ้นของกำไรสำหรับงวดและค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

เงินปันผลรายไตรมาส 0.22 ดอลลาร์ต่อหุ้นจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นรองและหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหลายหุ้น เพิ่มขึ้น 0.03 ดอลลาร์ต่อหุ้นหรือ 15.8% เมื่อเทียบกับเงินปันผลที่ 0.19 ดอลลาร์ต่อ

หุ้นที่จ่ายในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2556 ในช่วงหกเดือนแรกมีจำนวนทั้งสิ้น 0.44 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีงบประมาณ 2557 เทียบกับ 0.38 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีงบประมาณ 2556 และ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้เสร็จสิ้นการตามการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด การออกหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันจำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับรายได้สุทธิ 49

ล้านเหรียญสหรัฐ สุทธิจากต้นทุนการทำธุรกรรมประมาณ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ตั๋วเงินไม่มีหลักประกันเหล่านี้มีดอกเบี้ยในอัตรา 6.00% ต่อปี โดยชำระทุกครึ่งปีและครบกำหนดชำระในวันที่ 5

มีนาคม 2020 รายได้สุทธิของตั๋วเงินไม่มีหลักประกันอาวุโสจะนำไปใช้จ่ายคืนส่วนหนึ่งของเงินกู้หมุนเวียนตามระยะเวลาของบริษัทจำนวน 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเงินกู้ยืมดังกล่าวจึงลดลงตามมา ถึง 50 ล้านดอลลาร์โฮสติ้ง Peer 1 หมายถึง Peer 1 Network (USA) Holdings Inc., Peer (UK) Ltd. และ Peer 1 Network Enterprises, Inc.

ข้อกำหนดที่ระบุไม่มีคำจำกัดความมาตรฐานที่กำหนดโดย IFRS ดังนั้นจึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับมาตรการที่คล้ายคลึงกันที่นำเสนอโดยบริษัทอื่น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่านส่วน “มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ IFRS” ของการอภิปรายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

“เราพอใจกับผลประกอบการทางการเงินของเราสำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2014” Louis Audet ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ COGECO Inc กล่าว “ในไตรมาสนี้

เราได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีถึงความสามารถในการเพิ่มผลกำไรพร้อมผลกำไรที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเกินรายได้ที่เทียบเคียงได้ การจัดการต้นทุนที่มั่นคงเป็นจุด

โฆษณาซึ่งเชี่ยวชาญด้านการขนส่งมวลชนผ่านทางบริษัทในเครือ Métromédia ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการโฆษณาในจังหวัดควิเบก ซึ่งเป็นตัวแทนของพันธมิตรทางธุรกิจที่ทำงานในตลาดอื่นๆ

ของแคนาดา หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาของ COGECO จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต (TSX:CGO) หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาของ Cogeco Cable นั้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต (TSX:CCA) ด้วยwww.cogeco.ca , cogecodiffusion.com และ cogecometromedia.com

ฮ่องกง จีน–(Marketwired – 9 เม.ย. 2014) – นักลงทุนโรงแรม ผู้ประกอบการ นักพัฒนา และนักการเงินจากจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงกำลังตกเป็นเป้าหมายในการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มห้องพักโรงแรมในบริสเบนในแต่ละปีสำหรับปีหน้า ทศวรรษ.

แนวทางเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนโรงแรมได้เก็บเกี่ยวผลตอบแทนสำหรับบริสเบนด้วยห้องพักเพิ่มเติมมากกว่า 500 ห้องที่พร้อมให้บริการหรือจะเปิดให้บริการในปีนี้ แต่ยังต้องการอีกมาก

นายกเทศมนตรีเกรแฮม เคิ ร์กนายกเทศมนตรีเมืองบริสเบน กล่าวเมื่อเปิดตัว Guide to Hotel Investmentฉบับปรับปรุงใหม่ กล่าวว่า จำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมในห้องพักของโรงแรมเพื่อดึงดูดผู้เข้าชมที่มีการใช้จ่ายสูง

Cr Quirk กล่าวว่าคู่มือนี้มีอยู่ในคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจจีนตัวย่อและบริสเบนมาร์เก็ตติ้งจะพบปะกับนักลงทุนที่มีศักยภาพในประเทศจีนในปีงบประมาณที่จะมาถึงเพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสต่างๆนายกเทศมนตรีกล่าวถึงโอกาสสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม นักลงทุน และนักพัฒนาที่ต้องการสร้างรอยเท้าในเมือง

“เนื่องจากการขาดแคลนห้องพักในโรงแรมที่ให้บริการเต็มรูปแบบซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล บริสเบนจึงงดให้บริการผู้เยี่ยมชมประมาณ 121,000 คนต่อปี” Cr Quirk กล่าว“ปัญหาการขาดแคลนทำให้ตลาดต้องเลื่อนการพักห้องคืนประมาณ 278,000 คืนทุกปี หรือประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการในปัจจุบัน

“ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่รอตัดบัญชีนี้ส่วนใหญ่มีส่วนทำให้โรงแรมไม่มีอุปทาน ซึ่งจะขัดขวางความสามารถของบริสเบนในการดึงดูดกิจกรรมและการประชุมใหญ่ๆ ค่าใช้จ่ายสำหรับนักท่อง

เที่ยวที่เสียไปนี้เท่ากับงานประมาณ 1100 ตำแหน่ง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจมูลค่า 114 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียที่อาจมีอยู่จริง”จำเป็นต้องมีห้องพักในโรงแรมมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เลื่อนออกไปนี้ และทำให้เมืองสามารถจัดหางานและการประชุมทางธุรกิจระดับนานาชาติได้มากขึ้น”

Jann Stuckey รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยว งานสำคัญ ธุรกิจขนาดเล็ก และกีฬาเครือจักรภพของรัฐควีนส์แลนด์ กล่าวว่า การลงทุนในโรงแรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นส่วนสำคัญของเป้าหมายของรัฐบาลควีนส์แลนด์ในการขยายธุรกิจบริสเบนให้เป็นจุดหมายปลายทางทางธุรกิจและการพักผ่อน

รัฐมนตรีสตัคกี้กล่าวว่า “เรากำลังนำเสนอสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจซึ่งสนับสนุนการลงทุนครั้งใหม่และการต่ออายุ ตลอดจนการขับเคลื่อนความต้องการผ่านเส้นทางการบินระหว่างประเทศใหม่ๆ ที่ดึงดูดใจ แคมเปญการตลาด และกิจกรรมสำคัญๆ

“ปฏิทินงานของบริสเบนเต็มไปด้วยงานกีฬาและวัฒนธรรมระดับโลกแล้ว เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมระดับโลกที่จัดกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ไม่ต้องพูดถึง G20 ที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งจะนำผู้นำระดับโลกและสื่อระดับโลกมาที่บริสเบน

“รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนา Drawcard ใหม่ๆ เช่น การพัฒนา Queens Wharf ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ ซึ่งจะเปลี่ยนเมืองบริสเบนให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

“เมื่อคุณรวมสิ่งนี้เข้ากับเส้นทางการบินใหม่ๆ ในบริสเบน และภาษีเงินเดือนที่ต่ำที่สุดในออสเตรเลีย บริสเบนจะกลายเป็นข้อเสนอการลงทุนและพัฒนาโรงแรมที่น่าดึงดูดใจมาก”

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจชั้นนำของ AECGroup คาดการณ์ว่าบริสเบนจะสามารถรองรับห้องพักเพิ่มเติมได้อีก 216 ถึง 330 ห้องต่อปีจนถึงปี 2022 ในคู่มือฉบับปรับปรุง

Cr Quirk กล่าวว่าสภาได้นำเสนอสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อธุรกิจและการพัฒนาอย่างมืออาชีพผ่านแผนแม่บท City Center ใหม่และด้วยการแต่งตั้งผู้จัดการการลงทุนด้านโรงแรมเพื่อทำงาน

\ร่วมกับนักลงทุน นักพัฒนา และผู้ประกอบการที่มองหาโอกาสโรงแรมในบริสเบนผู้จัดการสถานที่เพื่อการลงทุนของ Brisbane Marketing อยู่ที่เบอร์ลิน ลอนดอน ฮ่องกง และสิงคโปร์ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้บริสเบนเป็นจุดหมายการลงทุนด้านโรงแรม

คู่มือ การลงทุนโรงแรมประจำปี 2014 ในเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลียให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ตัวขับเคลื่อนความต้องการโรงแรม เงื่อนไขการซื้อขาย และข้อกำหนดด้าน

การจัดหาโรงแรมในอนาคตสำหรับบริสเบน ทำให้นักลงทุนไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาจะตัดสินใจลงทุนอย่างเหมาะสมที่ไหนและอย่างไรมีการแจกจ่ายให้กับนักลงทุนโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ และสามารถดูได้ทางออนไลน์ที่www.investbrisbane.com.au/hotels

กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย–(Marketwired – 9 เม.ย. 2014) – นักลงทุนโรงแรม ผู้ประกอบการ นักพัฒนา และนักการเงินจากกัวลาลัมเปอร์กำลังตกเป็นเป้าหมายในการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มห้องพักโรงแรมในบริสเบนในแต่ละปีสำหรับทศวรรษหน้า

แนวทางเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนโรงแรมได้เก็บเกี่ยวผลตอบแทนสำหรับบริสเบนด้วยห้องพักเพิ่มเติมมากกว่า 500 ห้องที่พร้อมให้บริการหรือจะเปิดให้บริการในปีนี้ แต่จำเป็นต้องมีอีกมาก

นายกเทศมนตรีเกรแฮม เคิร์ก นายกเทศมนตรีเมืองบริสเบน กล่าวเมื่อเปิดตัว Guide to Hotel Investment in Brisbaneฉบับปรับปรุง กล่าวว่า จำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมในห้องพักของโรงแรมเพื่อดึงดูดผู้เข้าชมที่มีการใช้จ่ายสูง

นายกเทศมนตรีกล่าวถึงโอกาสสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม นักลงทุน และนักพัฒนาที่ต้องการสร้างรอยเท้าในเมือง“เนื่องจากการขาดแคลนห้องพักในโรงแรมที่ให้บริการเต็มรูปแบบซึ่งเป็นที่

ยอมรับในระดับสากล บริสเบนจึงงดให้บริการผู้เยี่ยมชมประมาณ 121,000 คนต่อปี” Cr Quirk กล่าว“ปัญหาการขาดแคลนทำให้ตลาดต้องเลื่อนการพักห้องคืนประมาณ 278,000 คืนทุกปี หรือประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการในปัจจุบัน

“ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่รอตัดบัญชีนี้ส่วนใหญ่มีส่วนทำให้โรงแรมไม่มีอุปทาน ซึ่งจะขัดขวางความสามารถของบริสเบนในการดึงดูดกิจกรรมและการประชุมใหญ่ๆ ค่าใช้จ่ายสำหรับนักท่อง

เที่ยวที่เสียไปนี้เท่ากับงานประมาณ 1100 ตำแหน่ง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจมูลค่า 114 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียที่อาจมีอยู่จริง”จำเป็นต้องมีห้องพักในโรงแรมมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เลื่อนออกไปนี้ และทำให้เมืองสามารถจัดหางานและการประชุมทางธุรกิจระดับนานาชาติได้มากขึ้น”

Jann Stuckey รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยว งานสำคัญ ธุรกิจขนาดเล็ก และกีฬาเครือจักรภพของรัฐควีนส์แลนด์ กล่าวว่า การลงทุนในโรงแรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นส่วนสำคัญของเป้าหมายของรัฐบาลควีนส์แลนด์ในการขยายธุรกิจบริสเบนให้เป็นจุดหมายปลายทางทางธุรกิจและการพักผ่อน

รัฐมนตรีสตัคกี้กล่าวว่า “เรากำลังนำเสนอสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจซึ่งสนับสนุนการลงทุนครั้งใหม่และการต่ออายุ ตลอดจนการขับเคลื่อนความต้องการผ่านเส้นทางการบินระหว่างประเทศใหม่ๆ แคมเปญการตลาด และกิจกรรมสำคัญๆ

“ปฏิทินงานของบริสเบนเต็มไปด้วยงานกีฬาและวัฒนธรรมระดับโลกแล้ว เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมระดับโลกที่จัดกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ไม่ต้องพูดถึง G20 ที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งจะนำผู้นำระดับโลกและสื่อระดับโลกมาที่บริสเบน

“รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนา Drawcard ใหม่ๆ เช่น การพัฒนา Queens Wharf ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ ซึ่งจะเปลี่ยนเมืองบริสเบนให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ“เมื่อคุณรวมสิ่งนี้เข้ากับเส้น

ทางการบินใหม่ๆ ในบริสเบน และภาษีเงินเดือนที่ต่ำที่สุดในออสเตรเลีย บริสเบนจะกลายเป็นข้อเสนอการลงทุนและพัฒนาโรงแรมที่น่าดึงดูดใจมาก”ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจชั้นนำของ AECGroup คาดการณ์ว่าบริสเบนจะสามารถรองรับห้องพักเพิ่มเติมได้อีก 216 ถึง 330 ห้องต่อปีจนถึงปี 2022 ในคู่มือฉบับปรับปรุง

Cr Quirk กล่าวว่าสภาได้นำเสนอสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อธุรกิจและการพัฒนาอย่างมืออาชีพผ่านแผนแม่บท City Center ใหม่และด้วยการแต่งตั้งผู้จัดการการลงทุนด้านโรงแรมเพื่อ

ทำงานร่วมกับนักลงทุน นักพัฒนา และผู้ประกอบการที่มองหาโอกาสโรงแรมในบริสเบนผู้จัดการสถานที่เพื่อการลงทุนของ Brisbane Marketingอยู่ที่เบอร์ลิน ลอนดอน ฮ่องกง และสิงคโปร์ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้บริสเบนเป็นจุดหมายการลงทุนด้านโรงแรม

คู่มือ การลงทุนโรงแรมประจำปี 2014 ในเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลียให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ตัวขับเคลื่อนความต้องการโรงแรม เงื่อนไขการซื้อขาย และข้อกำหนด

ด้านการจัดหาโรงแรมในอนาคตสำหรับบริสเบน ทำให้นักลงทุนไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาจะตัดสินใจลงทุนอย่างเหมาะสมที่ไหนและอย่างไรมีการแจกจ่ายให้กับนักลงทุนโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ และสามารถดูได้ทางออนไลน์ที่www.investbrisbane.com.au/hotels

สิงคโปร์–(Marketwired – 9 เม.ย. 2014) – นักลงทุนโรงแรม ผู้ประกอบการ นักพัฒนา และนักการเงินจากสิงคโปร์กำลังตกเป็นเป้าหมายในการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มห้องพักโรงแรมในบริสเบนในแต่ละปีสำหรับทศวรรษหน้า

แนวทางเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนโรงแรมได้เก็บเกี่ยวผลตอบแทนสำหรับบริสเบนด้วยห้องพักเพิ่มเติมมากกว่า 500 ห้องที่พร้อมให้บริการหรือจะเปิดให้บริการในปีนี้ แต่ยังต้องการอีกมาก

นายกเทศมนตรีเกรแฮม เคิ ร์กนายกเทศมนตรีเมืองบริสเบน กล่าวเมื่อเปิดตัว Guide to Hotel Investmentฉบับปรับปรุงใหม่ กล่าวว่า จำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมในห้องพักของโรงแรมเพื่อดึงดูดผู้เข้าชมที่มีการใช้จ่ายสูง

กล่าวถึงโอกาสสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม นักลงทุน และนักพัฒนาที่ต้องการสร้างรอยเท้าในเมือง“เนื่องจากการขาดแคลนห้องพักในโรงแรมที่ให้บริการเต็มรูปแบบซึ่งเป็น

ที่ยอมรับในระดับสากล บริสเบนจึงงดให้บริการผู้เยี่ยมชมประมาณ 121,000 คนต่อปี” Cr Quirk กล่าว“ปัญหาการขาดแคลนทำให้ตลาดต้องเลื่อนการพักห้องคืนประมาณ 278,000 คืนทุกปี หรือประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการในปัจจุบัน

“ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่รอตัดบัญชีนี้ส่วนใหญ่มีส่วนทำให้โรงแรมไม่มีอุปทาน ซึ่งจะขัดขวางความสามารถของบริสเบนในการดึงดูดกิจกรรมและการประชุมใหญ่ๆ ค่าใช้จ่ายสำหรับนัก

ท่องเที่ยวที่เสียไปนี้เท่ากับงานประมาณ 1100 ตำแหน่ง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจมูลค่า 114 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียที่อาจมีอยู่จริง”จำเป็นต้องมีห้องพักในโรงแรมมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เลื่อนออกไปนี้ และทำให้เมืองสามารถจัดหางานและการประชุมทางธุรกิจระดับนานาชาติได้มากขึ้น”

Jann Stuckey รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยว งานสำคัญ ธุรกิจขนาดเล็ก และกีฬาเครือจักรภพของรัฐควีนส์แลนด์ กล่าวว่า การลงทุนในโรงแรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นส่วนสำคัญของเป้าหมายของรัฐบาลควีนส์แลนด์ในการขยายธุรกิจบริสเบนให้เป็นจุดหมายปลายทางทางธุรกิจและการพักผ่อน

รัฐมนตรีสตัคกี้กล่าวว่า “เรากำลังนำเสนอสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจซึ่งสนับสนุนการลงทุนครั้งใหม่และการต่ออายุ ตลอดจนการขับเคลื่อนความต้องการผ่านเส้นทางการบินระหว่างประเทศใหม่ๆ แคมเปญการตลาด และกิจกรรมสำคัญๆ

“ปฏิทินงานของบริสเบนเต็มไปด้วยงานกีฬาและวัฒนธรรมระดับโลกแล้ว เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมระดับโลกที่จัดกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ไม่ต้องพูดถึง G20 ที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งจะนำผู้นำระดับโลกและสื่อระดับโลกมาที่บริสเบน

“รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนา Drawcard ใหม่ๆ เช่น การพัฒนา Queens Wharf ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ ซึ่งจะเปลี่ยนเมืองบริสเบนให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ“เมื่อคุณรวมสิ่งนี้เข้ากับ

เส้นทางการบินใหม่ๆ ในบริสเบน และภาษีเงินเดือนที่ต่ำที่สุดในออสเตรเลีย บริสเบนจะกลายเป็นข้อเสนอการลงทุนและพัฒนาโรงแรมที่น่าดึงดูดใจมาก”ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจชั้นนำของ AECGroup คาดการณ์ว่าบริสเบนจะสามารถรองรับห้องพักเพิ่มเติมได้อีก 216 ถึง 330 ห้องต่อปีจนถึงปี 2022 ในคู่มือฉบับปรับปรุง

Cr Quirk กล่าวว่าสภาได้นำเสนอสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อธุรกิจและการพัฒนาอย่างมืออาชีพผ่านแผนแม่บท City Center ใหม่และด้วยการแต่งตั้งผู้จัดการการลงทุนด้านโรงแรมเพื่อ

ทำงานร่วมกับนักลงทุน นักพัฒนา และผู้ประกอบการที่มองหาโอกาสโรงแรมในบริสเบนผู้จัดการสถานที่เพื่อการลงทุนของ Brisbane Marketingอยู่ที่เบอร์ลิน ลอนดอน ฮ่องกง และสิงคโปร์ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้บริสเบนเป็นจุดหมายการลงทุนด้านโรงแรม

คู่มือ การลงทุนโรงแรมประจำปี 2014 ในเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลียให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ตัวขับเคลื่อนความต้องการโรงแรม เงื่อนไขการซื้อขาย และข้อกำหนด

ด้านการจัดหาโรงแรมในอนาคตสำหรับบริสเบน ทำให้นักลงทุนไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาจะตัดสินใจลงทุนอย่างเหมาะสมที่ไหนและอย่างไรมีการแจกจ่ายให้กับนักลงทุนโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ และสามารถดูได้ทางออนไลน์ที่www.investbrisbane.com.au/hotels

บอสตัน, แมสซาชูเซตส์–(Marketwired – 10 เม.ย. 2014) มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในสหรัฐฯ เผชิญกับความท้าทายเร่งด่วนที่ผู้นำด้านการศึกษาต้องดำเนินการด้วยความชัดเจนเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อคว้าโอกาสที่รออยู่ข้างหน้า รายงานที่เผยแพร่ในวันนี้โดย The Boston Consulting Group (BCG)

แต่การทดลองทั่วประเทศชี้ทางไปข้างหน้า โต้แย้งผู้เขียนรายงานเรื่องFive Trends to Watch in Higher Education สถาบันหลายแห่งกำลังตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอของโปรแกรม

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุน พวกเขายังใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์และรับรองความสำเร็จสำหรับการผสมผสานของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยบางแห่ง

กำลังขยายข้อเสนอการวิจัยเพื่อดึงดูดเงินทุนได้ดีขึ้น ในขณะที่วิทยาลัยหลายแห่งกำลังขยายส่วนแบ่งตลาดการศึกษาออนไลน์ ความพยายามสร้างสรรค์ดังกล่าวบ่งบอกถึงความหลากหลายของ

วิธีการเปลี่ยนเกมหุ้นส่วนอาวุโสและผู้เขียนร่วมของรายงานกล่าวว่า “ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษากำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งท้าทายคณะกรรมการและทีม

ผู้นำทุกฝ่ายให้คิดใหม่เกี่ยวกับกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินงานของพวกเขา” “สถาบันต่างๆ ที่จะเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมนี้ ยินดีที่จะปรับตัวและเปิดรับเส้นทางใหม่สู่ความสำเร็จ”

สามารถดาวน์โหลดสำเนารายงานได้ที่www.bcgperspectives.comหากต้องการนัดสัมภาษณ์ผู้เขียนหรือรับสำเนารายงาน โปรดติดต่อ Patrick Riccards ที่ +1 703 298 8283

หรือpatrick@exemplarpr.com เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการระดับโลกและเป็นที่ปรึกษาชั้นนำของโลกด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ เราร่วมมือกับลูกค้าจากภาคเอกชน ภาครัฐ และไม่

แสวงหาผลกำไรในทุกภูมิภาคเพื่อระบุโอกาสที่มีมูลค่าสูงสุด จัดการกับความท้าทายที่สำคัญที่สุด และเปลี่ยนแปลงองค์กรของพวกเขา แนวทางที่กำหนดเองของเรารวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงของบริษัทและตลาดด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในทุกระดับขององค์กรลูกค้า สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน สร้างองค์กรที่มี

ความสามารถมากขึ้น และได้รับผลลัพธ์ที่ยั่งยืน BCG ก่อตั้งขึ้นในปี 2506 เป็นบริษัทเอกชนที่มีสำนักงาน 81 แห่งใน 45 ประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม bcg.com

นำเสนอแนวคิดล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญ BCG รวมทั้งจากซีอีโอ นักวิชาการ และผู้นำคนอื่นๆ ครอบคลุมประเด็นที่ด้านบนของวาระผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ยังช่วยให้

เข้าถึงข้อมูลความเป็นผู้นำทางความคิดที่กว้างขวางของ BCG อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ย้อนหลังไป 50 ปีจนถึงสมัยของ Bruce Henderson ผู้ก่อตั้งบริษัทและหนึ่งในสถาปนิกที่

ปรึกษาด้านการจัดการสมัยใหม่ เนื้อหาทั้งหมดของเรา รวมถึงวิดีโอ พอดแคสต์ ข้อคิดเห็น และรายงาน สามารถเข้าถึงได้จากพีซีมือถือiPad Facebook TwitterและLinkedIn

10 เมษายน 2014 -ร่วมกับการเปิดเผยรายงานระหว่างกาลไตรมาสแรกปี 2014 Net Entertainment ขอเชิญนักวิเคราะห์ สื่อ และนักลงทุนมาที่สำนักงานของบริษัทที่

ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย และลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย–(Marketwired – 10 เม.ย. 2014) – หลังจากรอคอยมาหลายเดือนFAMILY GUY: The Quest for Stuffเปิดให้

พัฒนาและผลิตวิดีโอ แอพ และเกมต้นฉบับตามแนวคิดและส่วนขยายใหม่ๆ ของแบรนด์ Fox ที่มีอยู่ กลุ่มบริษัทได้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลมากมาย เช่น GLEE™ KARAOKE, ANGRY BIRDS™ RIO, ICE AGE VILLAGE™, THE SIMPSONS™ TAPPED OUT และอื่นๆ อีกมากมาย

MOUNTAIN VIEW, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwired – 10 เมษายน 2014) – myMail แอพ มือถือสำหรับจัดการบัญชีอีเมลหลายบัญชี ตอนนี้เป็นไคลเอนต์อีเมลบุคคลที่สามที่มีการดาวน์โหลดมากที่สุดบน iOS ทั่วโลกตามข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทวิเคราะห์แอพดิสติโม่ .

ที่ต้องการแข่งขันในตลาดแอป ทีมงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของเราพยายามที่จะช่วยให้นักพัฒนา แบรนด์ และบริษัทที่ให้บริการทางการเงินได้รับความรู้ที่สามารถนำไปดำเนินการได้ ทันเวลา

และตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันในตลาดแอปทั่วโลก Distimo นำเสนอบริการหลักดังต่อไปนี้: App Analytics เพื่อติดตามข้อมูลแอปที่สำคัญทั้งหมดของคุณทั่วทั้งร้านแอป

และเครือข่ายโฆษณารายใหญ่ทั้งหมด เครื่องมือวัด Conversion เพื่อวัดกระบวนการขายแอปแบบเต็มตั้งแต่การค้นพบและแคมเปญไปจนถึงการเปิดตัวแอปและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของ

ผู้ใช้แอป และ AppIQ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่แม่นยำที่สุดในตลาดเพื่อวิเคราะห์ปริมาณการดาวน์โหลดและรายได้รายวันโดยประมาณสำหรับแอปใดๆ ในตลาดทั่วโลก Distimo Leaderboard

จัดอันดับแอปยอดนิยมในทุกประเทศ หมวดหมู่ และ App Store แยกตามวัน สัปดาห์ เดือน และ/หรือไตรมาส และให้ผู้ใช้วิเคราะห์ได้ การเสนอข้อมูลแบบบูรณาการสำหรับองค์กรยังมีให้บริการผ่าน Distimo APIDistimo ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 เป็นบริษัทเอกชนที่ตั้งอยู่ในเนเธอร์แลนด์ และมีสำนักงานเพิ่มเติมในซานฟรานซิสโก นิวยอร์กซิตี้ ลอนดอน และโตเกียว

สกอตส์เดล แอริโซนา–(Marketwired – 10 เมษายน 2014) – Beamz Interactive, Inc. (OTCQB:BZIC) ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพลงอินเทอร์แอคทีฟชั้นนำระดับแนวหน้า ประกาศ

ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับผู้บริโภคในตะวันออกกลางเพิ่มเติมหลังจากบรรลุข้อตกลงกับ Infinity International FZC ภายใต้ข้อตกลง Infinity จะทำการตลาดและจัดจำหน่ายโมเดลผู้บริโภค Beamz by Flo ในตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกา

ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 Infinity Internationalประสบความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์ที่โดดเด่นกับลูกค้าและผู้ใช้ปลายทางโดยสร้างความมุ่งมั่นในผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมและการ

บริการลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาค ขณะนี้ สมัครรอยัลสล็อต ทำข้อตกลงกับแบรนด์คุณภาพสูงที่สุดในโลก และสินค้าของบริษัทสามารถพบได้ที่ร้านค้าปลีกที่มีชื่อเสียง เช่น: Toy R Us, Ferrari

Stores, Hamleys, Mumzworld, Sun and Sand Sports, ELC, Fantasy World และ Go Sports ใน นอกเหนือจากพันธมิตรระดับภูมิภาค เช่น โปรแกรมความภักดีของสายการบินเอทิฮัด

“Infinity International มอบแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมให้กับ Beamz Interactive เพื่อพัฒนาและส่งเสริมโซลูชันผู้บริโภคของ Beamz by Flo” Charlie Mollo ซีอีโอของ

Beamz Interactive กล่าว “ในขณะที่เราขยายการเข้าถึงในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น ตะวันออกกลาง เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับผู้จัดจำหน่ายอย่าง Infinity และใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคนี้เพื่อเพิ่มการรับรู้ของ Beamz โดย Flo”

Beamz by Floเปิดโอกาสให้ผู้คนทุกวัยได้สัมผัสกับความสนุกและความตื่นเต้นในการสร้างดนตรีแบบอินเทอร์แอคทีฟเพียงแค่ขยับมือผ่านลำแสงเลเซอร์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์

ของ Beamz Interactive ผู้ใช้ยังสามารถสร้างมิกซ์เพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันของตนเอง จากนั้นบันทึกและแบ่งปันเพลงของพวกเขากับเพื่อน ๆ ได้ทันที ด้วยความร่วมมือ

ระหว่าง Beamz Interactive กับFlo Ridaกลุ่มผลิตภัณฑ์ Beamz by Flo นำเสนอเพลงล่าสุดของ Flo Rida และเพลงฮิตติดชาร์ต Flo Rida ได้รับรางวัล Billboard Top 100 Artist สำหรับปี 2012 และเป็นศิลปินฮิปฮอปดิจิทัลที่ขายดีที่สุดในโลก โดยมีการดูวิดีโอมากกว่า 600 ล้านครั้งบน YouTube

Infinity International จะใช้คลังสินค้าของบริษัทที่ตั้งอยู่ที่สนามบินนานาชาติชาร์จาห์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อจำหน่าย Beamz by Flo ในตะวันออกกลาง นอกเหนือจากการโปรโมต Beamz by Flo ผ่านร้านค้าออนไลน์ของพวกเขาที่: www.toysforkidz.com

ผลิตภัณฑ์ Beamz เข้ากันได้กับหลายแพลตฟอร์ม (PC, Mac และ Apple iOS) และรวมเพลงแบบโต้ตอบได้ทุกประเภท ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Beamz by Flo ได้ที่: www.beamzbyflo.com

อยู่ใน Scottsdale, AZ, Beamz Interactive, Inc. (OTCQB:BZIC) ได้สร้างเทคโนโลยีตัวควบคุมเลเซอร์แบบโต้ตอบที่ล้ำสมัยซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาโอกาสทางการตลาด

ใหม่ๆ ในด้านดนตรี การศึกษา การดูแลสุขภาพ เกม และแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้บริโภค ในแอปพลิเคชั่นแรก บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีดนตรีและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่

นำเพลงมาสู่ทุกคนอย่างแท้จริงในแบบที่ไม่เคยทำมาก่อน Beamz ช่วยให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางดนตรีหรือไม่มีการฝึกหัดเล่นและเพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้ภายในไม่กี่นาที แต่ก็มีความลึกในการ

ช่วยให้ดีเจ ศิลปิน และนักดนตรีที่ประสบความสำเร็จสามารถแสดง เรียบเรียง และสร้างดนตรีเชิงโต้ตอบที่มีความซับซ้อนสูงได้ พอร์ตโฟลิโอเทคโนโลยีของ Beamz Interactive ประกอบ

ด้วยสิทธิบัตรหลายฉบับ สิทธิบัตรที่รอดำเนินการ และความลับทางการค้าที่ครอบคลุมดนตรีเชิงโต้ตอบ ซอฟต์แวร์ ตัวควบคุมแบบเลเซอร์ แอพพลิเคชั่นเกมและการออกแบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Beamz กรุณาเยี่ยมชม:www.thebeamz.comครับ

สำหรับเอกสารข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ที่ครอบคลุม รวมถึงเอกสารข้อเท็จจริง แหล่งข้อมูลมัลติมีเดีย และวิดีโอเกี่ยวกับ Beamz โปรดไปที่ลิงก์ที่เหมาะสม: Investor Portal , วิดีโอผลิตภัณฑ์ Beamzและเอกสารข้อมูลนักลงทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังและการคาดการณ์ในปัจจุบันของบริษัทเกี่ยวกับผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน โอกาสและโอกาสใน

อนาคต ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัท และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทอาจแตกต่างอย่าง

มากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ อันเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงที่กล่าวถึงในรายงานประจำของบริษัทที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์และมีอยู่ในเว็บไซต์ของตน ( www. sec.gov). ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบุคคลที่กระทำการในนามของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนโดยชัดแจ้งจากปัจจัยเหล่านี้ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงต่อสาธารณะหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้

PALO ALTO, CA –(Marketwired – 10 เมษายน 2014) – Axwave Inc. เป็นผู้นำในการจดจำเสียง บริการติดแท็กเพลงและภาพยนตร์ยอดนิยมได้เพิ่มการค้นพบอัตโนมัติในแอพ Android คุณลักษณะใหม่นี้ช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบเพลงที่กำลังเล่นอยู่ในวิทยุโดยไม่ต้องกดปุ่มเดียว

ด้วยคุณสมบัติใหม่นี้ GSOUND สามารถทำงานในพื้นหลังได้อย่างสมบูรณ์และระบุเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีนับล้านโดยอัตโนมัติในขณะที่โทรศัพท์ล็อกอยู่หรือผู้ใช้อยู่ในแอปอื่นที่ไม่ใช้

ไมโครโฟน Damian Scavo ซีอีโอของ Axewave กล่าวว่า “เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรู้และจดจำสิ่งที่คุณฟังขณะอยู่ในรถ ที่คลับ ดูหนัง หรือเมื่อใดก็ตามที่โทรศัพท์ของคุณอยู่ในกระเป๋า

เสื้อ ผู้ใช้สามารถฟังเพลงและทบทวนสิ่งที่พวกเขาชอบและโต้ตอบกับเพลงที่แท็กทั้งหมดได้ในภายหลัง พวกเขาสามารถซื้อได้ใน 7digital ฟังพวกเขาใน 8Tracks หรือค้นหาเนื้อเพลง

แน่นอน หนึ่งในความกังวลของการค้นหาอัตโนมัติที่ทำงานอย่างต่อเนื่องคืออายุการใช้งานแบตเตอรี่ Loris d’Akunto, CTO ของ Axwave โต้แย้งว่าการเล่นวิดีโอเกมเป็นเวลา 10 นาทีเทียบเท่ากับการฟังในเบื้องหลัง 10 ชั่วโมง

แทนที่จะให้ผู้ใช้มองหาโทรศัพท์ของตนอยู่ตลอดเวลาเพื่อเปิดใช้งานเทคโนโลยีการจดจำ GSOUND ช่วยให้พวกเขานั่งดูแท็กทั้งหมดได้ในภายหลัง เพื่อแสดงให้เห็นสิ่งนี้ Damian Scavo

กล่าวว่าให้นึกภาพตัวเองกำลังขับรถและฟังวิทยุ คุณกำลังเล่นเพลงใหม่อยู่ แต่ทันทีที่คุณจอดรถ เพลงนั้นไม่เล่นอีกต่อไปและคุณจำชื่อเพลงนั้นไม่ได้ นี่ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ด้วยการค้นหาอัตโนมัติของ GSOUND คุณสามารถเรียกดูเพลงทั้งหมดที่คุณฟังและจดจำเพลงที่คุณชอบได้แล้ว

Axwave Inc.ตั้งอยู่ในเมืองพาโลอัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมด้านเสียงที่พลิกโฉมโลก เทคโนโลยีพิเศษเฉพาะของ Axwave สามารถสร้างประสบการณ์ทีวีแบบ

โต้ตอบที่เปลี่ยนวิธีการโฆษณาบนมือถือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Axwave โปรดไป ที่ http://www.axwave.com/หรือดูที่แอปบน Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.axwave ก . ซาวน์

ฟิลาเดลเฟีย, 10 เมษายน 2014 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Independence Blue Cross (Independence) ได้ประกาศผู้ชนะการแข่งขันวิดีโอที่เน้นผู้บริโภคเป็นหลักเพื่อสร้าง

ความตระหนักในหมู่คนรุ่นมิลเลนเนียลของเส้นตายในการลงทะเบียนในแผนสุขภาพใหม่ภายใต้การดูแลราคาไม่แพง พรบ. Kathleen Poliski นักศึกษามหาวิทยาลัยนอยมันน์ วัย 21 ปี

เป็นผู้ชนะรางวัลใหญ่ของการแข่งขันจากเรื่องตลกขบขันในการรับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลในกรณีที่ซอมบี้จู่โจมโดยธรรมชาติ ในฐานะผู้ชนะ Independence จะมอบรางวัลให้ Poliski $10,000

เพื่อเข้าสู่ ” IBX 90 วินาที” ผู้เข้าร่วมส่งวิดีโอผ่าน IBX90Seconds.com หรือผ่าน Facebook จากพีซีหรืออุปกรณ์พกพา การประกวดพยายามดึงดูดคนรุ่นมิลเลนเนียล — บุคคลที่เกิด

ระหว่างต้นทศวรรษ 1980 ถึงต้นยุค 2000 — แต่เปิดให้ทุกคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด การประกวดเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ โดยมีการเรียกร้องให้ส่งผลงานและปิดท้ายด้วยผู้ชนะที่ได้รับเลือกในวันที่ 24 มีนาคม สามารถส่งผลงานสำหรับการโหวตจากผู้ชมทางโซเชียลมีเดียได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคมถึง 24 มีนาคม

การแข่งขัน “IBX 90 Seconds” เป็นการเรียกร้องให้ดำเนินการเพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากการมีประกันสุขภาพ — ไม่ว่าอายุหรือสถานะสุขภาพของพวกเขาจะเป็น

อย่างไร ความคิดริเริ่มนี้เป็นเพียงหนึ่งในความพยายามให้ความรู้ผู้บริโภคที่ไม่เหมือนใครของ Independence ซึ่งรวมถึงIndependence Expressประสบการณ์การค้าปลีกบนมือถือที่เดินทาง

ไปยังกิจกรรมในชุมชนที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ และ กิจกรรมการลงทะเบียน Countdown to Coverageที่บริษัทประกันเป็นเจ้าภาพที่สำนักงานใหญ่ Market Street เพื่อช่วยให้ผู้ลงทะเบียนในนาทีสุดท้ายได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพนอกจากผู้ชนะรางวัลใหญ่ Kathleen Poliski แล้ว ยังมีการเลือกรองชนะเลิศหนึ่งรายในแต่ละประเภทต่อไปนี้

ทำไมเพื่อนของฉันต้องการประกัน : Jelani Thomas, 27ช่วงเวลาที่ฉันรู้ว่าฉันต้องการประกันสุขภาพ : Joe Radcliffe, 24 ภูมิปัญญาของพ่อแม่ที่มีต่อความสำคัญของการประกันสุขภาพ : Daniel Lamoureux, 37

“การแข่งขันวิดีโอ IBX 90 วินาทีประสบความสำเร็จอย่างมาก” Brian Lobley รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดและธุรกิจผู้บริโภคของ Independence กล่าว “นักสร้างภาพยนตร์และมือ

สมัครเล่นที่ใฝ่ฝันได้ส่งเรื่องราวที่น่าสนใจที่ช่วยให้เราสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสาเหตุ แม้ว่าคุณจะอายุน้อยและมีสุขภาพแข็งแรง การสมัครเข้าร่วมแผนบริการสุขภาพก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล”

ร่วมกับ “IBX 90 วินาที” Independence ร่วมมือกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วภูมิภาคเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับเส้นตาย ACA ที่กำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว Temple University ได้รับรางวัลใหญ่ $10,000 ในฐานะโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยคะแนนโหวตผลงานของนักเรียนและศิษย์เก่ามากที่สุด

“โซเชียลมีเดียเป็นเวทีสนทนาที่นักศึกษาและคนรุ่นมิลเลนเนียลคนอื่นๆ ใช้ในการสื่อสาร” พอลลา ซันไชน์ รองประธานฝ่ายขายและการตลาด ธุรกิจผู้บริโภคของ Independence กล่าว “ด้วยการใช้ช่องทางที่ได้รับความนิยมและมีการค้ามนุษย์ เราสามารถเข้าถึงคนหนุ่มสาวหลายพันคนในภูมิภาคของเราซึ่งอาจไม่ได้พิจารณาลงทะเบียนในแผนสุขภาพ”

อินดิเพนเดนซ์ บลู ครอสเป็นบริษัทประกันสุขภาพชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเพนซิลเวเนีย ด้วยบริษัทในเครือของเรา เราให้บริการผู้คนมากกว่า 8.2 ล้านคนใน 24 รัฐและ

District of Columbia เป็นเวลากว่า 75 ปีแล้วที่เราได้ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและชุมชนที่เราให้บริการด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการดูแลสุขภาพที่

เป็นนวัตกรรมและราคาที่แข่งขันได้ บุกเบิกวิธีการใหม่ในการให้รางวัลแก่แพทย์ โรงพยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆ สำหรับการดูแลที่มีคุณภาพและประสานงานกัน และ

สนับสนุนโปรแกรมและกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราเปลี่ยนแปลงเกม โปรดไปที่www.ibx.com เชื่อมต่อกับเราบน Facebook .com/facebookและบน Twitter ที่@ibx. Independence Blue Cross เป็นผู้รับอนุญาตอิสระของสมาคม Blue Cross และ Blue Shield

JACKSONVILLE, Fla., April 10, 2014 (GLOBE NEWSWIRE) — Web.com (Nasdaq:WWWW) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโซลูชั่นการตลาดออนไลน์ชั้นนำสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก จะ

จัดการประชุมสุดยอดธุรกิจขนาดเล็กฟรีที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก เจ้าของเรียนรู้วิธีเพิ่มการมองเห็นและทำการตลาดธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ Small Business

Summit จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2014 เวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น. (EDT) ที่ Gwinnett Center ในดุลูท จอร์เจีย ผ่านข้อตกลงของ Web.com กับ PGA TOUR และเป็นผู้สนับสนุนหลัก ของ Web.com Tour Web.com ได้พัฒนา Small Business Summit ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

Vince DeSilva รองประธานอาวุโสฝ่ายบริการสมาชิกที่ Gwinnett Chamber of Commerce จะเป็นวิทยากรเปิดที่ Web.com Small Business Summit และ Web.com รองประธานฝ่ายการตลาด Debbi Lechner จะแบ่งปันข้อมูลและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก เพิ่มการมองเห็นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำการตลาดออนไลน์

หัวข้อและเนื้อหาที่ Small Business Summit มุ่งเน้นไปที่วิธีที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถบรรลุสถานะทางอินเทอร์เน็ตที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ยอด

เยี่ยม วิธีตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของตนใช้งานได้หรือไม่ เพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์และธุรกิจของพวกเขา และการถอดรหัส วิธีการทำการตลาดธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพบน Google, Facebook และ Twitter

Lechner กล่าวว่า “ที่ Web.com เราเชื่อว่าการตอบแทนชุมชนที่เราให้บริการเป็นสิ่งสำคัญมาก ดังนั้นเราจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนองานนี้ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจขนาด

เล็กในการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจของพวกเขา” Lechner กล่าว “Web.com สนับสนุนเจ้าของธุรกิจหลายล้านรายในการจัดการกับความท้าทายในการสร้างและรักษาสถานะออนไลน์ที่มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโต ในการประชุมสุดยอดธุรกิจขนาดเล็กแต่ละครั้ง เรานำเสนอวาทกรรมที่มีชีวิตชีวาซึ่งครอบคลุมหัวข้อสำคัญๆ ที่ทันท่วงทีซึ่งเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ต้องเผชิญเมื่อต้องรับมือกับโอกาสทางดิจิทัลที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ”

Web.com มุ่งเน้นที่การช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กให้ประสบความสำเร็จทางออนไลน์และทำงานร่วมกับเจ้าของธุรกิจหลายล้านรายทุกวัน ในการประชุมสุดยอด Small Business Summit ทุก

ครั้ง ผู้นำของ Web.com จะแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จัดการกับความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริงที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กต้องเผชิญเมื่อพยายามทำการตลาดออนไลน์และมีส่วนร่วมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวิธีการนำแง่มุมที่สำคัญของโอกาสในการเข้าถึงดิจิทัลไปใช้

Web.com Group, Inc. (Nasdaq:WWWW) ให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบแก่ธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อช่วยให้พวกเขาแข่งขันและประสบความสำเร็จทางออนไลน์ Web.com ตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนาดเล็กได้ทุกที่ตลอดวงจรชีวิตด้วยโซลูชันที่อิงตามการสมัครรับข้อมูลในราคาไม่แพง ซึ่งรวมถึงโดเมน โฮสติ้ง การออกแบบและการจัดการเว็บไซต์ การเพิ่ม

ประสิทธิภาพกลไกค้นหา แคมเปญการตลาดออนไลน์ โอกาสในการขายในพื้นที่ โซเชียลมีเดีย ผลิตภัณฑ์มือถือ โซลูชันอีคอมเมิร์ซ และบริการคอลเซ็นเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาเยี่ยมชมwww.web.com ; ติดตาม Web.com บน Twitter @webdotcomหรือบน Facebook ที่www.facebook.com/web.com สำหรับแหล่งข้อมูลการตลาดออนไลน์เพิ่มเติมและการสร้างเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็ก โปรดไปที่forum.web.com

โดยรวมแล้ว Champions Tour มีผู้เล่นที่เป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จมากที่สุดในเกมนี้ โดยมีสมาชิก 32 คนใน World Golf Hall of Fame แข่งขันกันเป็นประจำในกิจกรรมต่างๆ

ทัวร์นี้ยังนับผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการสำคัญอื่นๆ อีกมากมายในหมู่สมาชิกด้วย Champions Tour เป็นองค์กรสมาชิกของนักกอล์ฟมืออาชีพที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ.

2523 ในฐานะ Senior PGA Tour โดยเริ่มต้นด้วยกิจกรรมและกระเป๋าเงินเพียงสี่งานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 475,000 เหรียญ วัตถุประสงค์หลักของ Champions Tour คือการให้โอกาส

ทางการเงินแก่ผู้เล่น, ให้ความบันเทิงและสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆ, มอบคุณค่ามากมายให้กับพันธมิตร, สร้างช่องทางสำหรับอาสาสมัครเพื่อตอบแทน, ปกป้องความสมบูรณ์ของเกม

และสร้างผลกระทบด้านการกุศลและเศรษฐกิจที่สำคัญในชุมชน ที่มันเล่น คะแนนที่ได้รับจากการแข่งขัน Charles Schwab Cup อย่างเป็นทางการในปี 2013 กำหนดให้ Kenny Perry

เป็นแชมป์ Charles Schwab Cup ซึ่งเป็นการแข่งขันตลอดทั้งฤดูกาลที่ออกแบบมาเพื่อยกย่องผู้เล่นชั้นนำของ Champions Tour กรรมการของ PGA TOUR คือ Tim Finchem Mike

Stevens เป็นประธานของ Champions Tour เว็บไซต์ของ PGA TOUR คือpgatour.comซึ่งเป็นไซต์อันดับ 1 ของวงการกอล์ฟ และองค์กรมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Ponte Vedra Beach รัฐฟลอริดา ติดตาม Champions Tour ได้ที่ facebook.com/ChampionsTour และ Twitter @ChampionsTour

ปารีส, 10 เมษายน 2014 (GLOBE NEWSWIRE) — Lectra ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีแบบบูรณาการที่อุทิศให้กับอุตสาหกรรมที่ใช้วัสดุที่อ่อนนุ่ม เช่น ผ้า หนัง สิ่งทอทาง

เทคนิค และวัสดุคอมโพสิต แสดงให้เห็นถึงความหลงใหลในนวัตกรรมและความมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพอีกครั้ง กระบวนการผลิตเครื่องหนัง น้อยกว่าสามปีหลังจากการเปิดตัว

Versalis ® รุ่นแรก Lectra ยินดีที่จะประกาศขยายผลิตภัณฑ์ Versalis เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายของการผลิตเครื่องหนังสำหรับแฟชั่น ยานยนต์ และเฟอร์นิเจอร์

“Lectra ลงทุนเกือบ 10% ของรายได้ในแต่ละปีในการวิจัยและพัฒนา เงินทุน R&D ประมาณ 15 ล้านยูโรได้รับการจัดสรรให้กับ Versalis เพียงอย่างเดียวในช่วงหกปีที่ผ่านมา การตัดสิน

ใจครั้งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าเรารวมเทคโนโลยีล่าสุดเข้ากับโซลูชันของเราเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายของลูกค้าของเรา และช่วยให้พวกเขาสามารถแข่งขันได้มากขึ้น Céline Choussy Bedouet ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดสำหรับยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอทางเทคนิคและวัสดุคอมโพสิตของ Lectra กล่าว

“การใช้หนังให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือความหลงใหลใน Lectra” Daniel Harari ซีอีโอของ Lectra กล่าว “วันนี้ 25% ของการตกแต่งภายในรถยนต์และ 40% ของเฟอร์นิเจอร์หุ้มเบาะทำจากหนัง

ตอนนี้ Versalis มีความสามารถในการสแกนหนังและวางชิ้นส่วนบนหนังแยกเป็นช่วงๆ กระบวนการที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ทำให้สามารถซ้อน “multi-hide” ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มการประหยัดวัสดุได้ถึง 4% เทคโนโลยี Lectra ใหม่สามารถตัดหนังได้ครึ่งหนึ่งพร้อมกัน ช่วยเพิ่มผลผลิต และจำลองต้นทุนก่อนขั้นตอนการตัด

โซลูชันแบบ end-to-end ของ Lectra ได้รับการบูรณาการอย่างสมบูรณ์เพื่อให้เข้ากับกลยุทธ์การผลิตแบบลีนของผู้ผลิตได้ดีขึ้น จากประสบการณ์ 40 ปีและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดใน

อุตสาหกรรม Lectra ได้กำหนดข้อเสนอการให้คำปรึกษาใหม่ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้องตัดหนังและทำให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพและให้ผลกำไรมากขึ้น

ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตของ Versalis สูงถึงระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในการตัดหนังโดยใช้วัสดุลดลงถึง 15% ซึ่งนำไปสู่การประหยัดซึ่งมักจะคิดเป็นเงินหลายล้านเหรียญตลอดระยะเวลา 5 ปี โซลูชันของ Lectra ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ไม่มีใครเทียบได้

เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ฝังอยู่ใน Versalis ช่วยให้ลูกค้า Lectra มีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าเวลาทำงานและประสิทธิภาพของห้องตัดเฉือนสูงสุด นอกจากนี้ยังช่วยให้ที่

ปรึกษาของ Lectra รวบรวมข้อมูลและดำเนินการวินิจฉัยที่ครอบคลุมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาประสิทธิภาพการดำเนินงานไว้ได้อย่างยั่งยืน”ลูกค้าของเรามองว่า Lectra เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยปกป้องส่วนต่างโดยการปรับปรุงองค์กรและประสิทธิภาพการทำงาน” Céline Chousy Bedouet กล่าวสรุป

สะท้อนให้เห็นถึงตำแหน่งระดับพรีเมียมของ Versalis เว็บไซต์ใหม่นี้เชิญชวนผู้เยี่ยมชมให้ค้นพบความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ประโยชน์เฉพาะอุตสาหกรรม และมูลค่าเพิ่มสูงที่อยู่เบื้อง

หลังกลุ่มผลิตภัณฑ์ Versalis ด้วยภาพที่สวยงาม เรื่องราวของลูกค้า และการออกแบบเว็บไซต์ล่าสุด ผู้ใช้สามารถสำรวจรายละเอียดโซลูชันที่เปลี่ยนเกมนี้จาก Lectra สำหรับการตัดหนังอัตโนมัติ

Lectra เป็นผู้นำระดับโลกในด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีแบบบูรณาการที่ทำให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนา และเร่งกระบวนการทำงานอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพและรวดเร็วสำหรับอุตสาหกรรมที่

ใช้วัสดุที่อ่อนนุ่ม Lectra พัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่ทันสมัยที่สุดและระบบการตัดและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดที่หลากหลายรวมถึงแฟชั่น (เครื่องแต่งกาย, อุปกรณ์เสริม, รองเท้า),

ยานยนต์ (เบาะรถยนต์และการตกแต่งภายใน, ถุงลมนิรภัย), เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ภาคการตลาด เช่น อุตสาหกรรมการบินและทางทะเล พลังงานลม และอุปกรณ์ป้องกันภัย

ส่วนบุคคล Lectra ให้บริการลูกค้า 23,000 รายในมากกว่า 100 ประเทศ โดยมีพนักงาน 1,400 คนและมีรายได้ 270 ล้านดอลลาร์ในปี 2556 บริษัทจดทะเบียนใน NYSE Euronext

ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย–(Marketwired – 10 เมษายน 2014) – สมาชิก Barona Resort and Casino Platinum Club Barona จะมีโอกาสได้รับรางวัลหลายร้อยดอลลาร์ใน

ช่วง Platinum Days ในวันอังคารที่ 15 เมษายน และวันอังคารที่ 29 เมษายน ทุก ๆ 15 นาที ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 22.00 น. ผู้เล่นจะได้รับเลือกให้มีโอกาสชนะรางวัล Big

Spin Prize Wheel หรือ Money Machine และเกมที่น่าตื่นเต้นอื่น ๆ อีกมากมาย สมาชิกแพลตตินัมและไดมอนด์จะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้น 3 เท่าบนสล็อต คีโน และวิดีโอโปกเกอร์ตลอดทั้งสองวัน

“ที่ Barona เราเป็นที่รู้จักดีในการจัดงานอีเวนต์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับสมาชิก Club Barona ของเรา มันเป็นวิธีการกล่าวคำขอบคุณของเรา” Rick Salinas ผู้จัดการทั่วไปของ Barona Resort & Casino กล่าว “โปรโมชันพิเศษเฉพาะเดือนนี้เป็นวิธีมอบสิ่งที่ผู้เล่นแพลตตินัมผู้ภักดีให้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการ มีโอกาสมากขึ้นที่จะชนะ!”

ในวันที่ 15 และ 29 เมษายน สมาชิก Platinum Club Barona ที่เล่นอย่างแข็งขันทุกคนจะเข้าร่วมเพื่อลุ้นรับรางวัลหลายร้อยเหรียญ ภาพวาดจะสลับกันระหว่างจุดที่ Money Machine

และ Big Spin ทุก ๆ 15 นาที เริ่มเวลา 10.00 น. และสิ้นสุดเวลา 22.00 น. ในแต่ละวันที่ออกรางวัล สมาชิกแพลตตินั่มหกคนจะถูกสุ่มให้เข้าสู่ Money Machine และสมาชิกแพลต

ตินัมเจ็ดคนจะถูกสุ่มเพื่อหมุนวงล้อรางวัล Big Spin ในทั้งสองวัน บาโรน่าจะเซอร์ไพรส์ผู้เล่นด้วยกลุ่มเงินสดและกลุ่มอาหาร ซึ่งเพิ่มความตื่นเต้นให้กับพื้นคาสิโนเท่านั้น! ผู้เล่นเพิ่มเติมจะถูกสุ่มเลือกสำหรับ Money Machine และวงล้อรางวัล Big Spin ตลอดทั้งวัน

ผู้ชนะล่าสุดของ UT San Diego ที่ดีที่สุดของรางวัลสำหรับคาสิโนที่ดีที่สุดและ Loosest Slots บาโรน่ามี 2,000 สล็อตและวิดีโอโป๊กเกอร์เครื่อง นอกจากนี้ คาสิโนยังมีเกมบนโต๊ะ

มากกว่า 80 เกม เช่น Blackjack, Pai Gow Poker, Caribbean Stud, Barona Craps, Three-Card Poker, Four-Card Poker, Mississippi Stud, Let It Ride,

Baccarat และ Barona Roulette ตลอดจนนวัตกรรมล่าสุด ในการเล่นเกมไร้ชิปรวมถึง Chipless Three-Card Poker และ Chipless Blackjack™ เมื่อเร็ว ๆ นี้ Barona ได้เพิ่ม Sic Bo และ Barona Pan 9 ให้กับ Barona’s Asian gaming pit ซึ่งเป็นหลุมเล่นเกมเอเชียที่ใหญ่ที่สุดในซานดิเอโก

บาโรน่ารีสอร์ทแอนด์คาสิโน สถานที่ให้บริการระดับ AAA Four Diamond ผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดของรีสอร์ทชั้นนำของซานดิเอโกเข้ากับความตื่นเต้นในการเล่นเกมของลาสเวกัส บาโรน่ามี

ห้องพักและห้องสวีททั้งหมด 400 ห้องพร้อมวิวที่สวยงามของหุบเขาบาโรนา ร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมากมาย สปาวันแอมเบียนซ์ ศูนย์จัดกิจกรรมเต็มรูปแบบ และสนามกอล์ฟ Barona

Creek Golf Club ระดับแชมป์ 18 หลุม อยู่ในอันดับที่ 4 หลักสูตรรีสอร์ทที่ดีที่สุดในแคลิฟอร์เนีย โดยนิตยสาร Golfweek สำหรับการจองและข้อมูลต่างๆ ของ Barona Resort &

Casino โปรดไปที่ www.barona.comหรือโทรฟรี 888-7-BARONA (722-7662) คุณยังสามารถเข้าร่วม Barona บน Facebook, Twitter, YouTube และ Foursquare

เว็บพนันฟุตบอล CompuExpert

เว็บพนันฟุตบอล เลคฟอเรสต์ แคลิฟอร์เนีย–(Marketwired – 7 พ.ย. 2013) – ผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยี CompuExpert แผนกหนึ่งของ Digital Interactive Systems Corp. ประกาศในวันนี้

ว่าพวกเขาได้ร่วมมือกับ ShopNextGen ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกอุปกรณ์เทคโนโลยีออนไลน์รายใหม่ล่าสุดในอุตสาหกรรม CompuExpert ได้เลือกผลิตภัณฑ์หลักจากกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ต่อพ่วงคุณภาพสูงสำหรับมือถือ แท็บเล็ต และพีซีสำหรับ ShopNextGen ในช่วงเวลาเทศกาลวันหยุด

ShopNextGen เป็นร้านค้าปลีกออนไลน์ใหม่ล่าสุดที่สนุก ใช้งานง่าย และมีสินค้าที่เป็นนวัตกรรมและไม่ซ้ำใครเพื่อให้เข้ากับทุกคน ตรวจสอบwww.shopnextgen.comสำหรับความต้องการใน

การช็อปปิ้งของคุณ ShopNextGen ทำงานร่วมกับผู้ผลิตเพื่อรักษา SRP ไว้ในที่ที่ควรจะเป็น! ไม่มีตลาดหรือ “การโก่งราคา” ShopNextGen ต้องการทำงานร่วมกับผู้ผลิตแต่ละราย

สำหรับโปรโมชันพิเศษและการเปิดรับโดยไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ด้านการค้าปลีกของพวกเขา หมั่นตรวจสอบwww.shopnextgen.comเนื่องจากมีการเพิ่มสินค้าใหม่ทุกสัปดาห์

CompuExpert แผนกหนึ่งของ Digital Interactive Systems Corp. ได้ค้นหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ล้ำสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากที่สุดทั่วโลก และนำ

อุปกรณ์เหล่านี้ออกสู่ตลาดอเมริกาเหนือโดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์การจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กว่า 20 ปี CompuExpert เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในอเมริกาเหนือที่

ผลิตโดย Mionix, Sharkoon, Awind, Go Biz, Omnio, GAEMS, Raptor Gaming, Genius และอื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CompuExpert ได้ที่compuexpert.com

ซานตาบาร์บารา แคลิฟอร์เนีย–(Marketwired – 7 พ.ย. 2013) – RightScale® Inc. ผู้นำด้านการจัดการระบบคลาวด์ระดับองค์กรประกาศเปิดตัว RightScale Cloud

Analytics ซึ่งเป็นโซลูชันการจัดการต้นทุนแบบมัลติคลาวด์ตัวแรกที่ผสานรวมกับแพลตฟอร์มการจัดการคลาวด์เพื่อ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการกับข้อมูลเชิงลึกและนำการควบคุมงบประมาณไปใช้

Cloud Analytics เป็นโซลูชันการจัดการต้นทุนระดับองค์กรใหม่จาก RightScale ที่มอบการใช้งานคลาวด์ที่ซับซ้อนและการวิเคราะห์ต้นทุนตลอดจนการคาดการณ์และการวางแผน

สถานการณ์ทั่วทั้งคลาวด์สาธารณะและส่วนตัวที่สำคัญ Cloud Analytics ผสานรวมกับแพลตฟอร์ม RightScale Cloud Management ซึ่งเป็นกลไกสำหรับองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพอร์ตโฟลิโอระบบคลาวด์ของตนได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อรวมกันแล้ว RightScale Cloud Management และ RightScale Cloud Analytics ถือเป็นครั้งแรกในหมวดหมู่ใหม่ของแอปพลิเคชัน นั่นคือการจัดการพอร์ตโฟลิโอระบบคลาวด์

(CPM) ที่ให้โซลูชันแบบบูรณาการเพื่อจัดการแอปพลิเคชันและปรับการใช้งานให้เหมาะสมทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอของคลาวด์สาธารณะและส่วนตัว ด้วย RightScale Cloud Portfolio

Management องค์กรต่างๆ สามารถปรับใช้แอปพลิเคชันในระบบคลาวด์ใดๆ ได้อย่างง่ายดาย และย้ายแอปพลิเคชันระหว่างคลาวด์ได้อย่างราบรื่นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคหรือปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม

“RightScale Cloud Analytics สัญญาว่าจะช่วยให้เราเข้าใจการใช้งานคลาวด์ในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว คาดการณ์อย่างแม่นยำและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายบนคลาวด์ในอนาคต

ของเรา ตลอดจนระบุและขจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องการ” สก็อตต์ มิลล์ส วิศวกรโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของ Progress Software กล่าว “การรวมกันของ Cloud Analytics กับ RightScale Cloud Management สัญญาว่าจะเป็นผู้เปลี่ยนเกม — Cloud Analytics จะช่วยให้เราสามารถปิดลูปและดำเนินการกับข้อมูลเชิงลึกที่เราได้รับ”

“ความสำคัญของการวิเคราะห์ระบบคลาวด์จะมีความสำคัญในปี 2014 เนื่องจากองค์กรต่างๆ มองหาการจัดการการใช้จ่ายและการใช้งานระบบคลาวด์ให้ดีขึ้น” ดร.โอเว่น โรเจอร์ส นัก

เศรษฐศาสตร์ระบบคลาวด์ที่ 451 Research กล่าว “การสำรวจผู้ให้บริการคลาวด์เมื่อเร็วๆ นี้ที่จัดทำโดย 451 Research พบว่าตลาดเต็มไปด้วยโมเดลและตัวชี้วัดที่สับสน เครื่องมือวิเคราะห์และการจัดการระบบคลาวด์แบบบูรณาการ เช่น จาก RightScale สามารถช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนนี้ และดำเนินการเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายบนคลาวด์ .”

Holger Mueller รองประธานและนักวิเคราะห์หลักสำหรับคลาวด์คอมพิวติ้งที่ Constellation Research กล่าวว่า “จงระวังการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดของผู้ขายที่เสนอข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน

และการใช้งานคลาวด์ แต่อย่าผูกข้อมูลนั้นกับการดำเนินการหรือคำแนะนำที่ได้รับ RightScale Cloud Analytics เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการผสานรวมการวิเคราะห์ระบบคลาวด์เข้ากับการจัดการคลาวด์ในคลาวด์สาธารณะและส่วนตัว ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ที่แท้จริงสำหรับคลาวด์คอมพิวติ้ง”

“องค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีกลยุทธ์มัลติคลาวด์ที่ครอบคลุมคลาวด์สาธารณะ ส่วนตัว และไฮบริด วิสัยทัศน์ของเราในการได้มาซึ่ง PlanForCloud.com คือการจัดหาโซลูชันที่สมบูรณ์ให้กับ

องค์กรเพื่อจัดการพอร์ตโฟลิโอของแอปพลิเคชันในพอร์ตโฟลิโอของตนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของเมฆ” Michael Crandell ซีอีโอของ RightScale กล่าว “ด้วย Cloud

Analytics เรากำลังขยายชุดผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในการปรับการใช้งานระบบคลาวด์ให้เหมาะสม Cloud Analytics ช่วยให้ผู้จัดการด้านเทคนิค ธุรกิจ และการเงินได้รับข้อมูลที่นำไปดำเนินการได้ ซึ่งช่วยให้การนำระบบคลาวด์ไปใช้ประสบความสำเร็จและคุ้มค่า”

การผสานรวมกับการจัดการคลาวด์: Cloud Analytics นำเสนอการผสานอย่างแน่นหนากับ RightScale Cloud Management เพื่อปิดวงจรระหว่างการจัดการด้านเทคนิคของแอปพลิเคชันและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและค่าใช้จ่ายบนคลาวด์ สามารถซื้อ Cloud Analytics แยกต่างหากหรือรวมเข้ากับ Cloud Management

การมองเห็นหลายคลาวด์: Cloud Analytics ให้การมองเห็นการใช้งานและค่าใช้จ่ายบนคลาวด์สาธารณะและส่วนตัว ผู้ใช้สามารถแบ่งและแบ่งค่าใช้จ่ายตามระบบคลาวด์ แอปพลิเคชัน แผนก และทีม และเจาะลึกรายชื่อเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่องเพื่อให้ทีมเทคนิคสามารถดำเนินการได้

การคาดการณ์และการวางแผนสถานการณ์: Cloud Analytics ให้การคาดการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งรวมการใช้งานปัจจุบันและแนวโน้มในอดีตเข้ากับรูปแบบการเติบโตตามแผนธุรกิจและความคาด

หวังของคุณ ผู้ใช้จะสามารถกำหนดสถานการณ์ทางเลือกเพื่อประเมินต้นทุนที่คาดการณ์ไว้โดยพิจารณาจากระบบคลาวด์ ขนาดอินสแตนซ์ ภูมิภาค หรือตัวเลือกการซื้ออินสแตนซ์ที่สงวนไว้ที่แตกต่างกัน

การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน: Cloud Analytics ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุของเสียและค้นหาโอกาสในการลดต้นทุนด้วยอินสแตนซ์ที่สงวนไว้หรือตัวเลือกการซื้ออื่น จากข้อมูลเชิงลึกจาก

Cloud Analytics บริษัทต่างๆ สามารถใช้การควบคุมงบประมาณขององค์กรโดยใช้ RightScale Cloud Managementการกำกับดูแล: Cloud Analytics รวมการควบคุมการเข้าถึงระดับองค์กรเพื่อให้ผู้ใช้ที่แตกต่างกันสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สัมพันธ์กับบทบาทและความรับผิดชอบของพวกเขา

RightScale Cloud Analytics อยู่ในรุ่นเบต้าแบบจำกัด หากต้องการขอบัญชีเบต้า โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ ราคาจะประกาศเมื่อ Cloud Analytics พร้อมใช้งานโดยทั่วไปในปี

2014RightScale มอบหน้าต่างกระจกบานเดียวให้กับผู้ใช้ระดับองค์กรเพื่อปรับใช้แอปพลิเคชันในคลาวด์สาธารณะ ไพรเวท และไฮบริด ผ่าน RightScale Cloud Management นัก

พัฒนาและทีมไอทีสามารถจัดเตรียม กำหนดค่า ทำให้เป็นอัตโนมัติ และตรวจสอบแอปพลิเคชันข้ามคลาวด์และย้ายแอปพลิเคชันระหว่างคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย RightScale ยังให้ความ

สามารถในการกำกับดูแลระดับองค์กรเพื่อควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ กำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีและกระบวนการ รับรองความปลอดภัยและการปฏิบัติตาม; และบังคับใช้งบประมาณ

RightScale® Inc. การจัดการพอร์ตโฟลิโอบนคลาวด์ช่วยให้องค์กรชั้นนำสามารถเร่งการส่งมอบแอปพลิเคชันบนคลาวด์ที่ดึงดูดลูกค้าและขับเคลื่อนรายได้ระดับบน ในขณะที่ปรับการใช้งาน

คลาวด์ให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่าย ด้วย RightScale องค์กรไอทีสามารถเข้าถึงพอร์ตโฟลิโอของบริการคลาวด์สาธารณะ ส่วนตัว และไฮบริดในหน่วยธุรกิจและทีมพัฒนาได้

ทันที ในขณะที่ยังคงควบคุมองค์กร RightScale Consulting Services ช่วยให้บริษัทต่างๆ พัฒนากลยุทธ์ระบบคลาวด์ ส่งมอบโครงการระบบคลาวด์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

ระบบคลาวด์ RightScale ยังมี PlanForCloud.com ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการต้นทุนบนคลาวด์ฟรีอิงจากฐานข้อมูลทั่วโลกที่มีจุดราคามากกว่า 12,000 จุดจากผู้ให้บริการระบบคลาวด์ ซึ่ง

ช่วยให้องค์กรสามารถคาดการณ์ต้นทุนบนระบบคลาวด์ที่ซับซ้อนได้ ตั้งแต่ปี 2550 องค์กรชั้นนำต่างๆ เช่น Pearson International, Intercontinental Hotels Group และ PBS ได้เปิดตัวเซิร์ฟเวอร์หลายล้านเครื่องผ่าน RightScale

RightScale เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ RightScale, Inc. เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงอาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของบริษัทนั้นๆ

ซานดิเอโก, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwired – 7 พ.ย. 2013) Talent Function Groupซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่อุทิศให้กับการเพิ่มประสิทธิภาพและความก้าวหน้าในการจัดหาผู้มีความ

สามารถ ประกาศในวันนี้ว่าAvature ได้รับเลือกให้เป็นพันธมิตรทาง ธุรกิจ SaaS (Software-as-) ชั้นนำ a-Service) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับ Talent Acquisition และ Talent Management เพื่อเพิ่มความสำเร็จของลูกค้าเมื่อใช้งานและจัดการโซลูชันล้ำสมัยของ Avature

Talent Function Group มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้นำในการหาผู้มีความสามารถและผู้บริหารบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ Talent Function Group มอบประสบการณ์ข้ามอุตสาหกรรมมากมาย

และความรู้ที่ลึกซึ้งในประเด็นที่น่ากังวลสูงสุดผ่านบริการให้คำปรึกษาที่มีคุณธรรมสูง ในฐานะพันธมิตรที่ปรึกษาที่ได้รับการอนุมัติจาก Avature Talent Function Group สามารถให้

ข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรม ความเชี่ยวชาญในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้สมัคร และความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีและกระบวนการสรรหาบุคลากรให้กับลูกค้าของ Avature

Avature เลือก Talent Function เป็นหุ้นส่วนโดยพิจารณาจากความสามารถที่พิสูจน์แล้วของบริษัทในการทำความเข้าใจตลาดการสรรหา และใช้แนวทางใหม่ในการได้มาซึ่งผู้มีความ

สามารถ ที่จะช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงกระบวนการสรรหาและบรรลุเป้าหมายในการจ้างงาน เนื่องจากโซลูชันการจัดการความสัมพันธ์กับผู้สมัคร (CRM) และระบบติดตามผู้สมัคร (ATS) ของ

Avature มีความยืดหยุ่นสูง ที่ปรึกษาของ Talent Function Group จะทำงานร่วมกับลูกค้าของบริษัทเพื่อสร้างระบบที่ครอบคลุมและมีตราสินค้าของบริษัทบนแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ของ Avature เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ของตนเอง

“Talent Function Group เป็นผู้นำที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านการจัดหาผู้มีความสามารถ ช่วยองค์กรนับไม่ถ้วนปรับปรุงกระบวนการสรรหาเพื่อระบุ ดึงดูด และจ้างผู้มีความสามารถระดับ

สูง” ไมค์ จอห์นสัน รองประธานอาวุโสฝ่ายขายของ Avature กล่าว “ความเชี่ยวชาญที่ไม่มีใครเทียบได้ของ Talent Function และความมุ่งมั่นที่พิสูจน์แล้วในการทำให้ลูกค้าของพวก

เขาประสบความสำเร็จนั้นบ่งบอกถึงวิธีที่พวกเขาสามารถช่วยเหลือลูกค้าของเราให้ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Avature ได้ดีที่สุด บริษัทได้ช่วยเหลือลูกค้าหลายรายของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การได้มาซึ่งผู้มีความสามารถ และเราหวังว่าจะมีมากขึ้น ประสบผลสำเร็จในภายหน้า”

“Talent Function ทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนที่ดีที่สุด โดยมองจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดและจัดการปัญหาใดๆ ก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นปัญหา” Therese Hightower ผู้

อำนวยการฝ่ายสรรหาที่ Intellectual Ventures ลูกค้าร่วมของ Talent Function และ Avature กล่าว “เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ไคลเอ็นต์ Avature อื่นๆ ทำงานร่วมกับ Talent Function เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานจะประสบความสำเร็จ”

“Avature นำเสนอแพลตฟอร์มที่กำหนดค่าได้สูงซึ่งให้ผู้ใช้มีกรอบงานในการนำเสนอแบรนด์นายจ้างที่ไม่เหมือนใครและคุณค่าของพนักงาน เป้าหมายของเราคือการทำงานโดยตรงกับลูกค้า

ของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและใช้งานโซลูชันเหล่านี้เพื่อบรรลุความสำเร็จสูงสุด” Elaine Orler ประธานและผู้ก่อตั้ง Talent Function Group กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้กระชับความสัมพันธ์ของเรากับ Avature และสนับสนุนการพัฒนากลยุทธ์การได้มาซึ่งพรสวรรค์ของลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์สูงสุด”

จากการก่อตั้งในปี 2548 โดย Dimitri Boylan ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CEO ของHotjobs.com Avature ได้มุ่งเน้นที่การกำหนดนิยามใหม่ของตลาดซอฟต์แวร์ Human Capital

Management (HCM) ด้วยเทคโนโลยี Web 2.0 ที่เปลี่ยนเกม Avature CRM ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท เปิดตัวในปี 2551 เป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับแนวทางปฏิบัติใน

การสรรหาผู้มีความสามารถระดับโลกที่คล่องตัว ลูกค้าของ Avature มีมากกว่า 50 รายใน Fortune 500 และกว่า 200 รายจาก Global 2000 Avature มีสำนักงานในชาร์ลอตต์ ชิคาโก คลีฟแลนด์ พอร์ตแลนด์ ลอนดอน มิวนิก บัวโนสไอเรส เมลเบิร์น และฮ่องกง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่www.avature.net

Talent Functionคือที่ปรึกษาที่อุทิศตนเพื่อช่วยให้ได้มาซึ่งผู้มีความสามารถ และผู้นำและผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั่วโลกตระหนักถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ Talent Function ช่วยให้

ผู้นำด้านการจัดหาพนักงานและผู้ให้บริการโซลูชันสามารถส่งมอบผลลัพธ์ให้กับลูกค้า และรวมการให้คำปรึกษาตามโครงการเข้ากับประสบการณ์การสรรหาบุคลากรที่ใช้งานได้จริง เพื่อจัดการกับผู้คน แนวปฏิบัติ และซอฟต์แวร์ที่ประกอบเป็นฟังก์ชัน Talent Acquisition หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่www.talentfunction.com

“ฉันดีใจที่ได้ประกาศว่าเราเสร็จสิ้นการพัฒนาฮาร์ดแวร์ของโซลูชันมัลติทัชสำหรับแล็ปท็อปและจอภาพขนาดใหญ่ และสามารถสาธิตต้นแบบให้กับ OEM ระดับ Tier One หลายราย ด้วย

ต้นทุนที่ต่ำและการผลิตที่ให้ผลตอบแทนสูงของโซลูชันของเรา เราคาดว่าจะได้รับใบอนุญาต Tier One เพิ่มขึ้นและชนะในระยะเวลาอันใกล้นี้” Thomas Eriksson ซีอีโอของ Neonode กล่าว

“นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 3 เราได้ลงนามในใบอนุญาตกับ OEM อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของโลก 2 รายในเกาหลี ซึ่งเราได้ริเริ่มโครงการปริมาณมากในหลายภาคส่วน

เช่น คอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ตสำหรับเด็ก อุปกรณ์ต่อพ่วง สมาร์ทวอทช์ และสินค้าสีขาว” อีริคสันกล่าวต่อ “การเข้าสู่สองบริษัทที่มีความสามารถนี้เป็นความสำเร็จครั้งสำคัญ เนื่องจากความสามารถในการขับเคลื่อนปริมาณมากอย่างรวดเร็วในหลายภาคส่วนอย่างรวดเร็วน่าจะเป็นประโยชน์หลักสำหรับ Neonode ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า”

“เรายังมีความยินดีที่จะประกาศว่า OEM เครื่องพิมพ์ระดับ Tier One ขนาดใหญ่ของเรากำลังเติบโตในช่วงปลายไตรมาสที่ 4 และกำลังอยู่ในระหว่างการผลิต” นายอีริคสันกล่าวต่อ

“นอกจากนี้ การเป็นหุ้นส่วนของเรากับ OEM เครื่องพิมพ์ชั้นนำระดับโลกนี้ได้ขยายตัวอย่างมาก ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา ด้วยเซ็นเซอร์สัมผัสด้านเดียวที่ก้าวล้ำของเราซึ่งผลักดันรายการวัสดุให้ต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ต่อหน่วย เราจึงสามารถรักษาความปลอดภัยโครงการเครื่องพิมพ์ปริมาณมากที่เพิ่มขึ้นได้”

“สุดท้ายนี้ เรากลับมามีส่วนร่วมกับลูกค้า eReader ระดับ Tier One อีกครั้ง ดังนั้นเราจึงคาดหวังว่าจะสามารถทวงส่วนแบ่งตลาดที่สูญเสียไปในปีที่ผ่านมาได้” นายอีริคสันกล่าวสรุป

รายรับสุทธิสำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 อยู่ที่ 1.1 ล้านดอลลาร์และ 2.7 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ เมื่อเทียบกับรายรับสุทธิสำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30

กันยายน 2555 ที่ 1.7 ล้านดอลลาร์และ 4.8 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ รายรับสุทธิของเราสำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 รวม 0.9 ล้านดอลลาร์และ 2.1 ล้าน

ดอลลาร์ตามลำดับ จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและ 0.2 ล้านดอลลาร์และ 0.6 ล้านดอลลาร์ตามลำดับสำหรับบริการออกแบบทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซลูชันหน้าจอสัมผัสสำหรับลูกค้า

รายรับสุทธิของเราสำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 รวม 1.6 ล้านดอลลาร์และ 4.1 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และ 0.1 ล้านดอลลาร์และ 0.7 ล้านดอลลาร์ตามลำดับในค่าธรรมเนียมสำหรับบริการออกแบบทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซลูชันหน้าจอสัมผัสสำหรับลูกค้า

รายได้สุทธิโดยรวมที่ลดลงในช่วงสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555 สาเหตุหลักมาจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ลดลงจาก Amazon

เป็นหลัก เมื่อไม่ได้รวมเทคโนโลยีของเราใน Kindle Paperwhite eReader Amazon มีส่วนสนับสนุนประมาณสี่สิบหกของรายได้สุทธิทั้งหมดของเราในช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30

กันยายน 2555 เทียบกับที่น้อยกว่า 1% ในช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 รายได้สุทธิที่ลดลงจาก Amazon ได้รับการชดเชยบางส่วนโดย รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นจาก Leap Frog Enterprises Inc. และ Netronix Inc.

อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 0.3 ล้านดอลลาร์และ 1.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ตามลำดับ เทียบกับ 1.3 ล้านดอลลาร์และ 3.7 ล้านดอลลาร์ตาม

ลำดับในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555 ต้นทุนรายได้ของเรารวมต้นทุนการผลิตโดยตรงของ ต้นแบบของลูกค้าบางส่วน ค่าใช้จ่ายของบริษัทจ้างบุคลากรด้านวิศวกรรมและที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

เพื่อทำสัญญาออกแบบทางวิศวกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ อัตรากำไรขั้นต้นของเราลดลงเนื่องจากรายได้รวมของเราลดลงโดยเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของเรา อัตรากำไรขั้นต้นที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของเราคือ 100% และเมื่อค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดของเรา อัตรากำไรขั้นต้นของเราจะลดลง

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เว็บพนันฟุตบอล สำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 อยู่ที่ 2.2 ล้านดอลลาร์และ 5.3 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ เทียบกับ 1.5 ล้าน

ดอลลาร์และ 3.6 ล้านดอลลาร์ตามลำดับในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นหลัก ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการให้คำ

ปรึกษาภายนอก เช่น การทดสอบ การรับรอง และการวัด ปัจจัยที่ส่งผลให้ต้นทุนการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ระยะเวลาที่แผนกวิศวกรรมของเราใช้ในการทำกิจกรรม R&D ค่าใช้จ่ายด้าน

การวิจัยและพัฒนารวมอยู่ที่ 69,000 ดอลลาร์และ 187,000 ดอลลาร์สำหรับตัวเลือกหุ้นที่ไม่ใช่เงินสดและค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยสำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ตามลำดับ เทียบกับ 73,000 ดอลลาร์และ 260,000 ดอลลาร์ตามลำดับในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด (“S&M”) สำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 อยู่ที่ 0.4 ล้านดอลลาร์และ 2.1 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ เทียบกับ 0.9 ล้านดอลลาร์

และ 3.4 ล้านดอลลาร์ตามลำดับในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555 ตามลำดับ การลดลงนี้ในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการลดลงของเงินเดือน กิจกรรมทางการตลาด

การเดินทางและค่าใช้จ่ายในการชดเชยตามสต็อก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทั้งหมดลดลงเป็น 31,000 ดอลลาร์และ 160,000 ดอลลาร์สำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30

กันยายน 2556 ตามลำดับ เทียบกับ 20,000 ดอลลาร์และ 302,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555 ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่าย S&M คือ 364,000 ดอลลาร์และ 749,000 ดอลลาร์

ของหุ้นที่ไม่ใช่เงินสด ค่าชดเชยสำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ตามลำดับ เทียบกับ 250,000 ดอลลาร์และ 1.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร (“G&A”) สำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 อยู่ที่ 1.0 ล้านดอลลาร์และ 3.8 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ เทียบกับ 1.1 ล้านดอลลาร์และ 3.8 ล้านดอลลาร์ตามลำดับสำหรับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555 การลดลงเล็กน้อยใน ปี 2556 เทียบกับปี 2555 ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่ลดลงเล็กน้อยที่

เกี่ยวข้องกับการยื่นสิทธิบัตร การปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทและ ก.ล.ต. และสัญญากับลูกค้า การลดลงของ G&A เกี่ยวข้องกับการลดลงของตัวเลือกหุ้นที่ไม่ใช่เงินสดและค่าใช้จ่ายการ

รับประกันสำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2013 รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย G&A คือ 329,000 ดอลลาร์และ 1.2 ล้านดอลลาร์ของตัวเลือกหุ้นที่ไม่ใช่เงินสดและใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับ สามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ตามลำดับ เทียบกับ 284,000 ดอลลาร์และ 1.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555

จากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น เราบันทึกขาดทุนสุทธิ 3.3 ล้านดอลลาร์และ 10.0 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ตามลำดับ เทียบกับขาดทุนสุทธิ 2.1 ล้านดอลลาร์และ 7.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน 2555.

เงินสดมีมูลค่ารวม 10.6 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เทียบกับ 9.1 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 เราได้ออกหุ้นสามัญจำนวน

1,168,939 หุ้นให้แก่นักลงทุนที่เสร็จสิ้นธุรกรรมการจัดหาเงินทุนโดยระดมทุนได้ 7.7 ล้านดอลลาร์ และได้รับเงินจำนวน 6.9 ดอลลาร์ เงินสดสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขายตรง ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย การตรวจสอบ และกฎระเบียบอื่นๆ ประมาณ 0.8 ล้านดอลลาร์

หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วพร้อมหุ้นอ้างอิงตามรางวัลประเภทหุ้น หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีจำนวนทั้งสิ้น 40.4 ล้านในวันที่ 30 กันยายน 2556 เทียบกับ 39.8 ล้าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ตามเวลาตะวันออก โดยมีคำปราศรัยโดย Thomas Eriksson ซีอีโอของ Neonode และ David Brunton ซีเอฟโอของ Neonode กรุณาใช้ลิงค์ต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียนสำหรับการโทร:http://us.meeting-stream.com/neonode_110813 _

หมายเลขโทรเข้าสำหรับการประชุมทางโทรศัพท์คือ (877) 539-0733 (ในประเทศสหรัฐอเมริกา) หรือ (678) 607-2005 (ระหว่างประเทศ) ในการเข้าถึงการโทร ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องใช้ ID การประชุมต่อไปนี้: # 70115990 โปรดโทรอย่างน้อยห้านาทีก่อนเวลาเริ่มต้นตามกำหนดการ

สำหรับผู้สนใจที่ไม่สามารถเข้าร่วมการถ่ายทอดสดได้ การบันทึกแบบดิจิทัลสำหรับการเล่นซ้ำจะสามารถใช้ได้เป็นเวลา 30 วันหลังจากสิ้นสุดการโทร – 11/07/2556 ถึง 12/07/2556 หากต้องการเข้าถึงการบันทึก โปรดใช้หมายเลขโทรเข้า (800) 585-8367 หรือ (404) 537-3406 และรหัสการประชุม # 70115990

Neonode Inc. (Nasdaq:NEON) พัฒนาและให้สิทธิ์ใช้งานเทคโนโลยีระบบสัมผัส Multisensing รุ่นต่อไป ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ สร้างความแตกต่างด้วยการสร้างโซลูชันระบบสัมผัสที่มี

ประสิทธิภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้ Neonode อยู่ในระดับแนวหน้าในการมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่เหนือชั้นซึ่งมีข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับ OEM ซึ่งรวมถึงฟีเจอร์เทคโนโลยีระบบสัมผัสที่ล้ำสมัย เช่น การตรวจจับปากกาหรือแปรงที่มีความหน่วงต่ำ การสแกนด้วยความเร็วสูงอย่างน่าทึ่ง ความสามารถในการตรวจจับระยะใกล้ แรงกด และความลึก และการวัดขนาดวัตถุ

เทคโนโลยี Multisensing ที่ได้รับสิทธิบัตรของ Neonode ได้รับการพัฒนาสำหรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตและอีรีดเดอร์ ของเล่นและเกมคอนโซล

เครื่องพิมพ์ สินค้าสีขาว สินค้าสวมใส่ได้ และระบบสาระบันเทิงขั้นสูงของยานยนต์ Neonode, โลโก้ Neonode, Multisensing และ zForce เป็นเครื่องหมายการค้าของ Neonode

Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Liquid Sensing, It Makes Sense และ AlwaysON เป็นเครื่องหมายการค้าของ Neonode Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่www.neonode.com .

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความที่เกี่ยวข้องกับความ

คาดหวัง ผลการดำเนินงานในอนาคตหรือเหตุการณ์ในอนาคต และต้นทุนผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพ และการทำงาน . ข้อความเหล่านี้อิงตามสมมติฐาน ความคาดหวัง และข้อมูลที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันสำหรับผู้บริหารของ Neonode และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ทราบและไม่รู้จักจำนวนหนึ่งซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ ระดับกิจกรรม ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จที่แท้จริงของ Neonode แตกต่างอย่างมากจากที่แสดงไว้ หรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้

ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยเหล่านี้จะกล่าวถึงภายใต้ “ปัจจัยเสี่ยง” และที่อื่นๆ ในการยื่นเอกสารต่อสาธารณะของ Neonode กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาเป็นระยะ รวมถึงรายงานประจำปีของ Neonode ในแบบฟอร์ม 10-K รายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K ขอ

แนะนำให้คุณพิจารณาความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ เหล่านี้อย่างรอบคอบ แม้ว่าผู้บริหารของ Neonode จะเชื่อว่าข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในข่าว

ประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีความสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังจะบรรลุผลสำเร็จ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจัดทำขึ้น ณ วันที่ของวันนี้ และ Neonode ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงหรือแก้ไข

เอดิสัน นิวเจอร์ซี–(Marketwired – 7 พ.ย. 2556) – บริษัท Majesco Entertainment (NASDAQ:เย็น) ผู้ให้บริการนวัตกรรมวิดีโอเกมสู่ตลาดมวลชน ร่วมกับ Zumba Fitness

แบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับโลก เปิดตัวZumba ® Danceสำหรับสมาร์ทโฟน iOS และ Android วันนี้ นำเกมแท็บเล็ตยอดนิยมมาสู่โทรศัพท์มือถือหลายล้านเครื่องเป็นครั้งแรก . Zumba Dance เปิดตัวบนแท็บเล็ตในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 เพื่อให้ได้รับคำชมเชยว่าเป็นเกมฟิตเนสบนมือถือเกมแรกที่ใช้กล้องในตัวเพื่อติดตามการเคลื่อนไหว

เกมดังกล่าวนำ ฟีเจอร์ Zumba Dance ดั้งเดิม ทั้งหมดมาสู่สมาร์ทโฟน รวมถึงเทคโนโลยีการติดตามการเคลื่อนไหวที่ใช้กล้องด้านหน้าของโทรศัพท์ สไตล์การเต้นระดับโลกควบคู่ไปกับเพลง

ฮิตติดชาร์ต ตัวติดตามความคืบหน้าที่นับแคลอรี่ที่เผาผลาญ การปรับแต่งคลาส; บทช่วยสอนและตัวระบุตำแหน่งคลาสสด ในเวอร์ชันที่อัปเดต ผู้เล่นยังสามารถสัมผัสกับสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ:

Joan Blackwood ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Zumba Fitness กล่าวว่า “ในฐานะบริษัทเต้น-ฟิตเนสชั้นนำ เราทำงานอย่างหนักเพื่อให้โปรแกรม Zumba เข้าถึงได้ง่าย เพื่อที่

เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีได้ต่อไป “ด้วยการเปิดตัวZumba Danceบนโทรศัพท์มือถือ เราสามารถนำผู้บริโภคใหม่ๆ มาที่พื้นที่ Zumba และยังคงส่งเสริมการออกกำลังกายและความสุขในระดับโลกต่อไป โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการดึงดูดผู้คนให้มาเรียน Zumba มากขึ้น”

Jesse Sutton ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Majesco Entertainment กล่าวว่า”การตอบสนองต่อZumba Dance เป็นไปในเชิงบวกอย่างท่วมท้นตั้งแต่เปิดตัวบนอุปกรณ์แท็บเล็ต

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ถ่ายทอดประสบการณ์การออกกำลังกายที่สนุกสนานและดีต่อสุขภาพของZumba Danceให้กับเจ้าของสมาร์ทโฟน เพื่อให้พวกเขาสามารถออกกำลังกายกับ Zumba Fitness ได้ทุกที่ทุกเวลา”

สามารถดาวน์โหลดZumba Dance บนสมาร์ทโฟนผ่านทาง App StoreและGoogle Playโดยมีอุปกรณ์ Windows 8 ตามมา สำหรับเนื้อหา รวมถึงเอกสารข้อมูลเกม ภาพหน้าจอ ตัวอย่าง โลโก้ และไอคอน โปรดไปที่http://bit.ly/16nvAOA

Majesco Entertainment เป็นผู้ให้บริการวิดีโอเกมสำหรับตลาดมวลชน ด้วยประวัติการดำเนินงานมากว่า 20 ปี บริษัทมุ่งเน้นที่การพัฒนาและเผยแพร่วิดีโอเกมแบบเล่น ๆ และเหมาะ

สำหรับครอบครัวบนคอนโซลและแพลตฟอร์มมือถือชั้นนำทั้งหมด รวมถึงอุปกรณ์มือถือ ไฮไลท์ ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Zumba ® Fitness and Cooking Mama™ Majesco มี

สำนักงานใหญ่ในเมือง Edison รัฐนิวเจอร์ซีย์ และหุ้นของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหุ้น Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์: COOL ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางออนไลน์ที่ majescoent.comหรือบน Twitterที่ twitter.com/majesco

Zumba Fitness เป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับโลกที่หลอมรวมฟิตเนส ความบันเทิง และวัฒนธรรมเข้ากับการออกกำลังกายในปาร์ตี้เต้นรำที่ทำให้ดีอกดีใจ คลาส Zumba® ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น

“ปาร์ตี้ออกกำลังกาย” ที่ผสมผสานจังหวะโลกที่สดใสเข้ากับท่าเต้นที่ทำตามได้ง่าย เพื่อการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพทั้งร่างกาย บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2544 โดยเป็นโครงการฟิตเนสที่มี

ตราสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีผู้เข้าร่วมรายสัปดาห์มากกว่า 15 ล้านคนในกว่า 200,000 แห่งในกว่า 180 ประเทศ นอกจากโปรแกรม Zumba® ดั้งเดิมแล้ว บริษัทยังมีชั้นเรียนพิเศษที่

หลากหลาย เช่น: Zumba® Step; Zumba Gold® (ผู้สูงอายุที่กระตือรือร้น); อควา ซุมบ้า® ; Zumba ®เด็ก/Zumba ®Kids Jr. (อายุ 4-11 ปี); และ Zumbini™ (อายุ 0-3 ปี)

ไลฟ์สไตล์ฟิตเนสของ Zumba® ถูกปิดด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคมากมายของบริษัท รวมถึงชุดดีวีดี คอลเลคชันเพลง เสื้อผ้าและรองเท้าสำหรับฤดูกาลต่างๆ วิดีโอเกม และกิจกรรม

Fitness-Concert™ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมและผลิตภัณฑ์ของ Zumba Fitness หรือค้นหาคลาสสด ไปที่zumba.com พบกับเราบนFacebook , Twitter

ซานตาคลารา, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwired – 7 พฤศจิกายน 2013) – วันนี้ NVIDIA เปิดตัว GPU NVIDIA® GeForce® GTX™ 780 Ti ซึ่งให้อัตราเฟรมที่ราบรื่นอย่างไม่น่าเชื่อ

สำหรับการเล่นเกมที่ความละเอียดสูงสุดสำหรับเกม PC ที่ร้อนแรงที่สุดในฤดูใบไม้ร่วงนี้ รวมถึงAssassin’s Creed IV–Black Flag , Call of Duty: GhostsและBatman: Arkham Origins

GeForce GTX 780 Ti เป็น GPU สำหรับเล่นเกมที่เร็วที่สุดในโลกอย่างไม่ต้องสงสัย ทำมากกว่าชนะการวัดประสิทธิภาพสำหรับเฟรมสูงสุดต่อวินาที นอกจากนี้ยังมอบเฟรมที่ราบรื่นด้วยการทำงานที่เงียบและเย็น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่สมจริง

GTX 780 Ti ขับเคลื่อนโดยสถาปัตยกรรม NVIDIA Kepler™ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม GPU ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งให้การออกแบบขั้นสูงที่มีความหนาแน่นทางความร้อนต่ำ ซึ่งแปลว่าการระบายความร้อนที่ดีขึ้น เสียงที่เงียบขึ้น และประสิทธิภาพที่ทำลายสถิติ

GTX 780 Ti ยังรวมฮาร์ดแวร์การวัดเฟรมโดยเฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่านักเล่นเกมจะได้สัมผัสประสบการณ์การส่งเฟรมที่ราบรื่นและสม่ำเสมอที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และรองรับเทคโนโลยีการแสดงผล NVIDIA G-SYNC™ ใหม่ซึ่งช่วยลดการฉีกขาดของหน้าจอ และลดการกระตุกของจอแสดงผลและความล่าช้าในการป้อนข้อมูล ซึ่งเป็นความหายนะของนักเล่นเกมทุกที่

ด้วยรูปลักษณ์ที่เท่ในขณะที่ทำงาน การออกแบบทางอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของ GPU รวมถึงฝาครอบอลูมิเนียม โลโก้ GeForce GTX ที่มีไฟพื้นหลัง LED และหน้าต่างโพลีคาร์บอเนตใส

Kelt Reeves ประธานของ Falcon Northwest กล่าวว่า “นี่เป็นวิธีที่ควรทำเร็วกว่านี้ เท่ เงียบสงบ และสวยงาม” “GeForce GTX 780 Ti เป็น GPU ที่ฉันสามารถแนะนำให้ลูกค้าของ

เราได้ดีที่สุดจากทุกๆ ด้าน: ความเร็ว ความน่าเชื่อถือ ความเงียบ การใช้พลังงาน การสร้างคุณภาพ การสนับสนุนไดรเวอร์ และความคุ้มค่า เมื่อคุณเพิ่มในระบบนิเวศที่มีคุณค่ามากขึ้นของ

NVIDIA ของเทคโนโลยีเช่น GeForce Experience การสตรีมเกมพีซีของคุณไปยังอุปกรณ์พกพา SHIELD และจอภาพ G-SYNC ที่ ‘ต้องมี’ เป็นที่ชัดเจนว่า NVIDIA ไม่เพียงต้องการทำให้อัตราเฟรมของคุณดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้เกมพีซีดีขึ้นอีกด้วย”

GTX 780 Ti มีคอร์มากกว่า GTX 780 GPU ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงหน่วยความจำออนบอร์ด 7Gbps ที่รวดเร็วอย่างเห็นได้ชัด และรองรับเทคโนโลยี NVIDIA GPU Boost™ 2.0 เพื่อการปรับแต่ง การโอเวอร์คล็อก และตัวเลือกประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับ GTX 780 รุ่นดั้งเดิมนั้น GTX 780 Ti นั้นเร็วกว่าโดยเฉลี่ยเกือบ 21 เปอร์เซ็นต์ (1)

เทคโนโลยีการเล่นเกมที่ล้ำหน้าที่สุด ซึ่งรวมถึง NVIDIA G-SYNCหลายปีในการผลิตเทคโนโลยี G-SYNC จะซิงโครไนซ์อัตราการรีเฟรชของจอภาพกับอัตราการเรนเดอร์ของ GPU ดังนั้นภาพจะแสดงช่วงเวลาที่แสดงผล ฉากปรากฏขึ้นทันที วัตถุมีความคมชัดและเล่นเกมได้ราบรื่นขึ้น

เทคโนโลยี G-SYNC ประกอบด้วยโมดูล G-SYNC ที่ออกแบบโดย NVIDIA และรวมเข้ากับจอภาพสำหรับเล่นเกม เช่นเดียวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ใน GPU ที่ใช้ Kepler เช่น GeForce GTX 780 Ti (2)

GeForce GTX 780 Ti ยังรองรับเทคโนโลยีการเล่นเกมขั้นสูงล่าสุด ของNVIDIA รวมถึง NVIDIA PhysX®และTXAA™ สำหรับเกมเมอร์ที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเทคโนโลยี NVIDIA SLI® ซึ่งเป็นโซลูชัน multi-GPU ระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม จะปรับขนาดเพื่อมอบประสิทธิภาพในระดับที่สูงขึ้นด้วยการสนับสนุนการกำหนดค่าสี่ทาง

GeForce GTX GPU แต่ละตัวยังมีซอฟต์แวร์ GeForce Experience™ซึ่งสามารถกำหนดการตั้งค่าเกมโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์โดยรวมที่ดีที่สุด แจ้งเกมเมอร์ให้

ทราบถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์ และติดตั้งไดรเวอร์ GeForce Game Ready™ โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เกมเมอร์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของ GeForce GPU และเพลิดเพลินไปกับ เกมพีซีล่าสุดในวันที่วางจำหน่าย

เทคโนโลยี NVIDIA ShadowPlay บุกโลกของเกมในบรรดาเทคโนโลยีการเล่นเกมที่มีเพียงเจ้าของ GeForce เท่านั้นที่สามารถสัมผัสได้คือซอฟต์แวร์NVIDIA ShadowPlay™ สร้างขึ้นใน

GeForce Experience เวอร์ชันล่าสุด ShadowPlay เป็นซอฟต์แวร์บันทึกการเล่นเกมฟรี รวดเร็วและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถบันทึกวิดีโอช่วงเวลาการเล่นเกมที่น่าตื่นเต้นที่สุดและแชร์กับคนทั่วโลก

การใช้ตัวเข้ารหัสฮาร์ดแวร์ที่สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรม Kepler ผลกระทบของ ShadowPlay ต่ออัตราเฟรมของเกมนั้นต่ำกว่าแอปพลิเคชันการบันทึกแบบเดิมมาก ซึ่งอาจทำให้ CPU ทำงาน

หนัก นับตั้งแต่เปิดตัวเบต้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าของ GeForce มากกว่า 200,000 รายได้ทดลองใช้และอัปโหลดวิดีโอ ShadowPlay มากกว่า 20,000 รายการไปยัง YouTube เพียงอย่างเดียว

NVIDIA GeForce GTX 780 Ti GPU วางจำหน่ายแล้วจากซัพพลายเออร์การ์ดเสริมชั้นนำของโลก ได้แก่ ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte,

Innovision 3D, MSI, Palit, PNY และ Zotac การมีส่วนร่วมของพันธมิตรจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คาดว่าราคาจะเริ่มต้นที่ 699 เหรียญสหรัฐฯ และในช่วงเวลาจำกัดพันธมิตรที่เข้าร่วมจะรวมสำเนาฟรีของ Batman: Arkham Origins , Assassin’s Creed IV–Black Flagและ Tom Clancy’s Splinter Cell : Blacklist

นอกจากนี้ GeForce GTX 780 Ti จะจำหน่ายในระบบที่กำหนดค่าไว้อย่างสมบูรณ์จากผู้สร้างระบบชั้นนำในสหรัฐอเมริกา เช่น AVADirect, Cyberpower, Digital Storm, Falcon Northwest, Geekbox, IBUYPOWER, Maingear, Origin PC, Puget Systems, V3 Gaming และ Velocity Micro, และผู้รวมระบบอื่นๆ นอกอเมริกาเหนือ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ GeForce GTX GPU เปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นเกมอย่างมาก โปรดไปที่www.geforce.com หน้าNVIDIA Flickrโฮสต์รายการภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ GeForce ทั้งหมด

SABA SPORT กรมสรรพากร

SABA SPORT Net Entertainment ยื่นอุทธรณ์ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้เกี่ยวกับการตัดสินใจของสำนักงานสรรพากรสวีเดนในการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมจาก Net Entertainment NE AB หน่วยงาน

สรรพากรของสวีเดนได้ประกาศการตัดสินใจทบทวนว่าพวกเขารักษาตำแหน่งเดิมไว้ที่ใดตามที่คาดหวังไว้ Net Entertainment โต้แย้งคำตัดสินของสำนักงานสรรพากรของสวีเดน และจะดำเนินการตามขั้นตอนอุทธรณ์ในศาลปกครองตามที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้

Net Entertainment ประกาศในเดือนมกราคมว่าสำนักงานสรรพากรของสวีเดนได้ตัดสินใจที่จะกำหนดภาษีเพิ่มเติมใน Net Entertainment เป็นจำนวนเงินประมาณ 92.1 MSEK ที่เกี่ยวข้องกับปีงบประมาณ 2550-2553 หลังจากการตรวจสอบภาษีเกี่ยวกับ Net Entertainment NE AB

หน่วยงานภาษีของสวีเดนระบุในการตัดสินใจว่าการกำหนดราคาโอนที่ใช้ระหว่างบริษัทแม่ในสวีเดน Net Entertainment NE AB และการดำเนินงานในมอลตานั้นไม่มีแรงจูงใจ ดังนั้น กรม

สรรพากรของสวีเดนจึงได้ทำข้อตกลงบางอย่างระหว่างบริษัทต่างๆ ภายใน Net Entertainment Group ในการตีความทางกฎหมายและเนื้อหาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างจากที่ Net Entertainment และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของ PwC และสำนักงานกฎหมาย Lindahl ทำ

ตามที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ Net Entertainment โต้แย้งการประเมินที่สำนักงานสรรพากรของสวีเดนได้ทำและยื่นอุทธรณ์ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ Net Entertainment ยืนยันว่าได้

ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้สำหรับการเก็บภาษีของการดำเนินงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญที่บริษัทได้ปรึกษาในเรื่องดังกล่าวด้วยขณะนี้บริษัทจะดำเนินการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองต่อไป ขณะนี้ Net Entertainment ยังไม่เห็นเหตุผลในการจัดทำบัญชีสำหรับภาษีเพิ่มเติมที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

Net Entertainment เป็นซัพพลายเออร์ระดับพรีเมียมของระบบเกมแบบกระจายดิจิทัลที่ใช้โดยผู้ให้บริการเกมออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก คาสิโน Net Entertainment

เป็นโซลูชั่นเกมที่สมบูรณ์ซึ่งประกอบด้วยทั้งแพลตฟอร์มการจัดการที่สมบูรณ์และชุดเกมคุณภาพสูงเต็มรูปแบบ ผู้ประกอบการจะได้รับคาสิโนที่ปรับแต่งได้เองซึ่งรวมเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย

เพื่อให้มั่นใจว่ามีเวลาอันสั้นสู่ตลาดและการดำเนินการที่คุ้มค่า Net Entertainment จดทะเบียนใน Nasdaq OMX Stockholm (NET-B) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Net Entertainment ได้ที่www.netent.com

สก็อตส์เดล แอริโซนา–(Marketwired – 12 ก.ย. 2556) – Beamz Interactive, Inc. (OTCQB:BZIC) บริษัทเทคโนโลยีการเติบโตใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เพลงเชิงโต้ตอบที่ล้ำสมัย ประกาศเปิดตัวตัวอย่างเพลงและมิวสิกวิดีโอของ Flo Rida สุดพิเศษ “Laser Light Show”

มิวสิกวิดีโอ “Laser Light Show” รวมเพลงต้นฉบับใหม่ที่น่าตื่นเต้นซึ่งมี Flo Rida และ the Beamz อยู่ในฉากคอนเสิร์ตและสถานที่อื่นๆ Laser Light Show จะมาพร้อมกับกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ Beamz by Floซึ่งคาดว่าจะวางจำหน่ายในไม่ช้า เพลง Laser Light Show สามารถมิกซ์และแก้ไขได้โดยผู้บริโภคที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Beamz Interactive บนฮาร์ดแวร์ Beamz ของบริษัท Flo จากนั้นจึงบันทึกและแชร์กับเพื่อน ๆ ทางออนไลน์ทันที

“การเปิดตัวเพลงและมิวสิกวิดีโอสุดพิเศษกับ Flo Rida เป็นการพัฒนาครั้งใหญ่สำหรับ Beamz และผู้ติดตามของเรา” Charlie Mollo ซีอีโอของ Beamz Interactive กล่าว “เราตื่น

เต้นมากกับซิงเกิลที่ออกมา และเราแทบรอไม่ไหวที่ฐานแฟนๆ ของ Flo Rida เริ่มมีกำลังใจเมื่อพวกเขาได้ฟังตัวอย่างเพลงและมิวสิกวิดีโอที่กำลังจะมีขึ้น เมื่อพวกเขามีโอกาสได้เล่นกับ

เพลงแบบโต้ตอบบนเครื่องเล่น Beamz โดย Flo ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ เราเชื่อว่ามันจะเป็นการตระหนักรู้ที่พลิกโฉมวงการสำหรับแฟนเพลงจำนวนมาก และเปิดประตูสู่ช่องทางการตลาดและช่องทางรายได้ใหม่ๆ ของ Beamz”

เพลงและมิวสิกวิดีโอเวอร์ชันเต็มจะออกพร้อมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Beamz by Flo ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจัดส่งได้ในไม่ช้า แฟนเพลงสามารถฟังตัวอย่างเพลง Laser Light Show ของ Flo Rida ได้ที่ :

เมื่อเร็วๆ นี้ Flo Ridaได้รับการเสนอชื่อให้เป็น Billboard Top 100 Artist สำหรับปี 2012 และเป็นศิลปินฮิปฮอปดิจิทัลที่ขายดีที่สุดในโลก โดยมียอดขายซิงเกิ้ลรวมกันมากกว่า 75 ล้านเพลงทั่วโลก

ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Beamz by Flo นั้น Beamz Interactive และ Flo Rida ได้เริ่มโปรโมตผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมถึงการถ่ายทำซีรีส์โฆษณาและวิดีโอที่มี Flo

Rida ร่วมกับผลิตภัณฑ์ ทีเซอร์และโฆษณาออนไลน์ได้เริ่มออกอากาศทางทีวีและอินเทอร์เน็ตแล้ว และจะตามมาด้วยการเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบเมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในช่วงเทศกาลวันหยุดปี 2556

อยู่ใน Scottsdale, AZ, Beamz Interactive, Inc. (OTCQB:BZIC) ได้สร้างเทคโนโลยีตัวควบคุมเลเซอร์แบบโต้ตอบที่ล้ำสมัยซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาโอกาสทางการตลาด

ใหม่ๆ ในด้านดนตรี การศึกษา การดูแลสุขภาพ เกม และแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้บริโภค ในแอปพลิเคชั่นแรก บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีดนตรีและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่

นำเพลงมาสู่ทุกคนอย่างแท้จริงในแบบที่ไม่เคยทำมาก่อน Beamz อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางดนตรีหรือฝึกหัดเล่นและเพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้ภายในไม่กี่นาที แต่ก็มีความลึกในการช่วย

ให้ดีเจ ศิลปิน และนักดนตรีที่ประสบความสำเร็จสามารถแสดง แต่ง และสร้างเพลงอินเทอร์แอคทีฟที่มีความซับซ้อนสูงได้ พอร์ตโฟลิโอเทคโนโลยีของ Beamz Interactive ประกอบด้วย

สิทธิบัตรหลายฉบับ สิทธิบัตรที่รอดำเนินการ และความลับทางการค้าที่ครอบคลุมดนตรีเชิงโต้ตอบ ซอฟต์แวร์ ตัวควบคุมแบบเลเซอร์ แอพพลิเคชั่นเกมและการออกแบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Beamz กรุณาเยี่ยมชม:www.thebeamz.comครับ

สำหรับเอกสารข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ที่ครอบคลุม รวมถึงเอกสารข้อเท็จจริง แหล่งข้อมูลมัลติมีเดีย และวิดีโอเกี่ยวกับ Beamz โปรดไปที่ลิงก์ที่เหมาะสม: Investor Portal , วิดีโอผลิตภัณฑ์ Beamzและเอกสารข้อมูลนักลงทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังและการคาดการณ์ในปัจจุบันของบริษัทเกี่ยวกับผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน โอกาสและโอกาส

ในอนาคต ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัท และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทอาจแตกต่างอย่าง

มากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ อันเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงที่กล่าวถึงในรายงานประจำของบริษัทที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์และมีอยู่ในเว็บไซต์ของตน ( www. sec.gov). ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบุคคลที่กระทำการในนามของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนโดยชัดแจ้งจากปัจจัยเหล่านี้ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงต่อสาธารณะหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา–(Marketwired – 12 กันยายน 2013) – Southern ITS International, Inc. (PINKSHEETS:SIT) ประกาศในวันนี้ว่าอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหุ้นที่โดดเด่น เจสัน เบลล์ ซีอีโอของ SITS ได้คืนหุ้นจำนวนมากของเขาที่คลัง SITS ทำให้หุ้นทั้งหมดที่มีอยู่เป็น 188,217,382 หุ้น จาก 348,217,382 หุ้น

SITS กำลังเริ่มโครงการเข้าซื้อกิจการซึ่งจะขึ้นอยู่กับหุ้นของ SITS และกองทุนรวมที่ลงทุน สำหรับ SITS สิ่งสำคัญคือต้องเพิ่มการประเมินมูลค่าต่อหุ้นเมื่อเราเริ่มโปรแกรมการเข้าซื้อกิจการ

ของเรา การลดจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เราคาดว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของเรา ซึ่งในทางกลับกันตลาดและนักลงทุนควรได้รับการปรับปรุงเพื่อสะท้อนถึงมูลค่าต่อหุ้นที่สูงขึ้น

SITS กำลังเริ่มกระบวนการตรวจสอบสถานะธุรกิจกับบริษัท Integration ในแอริโซนาและอีกแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนีย เป้าหมายของเราคือต้องมี MOU อย่างน้อยหนึ่งรายการภายในสิ้นเดือน

ตุลาคม และการเข้าซื้อกิจการที่เสร็จสมบูรณ์หนึ่งรายการภายในสิ้นปี บริษัท Integration ที่เป็นเป้าหมายกำลังดำเนินการเพียงเล็กน้อยในตลาดเกม แต่สามารถให้ SITS เป็นเส้นทางที่

สมบูรณ์แบบในการขยายและเติบโต สองรัฐที่บริษัทบูรณาการเป้าหมายมีคาสิโนจำนวนมาก และเราหวังว่าจะนำความเชี่ยวชาญของเรามาสู่พวกเขาผ่านการเข้าซื้อกิจการใหม่ การขยายเป้าหมายนี้จะช่วยให้เราสามารถกระจายพอร์ตโฟลิโอลูกค้าทั่วโลกของเราได้

Jason Bell ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Southern ITS International, Inc. กล่าวว่า “ตลาดเกมกำลังเติบโตอีกครั้งและแสดงความสนใจอย่างมากจากชุมชนการลงทุน คาสิโน

หลายแห่งกำลังพยายามไล่ตามเพราะไม่ได้อัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ตอนนี้ คาสิโนมีความมั่นใจมากขึ้นในการลงทุนใน

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการเข้าถึงระบบไร้สายที่มีคุณภาพภายในโรงแรมและพื้นที่คาสิโน เกี่ยวกับด้านการเฝ้าระวังและความปลอดภัยของ

ระบบคาสิโนหลายๆ เป็นระบบที่ล้าสมัยซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอัพเกรดเนื่องจากการพิจารณาการจัดการที่ดีขึ้นและเนื่องจากกฎระเบียบของรัฐบางอย่างที่ต้องมีการอัพเกรดเครือข่ายการเฝ้าระวัง IP สำหรับ SITS ถึงเวลาแล้วที่เราต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเรากำลังดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม”

Southern ITS International, Inc. มุ่งมั่นที่จะให้บริการโครงการบูรณาการระบบทั้งหมดแก่คาสิโนและโรงแรมโดยรักษาความคุ้มค่าในขณะที่ให้บริการระบบเสียง ข้อมูล การเฝ้าระวัง

และระบบภาพและเสียงระดับไฮเอนด์ เราเป็นตัวแทนจากทั่วโลกโดยบุคคลชั้นนำในอุตสาหกรรมการเฝ้าระวังทางดิจิทัลและการรวมไอที เรากำลังจัดหาโซลูชันการบันทึกวิดีโอดิจิทัลและผสาน

รวมโซลูชันทางเทคโนโลยีของเรากับระบบอื่นๆ ที่มีอยู่ ซึ่งส่งผลให้ประหยัดเงินทุนได้อย่างมากสำหรับลูกค้าของเรา เรากำลังดำเนินการเพื่อพยายามอยู่ในตำแหน่งที่จะเป็นผู้นำในภาคธุรกิจนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวจัดทำขึ้นตาม บทบัญญัติด้านความปลอดภัยของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วน

บุคคลปี 2538 “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” อธิบายถึงความคาดหวัง แผน ผลลัพธ์ หรือกลยุทธ์ในอนาคต และมักนำหน้าด้วยคำต่างๆ เช่น “อาจ” “อนาคต” “แผน” หรือ ” วางแผน”

“จะ” หรือ “ควร” “คาดหวัง” “คาดหวัง” “ร่าง” “ในที่สุด” หรือ “คาดการณ์” คุณได้รับคำเตือนว่าข้อความดังกล่าวอาจมีจำนวนมากหรือมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้เกิดสถานการณ์ในอนาคต

พันโอ๊คส์ แคลิฟอร์เนีย–(Marketwired-12 ก.ย. 2556) Xirrus® ผู้นำด้านเครือข่ายไร้สายประสิทธิภาพสูง ประกาศความร่วมมือกับ Optix Media ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ใน

ฐานะผู้ให้บริการ Managed Service Provider (MSP) ของ Xirrus ปัจจุบัน Optix Media ไม่เพียงแต่ช่วย Brigham Young University-Idaho เท่านั้นในการขยายบริการไร้

สายที่รวดเร็วไปยังนักศึกษา 8,000 คนในอพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์รอบๆ มหาวิทยาลัย แต่ยังเพิ่มรายได้และขยายขอบเขตการดำเนินงานทางภูมิศาสตร์ด้วย อย่างมีนัยสำคัญ วันนี้ Optix มี

อุปกรณ์ไร้สายที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 10,000 รายการ ซึ่งรวมถึงโทรศัพท์ แท็บเล็ต เกมคอนโซล และแล็ปท็อป ซึ่งรับบริการผ่านเครือข่ายไร้สาย ของ Xirrus ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงสิบเท่าในเวลาเพียงหนึ่งปี

“Xirrus จัดหาทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้ประสบความสำเร็จ — พวกเขาบังคับใช้แนวปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับการนำไปใช้ พวกเขาฝึกอบรมเรา และเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจก่อนการ

สำรวจ หลังการสำรวจ และการสำรวจเชิงรุก การสนับสนุนนั้นยอดเยี่ยมมาก Shane Moulton ผู้ร่วมก่อตั้งและวิศวกรเครือข่ายของ Optix Media กล่าว “ในการปรับใช้ทุกครั้งของเรา เราวาง Array และจุดเชื่อมต่อด้วยความมั่นใจ ฉันไม่สามารถบอกคุณได้ว่าเราประหยัดเวลาได้มากเพียงใดและเราหลีกเลี่ยงการเดินสายเพิ่มเติมเนื่องจาก Xirrus”

Optix ใช้ Xirrus Wi-Fi Designer เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมเครือข่ายมัลติวิทยุ 802.11 ที่เหมาะสมที่สุด คู่ค้าของ Xirrus ยังได้รับประโยชน์จาก Wi-Fi Designer-Cloud ซึ่ง

เป็นแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ ซึ่งทำให้การออกแบบเครือข่ายไร้สายเป็นไปอย่างรวดเร็วและคุ้มค่า เมื่อใช้ Xirrus Wi-Fi-Designer บริษัทต่างๆ สามารถสร้างแบบจำลองเงื่อนไข

ไซต์ การกำหนดค่า และตัวเลือกการวางตำแหน่งต่างๆ เพื่อแสดงภาพผลกระทบต่อความครอบคลุมของคลื่นความถี่วิทยุและความจุ แม้กระทั่งการบัญชีสำหรับลักษณะเฉพาะของอาคารและวัสดุก่อสร้างผนัง

“ด้วยการให้ลูกค้า คู่ค้า วิศวกร และพนักงานขายมีวิธีการทดสอบการจัดเตรียม AP และ Array ที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงพิมพ์เขียวโครงสร้างพื้นฐานไร้สายได้อย่างแม่นยำ Xirrus Wi-Fi

Designer ช่วยให้บริษัทและองค์กรจำนวนมากขึ้นตระหนักถึงประโยชน์ของสิ่งที่คาดการณ์ได้ ประสบการณ์ไร้สายที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้ใช้ของพวกเขา” Steven Wastie

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Xirrus กล่าว “แอปพลิเคชันนี้ช่วยให้พันธมิตรของเราสามารถเร่งความเร็วและปรับปรุงความถูกต้องของการใช้งานระบบไร้สายได้ โดยมอบเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังโดยอิงจากการออกแบบเชิงคาดการณ์”

ครั้งแรก Optix Media ระบุฮาร์ดแวร์ Xirrus ที่เหมาะสมกับความต้องการแบนด์วิดท์ของนักเรียนนักศึกษามากที่สุด วันนี้ Optix ได้ปรับใช้ XR-520 AP และ XR-2430 Wireless Arrays

Xirrus XR-520 เป็นตัวเลือก AP วิทยุสองทางราคาประหยัดตัวแรกของอุตสาหกรรมที่ให้เฟิร์มแวร์และคุณสมบัติเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ Wi-Fi Array ระดับไฮเอนด์ที่มีราคาแพงกว่า ด้วย

คอนโทรลเลอร์ไร้สายในตัว, การควบคุมแอปพลิเคชันในตัว, IDS/IPS ไร้สาย, ไฟร์วอลล์แบบเก็บสถานะ, การวิเคราะห์สเปกตรัม, การเข้าถึงของแขกและ Bonjour Director สำหรับ

การเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ iOS, XR-520 ช่วยให้ Optix ป้องกันไม่ให้เกิดจุดบกพร่องจุดเดียวและคอขวดด้านประสิทธิภาพ . นอกจากนี้ เนื่องจาก XR-520 สามารถทำงานได้ทั้งในย่านความถี่ 2.4GHz และ 5GHz Optix จึงสามารถกระจายอุปกรณ์ใหม่ ๆ ไปทั่วย่านความถี่ 5GHz ที่เร็วขึ้น ช่วยป้องกันความแออัดของย่านความถี่ 2.4GHz

XR-2430 เป็นของ Xirrus XR-2000 Series ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ Wi-Fi แบบแยกส่วนรุ่นแรกที่สามารถอัพเกรดได้อย่างเต็มที่ ปรับขนาดได้สูง และโดดเด่นด้วยการรักษาความปลอดภัย

แบบบูรณาการเพื่อประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ แชสซีแบบ 4 ช่องช่วยให้ Optix Media ปรับขนาดในอพาร์ตเมนต์ได้โดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มเติม การผสมผสานระหว่าง XR-2430 และ

XR-520 ทำให้ Optix ใช้อุปกรณ์น้อยลง 60 เปอร์เซ็นต์ และสายเคเบิลและสวิตช์พอร์ตน้อยลง 60 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับโซลูชันของคู่แข่ง Optix อ้างถึงเวลาในการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการใช้พลังงานที่น้อยที่สุด ตลอดจนการประหยัดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) อย่างมากมายมหาศาล ซึ่งเป็นเหตุผลในการเลือก Xirrus

นับตั้งแต่ Optix Media ขยายกิจการที่ BYU-I บริษัทได้ตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายไร้สายสำหรับรีสอร์ท Grand Targhee ในอัลตา รัฐไวโอมิง นักเล่นสกีที่เคยใช้บริการโทรศัพท์

เคลื่อนที่แบบจำกัดก่อนหน้านี้ สามารถตรวจสอบอีเมล ข่าวสาร และโซเชียลมีเดีย และเข้าถึงความช่วยเหลือทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉินได้ขณะอยู่บนกระเช้าหรือทางลาด ฤดูร้อนนี้ รีสอร์ท

ได้จัดคอนเสิร์ตที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 5,000 คน Optix ใช้ซอฟต์แวร์ Xirrus Application Control เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของศิลปินจะไม่ถูกเผยแพร่อย่างผิดกฎหมาย

ด้วยการควบคุมแอปพลิเคชัน ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถตั้งค่าไฟร์วอลล์ ใช้ QoS และจัดการแอปพลิเคชันมากกว่า 900 ประเภทภายใต้ 15 หมวดหมู่โดยใช้ Layer 7 Deep Packet

Inspection (DPI) และเทคนิคการตรวจจับแอปพลิเคชันตามบริบทอื่นๆ การควบคุมแอปพลิเคชันช่วยให้ Optix จัดลำดับความสำคัญของแอปพลิเคชันที่สำคัญ จำกัดการใช้แอปพลิเคชันที่มีแบนด์วิดท์สูง และบล็อกแอปพลิเคชันที่ถูกจำกัดจากเครือข่าย

Optix ยังให้บริการเครือข่ายไร้สายสำหรับ Boise Centre ซึ่งเป็นศูนย์การประชุมชั้นนำของไอดาโฮสำหรับการประชุม การประชุมและกิจกรรมทางสังคม วันนี้ เครือข่ายไร้สายของ Xirrus

ครอบคลุมพื้นที่นิทรรศการและการประชุม 50,000 ตารางฟุตของ Boise Centre และห้องบอลรูมและหอประชุมขนาด 25,000 ตารางฟุตพร้อมที่นั่งแบบตายตัว 349 ที่พร้อมป้ายดิจิตอลอันล้ำสมัย

Optix Media ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 เพื่อให้บริการเครือข่ายใยแก้วนำแสงและไร้สายประสิทธิภาพสูงในพื้นที่ไร้สายที่มีความต้องการสูง เช่น อพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์ การบริการ โรงพยาบาล

โรงเรียน และศูนย์การประชุม ในปี 2555 Optix Media เริ่มต้นด้วยนักเรียน 800 คนในเครือข่ายไร้สาย หนึ่งปีต่อมา Optix Media กำลังเข้าใกล้นักเรียน 8,000 คนในเครือข่ายไร้สาย

ของตนและอุปกรณ์ไร้สายที่ไม่ซ้ำกัน 10,000 เครื่องต่อวัน Optix Media ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการที่พักนักศึกษารายใหญ่ซึ่งจัดหาที่พักทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา การดำเนินงานในรูปแบบ

MSP (ผู้ให้บริการที่มีการจัดการ) Optix Media สามารถพัฒนากลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมสำหรับลูกค้าที่ต้องการโซลูชันระบบเครือข่ายแบบครบวงจรในราคารายเดือนที่ไม่แพง สำนักงานของบริษัท Optix Media ตั้งอยู่ในเมืองโพคาเทลโล รัฐไอดี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Optix Media กรุณาเยี่ยมชม:www.optixmedia.netหรือโทร 208-242-3711

Xirrus เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายประสิทธิภาพสูงชั้นนำ โซลูชันของ Xirrus ทำงานภายใต้สถานการณ์ที่มีความต้องการสูงที่สุด โดยให้ประสิทธิภาพ “แบบมีสาย” ที่สม่ำเสมอพร้อม

การครอบคลุมและความปลอดภัยที่เหนือกว่า ชุดโซลูชันที่เพิ่มประสิทธิภาพ Wi-Fi ของ Xirrus ได้แก่ อาร์เรย์ จุดเชื่อมต่อ บริการคลาวด์ และสวิตช์แบบมีสาย ให้การเชื่อมต่อที่ราบรื่น

และการจัดการแบบครบวงจรทั่วทั้งเครือข่าย Xirrus มอบข้อได้เปรียบทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแก่อุตสาหกรรมที่พึ่งพาระบบไร้สายเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน

ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ ด้วยโซลูชันของลูกค้าหลายหมื่นรายการที่นำไปใช้ทั่วโลก Xirrus จึงสามารถรักษาการดำเนินงานและพันธมิตรทางธุรกิจได้ทั่วโลก Xirrus เป็นบริษัทเอกชน

และมีสำนักงานใหญ่ในเมือง Thousand Oaks รัฐแคลิฟอร์เนีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม:www.xirrus.comและติดตามเราบน Twitter : @XirrusXirrus และ XMS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Xirrus ชื่อทางการค้าอื่นๆ ที่ใช้ในเอกสารนี้เป็นหรืออาจเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

โตรอนโต, ออนตาริโอ–(Marketwired – 12 กันยายน 2013) – 1-800 RID-OF-ITซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทกำจัดขยะชั้นนำระดับประเทศของแคนาดา เพิ่งเสร็จสิ้นการจัดงาน Humber

River Clean Up ครั้งที่ 3 เมื่อวานนี้ โดยสามารถกำจัดขยะได้ถึงสองตันที่น่าตกใจ ขยะจากน่านน้ำและแนวชายฝั่งแม่น้ำฮัมเบอร์ ปีนี้ลากได้สำเร็จเป็นสองเท่าของสถิติที่ผ่านมาหนึ่งตัน

ในบรรดาเศษขวดน้ำพลาสติกที่ทิ้งแล้ว ตะแกรงโลหะที่ไม่ระบุชื่อ ทีวี เบาะรถ ประตูที่ไม่เต็มเต็ง และเก้าอี้เล่นเกม มีของชิ้นหนึ่งที่อาจไม่ได้ใส่ผิดที่เหมือนอย่างอื่นๆ อย่างระมัดระวังแผลในขวดแก้วที่ปิดสนิทเป็นจดหมายสามหน้าที่เขียนเป็นภาษาโปแลนด์

Rick Crawford ประธาน 1-800 RID-OF-ITกล่าวว่า “ปริมาณการทิ้งขยะอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่ทำให้โอเอซิสที่สวยงามและเป็นธรรมชาติแห่งนี้กลายเป็นที่เกิดเหตุ “เราสามารถดำเนินต่อไปอีกห้าชั่วโมงโดยมีจำนวนเศษขยะอยู่ใต้พื้นผิว และเราจะกลับมาในปี 2014 ที่ใหญ่กว่าและดีกว่าเพื่อเก็บขยะไว้ที่อ่าว”

การทำความสะอาดแม่น้ำ SABA SPORT สร้างขึ้นโดย Rick Crawford ประธาน RID-OF-IT 1-800คน ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยใน Bloor West และพายเรือคายักที่กระตือรือร้น นักผจญเพลิงคนนี้

ตัดสินใจที่จะลงมือปฏิบัติในขณะที่ถูกบังคับให้หลบเศษซากที่ทิ้งไปขณะพายเรือในพื้นที่ หลังจากประสานงานในระดับรากหญ้ามาหลายปีแล้ว Rick มุ่งมั่นที่จะรักษาความสะอาดให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าลูก ๆ ของเขาจะมีที่ที่ปลอดภัยสำหรับพายเรือในอนาคต

1-800 RID-OF-ITไม่ได้เกี่ยวกับการกำจัดขยะเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วย บริษัทมีบทบาทเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการรีไซเคิลวัสดุที่อาจจบลงในหลุมฝังกลบ 1-800

RID-OF-ITจะขนของขึ้น นำออกไป และรีไซเคิลหรือทิ้งสิ่งของที่ถือว่าใหญ่เกินไปหรือเทอะทะสำหรับบริการถังขยะรายสัปดาห์ ซึ่งรวมถึงขยะจากสนาม แผ่นผนังแห้ง เครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ และขยะในโรงรถ 1-800 RID-OF-ITสามารถติดต่อได้ที่1-800-743-6348หรือทางออนไลน์ที่www.ridofittoronto.com

เจนีวา, Sept. 12, 2013 (GLOBE NEWSWIRE) — STMicroelectronics (NYSE:STM) ผู้นำด้านเซ มิคอนดักเตอร์ระดับโลกที่ให้บริการลูกค้าในแอพพลิเคชั่นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้

แนะนำเอ็นจิ้นการแปลงรหัสเครื่องแรกของอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้โฮมเกตเวย์สามารถแจกจ่ายข้อมูลประเภทใดก็ได้ เนื้อหาไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทุกประเภทในบ้าน ใช้งานครั้งแรก

ในSTiH416 (‘Orly’) ยอดนิยม และได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ใน อุปกรณ์ System-on-Chip (SoC) STiH407 / STiH410 / STiH412 (‘โมนาโก’) ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็วๆ นี้ เอ็นจิ้นการแปลงรหัสใหม่ถูกตั้งค่าให้กลายเป็นส่วนสำคัญของ โซลูชัน Home Gateway ทั้งหมดของ ST

การแปลงรหัสเป็นกระบวนการแปลงสตรีมที่เข้ารหัสแบบดิจิทัลหนึ่งรายการเป็นรูปแบบที่แตกต่างกัน และเป็นส่วนสำคัญของกระบวนทัศน์ “ทุกอย่าง ทุกที่” วิธีการนี้ทำให้บริการออกอากาศและ

อินเทอร์เน็ตทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้โดยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแบบมีสายหรือแบบไร้สายในบ้าน รวมถึงอุปกรณ์รุ่นเก่าที่ไม่มีกำลังในการประมวลผลหรือความจุของหน่วยความจำในการจัดการข้อมูล

โดยตรง จนถึงปัจจุบัน ระบบ Set-Top Box/Home Gateway อาจมีช่องโหว่ตามจำนวนช่องสัญญาณทรานส์โค้ดที่รองรับ หรือต้องใช้อุปกรณ์ทรานส์โค้ดเดอร์เฉพาะเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงตาม

จำนวนช่องสัญญาณที่ต้องการ ไม่ว่าในกรณีใด คุณภาพของวิดีโอที่ได้จะมีข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการดีอินเทอร์เลซและเทคนิคการประมวลผลวิดีโออื่นๆ ที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มองเห็นได้บนแท็บเล็ตและอุปกรณ์มือถือที่รองรับการแสดงผลแบบโปรเกรสซีฟ นอกจากนี้,

ST เอาชนะข้อ จำกัด เหล่านี้ด้วย เทคโนโลยีการแปลงรหัส Faroudja ® ที่ไม่เหมือนใครในอุตสาหกรรม ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคนิค Faroudja de-interlacing และ post-

processing ที่ดีที่สุด อุปกรณ์ Home Gateway ช่วยให้ไคลเอนต์ที่เชื่อมต่อ IP สามารถแสดงเนื้อหาด้วยคุณภาพที่ไม่เคยมีมาก่อน เทคโนโลยีนี้รองรับในชิปเซ็ต ST โดยซอฟต์แวร์ใหม่ที่

พัฒนาโดย ST ตามมาตรฐาน GStreamer แบบเปิด โซลูชันที่ปฏิวัติวงการนี้ช่วยให้สามารถแปลงรูปแบบข้อมูลขาเข้าจำนวนมากในแบบเรียลไทม์เป็น H.264 ได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับทีวี ท่องเว็บ เล่นเกม และบริการภายนอกอื่นๆ บนอุปกรณ์ไคลเอ็นต์ได้ทุกที่ในบ้าน รวมถึงแท็บเล็ต อุปกรณ์มือถือ แล็ปท็อป และการเชื่อมต่อ ทีวี

การแปลงรหัสรูปภาพช่วยให้สามารถแสดงสไลด์ได้อย่างรวดเร็วและใช้ประโยชน์จากพื้นที่เก็บข้อมูลให้เหมาะสมที่สุดสำหรับรูปภาพบนอุปกรณ์พกพา การแปลงรหัสความเร็วสูงยังช่วยให้การโหลดเนื้อหาด้านข้างด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อน ทำให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาไปยังอุปกรณ์พกพาและเข้าถึงได้บนแท็บเล็ตและอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ ในขณะเดินทาง

Andrew Cofler ผู้อำนวยการด้านสถาปัตยกรรมระบบ แผนก Unified Platform Division ของ STMicroelectronics กล่าวว่า “เทคโนโลยีการแปลงรหัสรูปภาพของ ST ทำให้

บ้านต่างๆ “ด้วยเอ็นจิ้นการแปลงรหัสขั้นสูงที่ให้การรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ใช้พลังงานต่ำ และประสิทธิภาพระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม ST กำลังนำกลุ่มแอปพลิเคชันโฮมเซิร์ฟเวอร์และโฮมเกตเวย์ที่เกิดใหม่ขึ้นไปอีกระดับ”

เทคโนโลยีใหม่นี้ได้ถูกนำไปใช้ในอุปกรณ์ STiH416 (‘Orly’) ยอดนิยม และได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในอุปกรณ์ STiH407/STiH410/STiH412 (‘โมนาโก’) ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็วๆ

นี้ โดยเปิดใช้งานการทรานส์โค้ดได้สูงสุดสี่ช่องผ่านอินเทอร์เฟซ GStreamer บน ARM® แอพพลิเคชั่นโปรเซสเซอร์ Cortex(TM) MPCore(TM) เทคโนโลยีการแปลงรหัสจะเพิ่มจำนวนช่องสัญญาณและเพิ่มการรองรับรูปแบบวิดีโอเพิ่มเติม เช่น HEVC (การเข้ารหัสวิดีโอประสิทธิภาพสูง)

ST เป็นผู้นำระดับโลกในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งให้บริการลูกค้าในขอบเขตของความรู้สึกและพลัง และผลิตภัณฑ์ยานยนต์และโซลูชั่นการประมวลผลแบบฝัง ตั้งแต่การจัดการพลังงานและการ

ประหยัดพลังงาน ไปจนถึงความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ไปจนถึงอุปกรณ์สำหรับผู้บริโภคอัจฉริยะ ในบ้าน ในรถยนต์ และใน

สำนักงาน ที่ทำงานและที่ทำกิจกรรม ST มีอยู่ทุกที่ที่ไมโครอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนสนับสนุนในเชิงบวกและเป็นนวัตกรรมต่อชีวิตของผู้คน โดยได้รับเพิ่มเติมจากเทคโนโลยีที่จะได้รับมากขึ้นจากชีวิต ST ย่อมาจาก life.augmented

ออลบานี รัฐนิวยอร์ก–(Marketwired – 12 ก.ย. 2013) – The New York Council on Problem Gambling ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่อุทิศตนเพื่อเพิ่มความ

ตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับปัญหาและการพนันแบบบังคับ ประกาศการประชุมประจำปี 2556 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 และ 18 กันยายนที่ Albany Marriott บนถนน Wolf

สภามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มี Arlene González-Sánchez ข้าราชการ สำนักงานบริการติดสุราและสารเสพติดแห่งรัฐนิวยอร์ก และ Robert Williams รักษาการผู้อำนวยการบริหาร NYS Gaming Commission เข้าร่วมการประชุมในปีนี้เพื่อกล่าวถึงความสำคัญของการมุ่งเน้นที่ปัญหาอย่างต่อเนื่อง และการพนันอย่างมีความรับผิดชอบในรัฐนิวยอร์ก

“สำนักงานบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดแห่งรัฐนิวยอร์ก (OASAS) ให้บริการสำหรับนักพนันที่มีปัญหาผ่านสิ่งอำนวยความสะดวกและโปรแกรมทั่วรัฐนิวยอร์ก เรายินดีที่จะร่วมมือ

กับ NYS Gaming Commission และ NYCPG ในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการพนันผ่าน ความร่วมมือในการเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ” ผู้บัญชาการ Arlene González-Sánchez กล่าว “ฉันรู้ว่าการประชุมจะนำผู้คนมารวมกันเพื่อหาวิธีส่งเสริมการพนันอย่างมีความรับผิดชอบในรัฐนิวยอร์ก”

“ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐที่ดูแลการพนันทั้งหมดในนิวยอร์ก เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในสภานิวยอร์กเกี่ยวกับการประชุมประจำปีของปัญหาการพนัน” โรเบิร์ต วิลเลียมส์ รักษาการ

กรรมการบริหารของคณะกรรมาธิการการเล่นเกมแห่งรัฐนิวยอร์กกล่าว “การส่งเสริมและรับรองนโยบายการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบเป็นลำดับความสำคัญหลักของคณะกรรมการการเล่นเกม และ

เราสนับสนุนงานที่สำคัญที่สภาเกี่ยวกับการพนันที่มีปัญหาทำทั่วทั้งรัฐ เราให้ความสำคัญกับปัญหาของการพนันอย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะทำงานกับเพื่อนร่วมงานของเราต่อไป ให้บริการรักษาที่จำเป็น”

เหตุการณ์สองวันจะกล่าวถึงหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ปัญหาการพนันและการฟื้นตัว วิทยากรจะไปเยี่ยมชม Capital District จากทั่วประเทศเพื่อนำเสนองานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการเสพติด ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้รวมถึงแพทย์ด้านสุขภาพจิต กรรมการบริหารโครงการป้องกันและนักวิจัย

“เรารู้สึกตื่นเต้นกับการนำเสนอและผู้บรรยายในการประชุมปีนี้” จิม มานีย์ กรรมการบริหารของ NYCPG กล่าว “สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการรวบรวมจิตใจที่ดีที่สุดในการฟื้นฟูการติดยาเสพติด”

การนำเสนอความยาวชั่วโมงจะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย รวมถึงวิธีที่สมองของมนุษย์ตอบสนองต่อการเสพติด การฟื้นตัวจากการเสพติด การฟื้นตัวที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกของ

เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของการพนันในศตวรรษที่ 21 และอื่นๆ เป้าหมายโดยรวมของการประชุมคือการจัดหาแหล่งข้อมูลการวิจัยและการศึกษาที่เป็นปัจจุบันที่สุดสำหรับมืออาชีพที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือนักพนันที่มีปัญหาหากต้องการลงทะเบียนและข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่www.nyproblemgambling.org

สภานิวยอร์กว่าด้วยการพนันที่มีปัญหาคือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่อุทิศตนเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับปัญหาและการพนันที่บีบบังคับ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับชาว

นิวยอร์กทุกคนที่แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับนักพนันที่มีปัญหา สภาถือเป็นโอกาสใหม่สำหรับผู้ที่แสวงหาความช่วยเหลือ NYCPG ยังโฮสต์ไมโครไซต์ที่เรียกว่า KnowTheOdds เพื่อทำให้การเชื่อมต่อนักพนันที่มีปัญหากับแหล่งข้อมูลง่ายขึ้น

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา–(Marketwired – 12 ก.ย. 2013) – Casino Data Imaging (CDI) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันการวิเคราะห์แก่อุตสาหกรรมคาสิโนมีความยินดีที่จะประกาศการติดตั้งอย่างต่อเนื่องของโปรแกรม GlobalSuite™ Advanced Visualization Analysis ที่ได้รับรางวัล

โปรแกรม GlobalSuite™ ประกอบด้วยการแสดงภาพพื้นคาสิโน 2D และ 3D แบบโต้ตอบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้พร้อมการเจาะลึกสำหรับการแก้ไขปัญหาแนวโน้มและประสิทธิภาพ (รวมถึงการวิเคราะห์หลายนิกายหลายเกม) GS Control Center ที่ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีพอร์ทัลภาพแบบไดนามิกสำหรับการวิเคราะห์เชิงโต้ตอบและดำเนินการได้

“การพัฒนาใหม่ของ CDI นั้นน่าตื่นเต้น และเราตั้งตารอที่จะนำไปใช้ในเร็วๆ นี้” Frank Neborsky รองประธานฝ่ายปฏิบัติการสล็อตของ Mohegan Sun กล่าว “การมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องของพวกเขาในการสร้างภาพข้อมูลคาสิโนและการเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเสริมทรัพย์สิน BI อื่น ๆ ของเรา”

“การป้อนข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้เดิมของเรารวมกับการติดตั้ง GlobalSuite™ ใหม่ช่วยกำหนดและขยายเส้นทางผลิตภัณฑ์ (GlobalSuite) ที่ CDI ดำเนินการ” โฆษกของ

CDI George Levine กล่าว “ลูกค้าเพลิดเพลินไปกับประโยชน์ของแพลตฟอร์มใหม่ทันที โดยพบว่ามีความคล่องตัว ใช้งานง่ายขึ้น และใช้งานง่ายขึ้น เราหวังว่าจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีม Mohegan Sun Casino”

สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีข่าวกรองธุรกิจของ Microsoft® ล่าสุด ความสามารถในการแสดงภาพและการรายงานขั้นสูง GlobalSuite™ ของ CDI ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองผู้ใช้

ระดับต่างๆ และช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจตรวจสอบ วิเคราะห์ และดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว การใช้ฐานข้อมูลและคิวบ์หลายมิติช่วยเร่งกระบวนการวิเคราะห์ ให้ผู้ใช้ GlobalSuite™ ได้รับ

ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วผ่านการแสดงภาพข้อมูลพื้นคาสิโน 2D/3D, พอร์ทัลภาพ GS Control Center ที่ดำเนินการได้, สภาพแวดล้อมการรายงานที่ปรับขนาดได้และแบบไดนามิก, การอัปเดตอัตโนมัติ, ชี้และคลิกและการวิเคราะห์เฉพาะกิจ , หลายเกม หลายนิกาย, เกมบนโต๊ะในอนาคต และโมดูลผู้เล่น และอีกมากมาย

ให้บริการในอุตสาหกรรมคาสิโนมาตั้งแต่ปี 2544 Casino Data Imaging มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอโปรแกรม GlobalSuite™ Advanced Visualization Analysis ที่ได้รับรางวัลของเราและระบบ iGuide™ Wayfinder Plus ที่ G2E ปีนี้ บูธ 3034 วันที่ 23-26 กันยายนที่ Sand’s Expo & Convention Center , ลาสเวกัส, เนวาด้า

Mohegan Sun ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Mohegan Tribal Gaming Authority เป็นหนึ่งในแหล่งความบันเทิง การเล่นเกม การรับประทานอาหารและแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดและน่าตื่นตาตื่น

ใจที่สุดในสหรัฐอเมริกา Mohegan Sun ตั้งอยู่บนพื้นที่ 185 เอเคอร์ริมแม่น้ำเทมส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ที่สวยงามของคอนเนตทิคัต เป็นที่ตั้งของคาสิโนที่มีเอกลักษณ์สามแห่ง โรงแรมหรู

34 ชั้น 1,200 ห้อง สปาและสนามกอล์ฟระดับโลก ร้านค้า ร้านอาหารและบาร์กว่า 75 แห่งด้วย เป็นสถานบันเทิงระดับรางวัล 3 แห่ง รวมถึงอารีน่าขนาด 10,000 ที่นั่ง Mohegan Sun

อยู่ไม่ไกลจากนิวยอร์ก บอสตัน ฮาร์ตฟอร์ด และพรอวิเดนซ์ โดยอยู่ห่างจากพิพิธภัณฑ์ ร้านขายของเก่า และริมน้ำของ Mystic Country เพียง 15 นาที สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 1.888.226.7711 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ เรา เชื่อมต่อกับเราบนFacebookติดตามเราบนTwitterค้นหาเราบนPinterestและดูเราบนYouTube

ลาสเวกัส, เนวาดา–(Marketwired – 12 ก.ย. 2013) – ผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยีเกมบนบกและออนไลน์ชั้นนำAristocratได้ขยายความสัมพันธ์กับชนเผ่า Tonkawa แห่งโอคลาโฮ

มา ขุนนางได้รับสัญญาในการติดตั้งระบบการจัดการคาสิโน Oasis 360™ ที่ได้รับรางวัลที่Tonkawa Indian Casinoใน Tonkawa รัฐโอคลาโฮมา และจะติดตั้งเอ็นจิ้นโบนัส nRich™ ที่ได้รับรางวัลที่ Tonkawa Indian Casino และที่Native Lights แห่งที่สองของ Tribe คาสิโนในนิวเคิร์ก โอคลาโฮมา

Oasis 360 ของขุนนางจะเข้ามาแทนที่ระบบที่มีอยู่ที่ Tonkawa Indian Casino การติดตั้งจะรวมถึง nCompass™ ขั้นสูงทางเทคโนโลยีและโมดูล nRich Advanced Bonusing
ขุนนางจะติดตั้งโบนัสขั้นสูงของ nRich ที่ Native Lights Casino ซึ่งเป็นพันธมิตรระบบที่มีอยู่ของ Oasis 360

Patrick Waldroup ผู้จัดการทั่วไปของ Tonkawa Casino กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ติดตั้งระบบ Oasis 360 ที่ Tonkawa Casino ระบบที่มีอยู่ของเรามีข้อจำกัดเล็กน้อย

ในความสามารถในการให้บริการแก่ผู้เล่นของเราอย่างเต็มที่ และเรายินดีที่จะนำ พลังของ Oasis 360, nCompass และ nRich แก่พนักงานของเรา และโดยการขยายไปยังผู้เล่นที่มีคุณค่าของเรา”

รัสเซล มาร์ติน ผู้จัดการทั่วไปของ Native Lights Casino กล่าวว่า “เราประสบความสำเร็จอย่างมากกับ Oasis 360 และได้พบพันธมิตรที่แท้จริงใน Aristocrat — คนที่ใส่ใจเกี่ยวกับธุรกิจและความต้องการของเรา เรามั่นใจว่าโมดูลโบนัส nRich ใหม่จะ ให้รางวัลแก่ผู้เล่นของเราและเพิ่มความตื่นเต้นที่ Native Lights Casino”

“นี่เป็นช่วงใหม่ที่น่าตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับความสัมพันธ์ของเรากับเผ่า Tonkawa แห่งโอคลาโฮมา และเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ชนะกระบวนการ RFP ที่แข่งขันได้” Kelly Shaw รอง

ประธานผู้สูงศักดิ์ฝ่ายขายระบบและการตลาดกล่าว “เราเชื่อว่าเทคโนโลยี Oasis 360 ของเรานั้นล้ำหน้าที่สุดในอุตสาหกรรมเกม และเอ็นจิ้นโบนัส nRich ที่ทรงพลังและปฏิวัติวงการอาจเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับคุณสมบัติของเผ่าเพื่อเพิ่มตำแหน่งในการแข่งขันขององค์กร”

ระบบ Oasis 360 ของ Aristocrat ซึ่งเป็นระบบที่มีการติดตั้งอย่างกว้างขวางที่สุดในอเมริกาเหนือ เป็นหนึ่งในระบบที่มีความซับซ้อนมากที่สุดในอุตสาหกรรมเกม และรวมถึงคุณลักษณะเฉพาะที่แข็งแกร่งและเป็นเอกสิทธิ์ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของที่พักแต่ละแห่งได้

เกมใหม่ที่น่าทึ่ง ระบบที่ดีที่สุดในโลก และโซลูชันเกมออนไลน์ที่ได้รับรางวัล ดูวิธีที่ Aristocrat กำลังพลิกโฉมเกมที่G2E ในบูธ #1141 ที่ Aristocrat เราคิดค้น เราจินตนาการ และเราสร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ทุกวัน

Aristocrat Technologies Inc. เป็นบริษัทย่อยของ Aristocrat Leisure Limited (ASX:ทั้งหมด) ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชั่นเกมบนบกและออนไลน์ บริษัทได้รับ

อนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลมากกว่า 200 แห่ง และผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมีจำหน่ายในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก Aristocrat นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายรวมถึงเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์และระบบการจัดการคาสิโน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่www.aristocrat-us.com

แทงบอลเดี่ยว โรงแรมในเออร์วิง

แทงบอลเดี่ยว IRVING, TX–(Marketwired – 5 ก.ค. 2013) – อาจไม่มีแฟนบอลคนไหนที่คลั่งไคล้แฟนฟุตบอลของวิทยาลัย ซึ่งรู้กันว่าชอบออกไปเชียร์ทีมของพวกเขา แข่งขันกันอย่างดุเดือด

และมีส่วนร่วมในการแกล้งที่ไร้สาระ สำหรับแฟนฟุตบอลตัวยงของวิทยาลัยไม่ควรพลาดการเปิดวันหยุดสุดสัปดาห์และ Dallas Marriott Las Colinas ใกล้ University of Dallas ทำให้แน่ใจว่าพวกเขาใช้เวลามุ่งเน้นไปที่เกมใหญ่แทนที่จะกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินมากเกินไป ห้องพักในโรงแรม

ในช่วงสุดสัปดาห์วันแรงงาน วันที่ 30 สิงหาคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมสนามกีฬา Dallas Cowboys จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน Cowboys Classic ซึ่งเป็นการเปิดฤดูกาลฟุตบอลของวิทยาลัยที่มีการแข่งขันระหว่างทีม Tigers มหาวิทยาลัยแห่งรัฐลุยเซียนา (LSU) กับทีม Horned Frogs มหาวิทยาลัยเท็กซัสคริสเตียน (TCU)

ชาวเมืองนอกและแม้แต่คนในท้องถิ่นที่ต้องการทำคะแนนยอดเยี่ยมในIrving, TX โรงแรมไม่ควรพลาดโอกาสที่จะจองราคาพิเศษที่ Dallas Marriott Las Colinas ราคาสำหรับวัน

หยุดสุดสัปดาห์ Cowboys Classic อยู่ที่ 125.95 ดอลลาร์สำหรับห้องสแตนดาร์ด เพื่อให้แน่ใจว่ามีพลังงานเพียงพอในการเชียร์ทีม อัตรา 135.95 ดอลลาร์ รวมอาหารเช้าสำหรับสองคน โรงแรมอยู่ใกล้กับสนามกีฬา ทำให้ง่ายต่อการเอาชนะการจราจรและกลับมาเพื่อฉลองชัยชนะหรือพยาบาลที่แพ้

ทั้ง LSU และ TCU เคยชนะ Cowboys Classic และการจับคู่ของพวกเขาจะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1968 ปัจจุบัน LSU เป็นผู้นำซีรีส์ด้วยชัยชนะห้าครั้ง แต่ในวันที่ 31 สิงหาคมจะเป็นเกมของทุกคน

สำหรับแขกที่มาพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ โรงแรมแห่งนี้อยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟ Las Colinas หลายแห่ง เช่น LB Houston (ห่างออกไป 3 ไมล์) RiverChase (ห่างออกไป 7

ไมล์) และ Bridlewood (ห่างออกไป 9 ไมล์) ป้อนอาหารที่ต้องการความเร็วที่ Texas Motor Speedway หรือ Lone Star Horse Race Park หรือช่องทางของความเป็นลูกที่ Six Flags ผู้เยี่ยมชม Outdoorsy ไม่ควรพลาด Bass Pro Shops Outdoor World

ตั้งอยู่บนทะเลสาบ Carolyn ที่สวยงามDallas Marriott Las Colinasเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบที่จะโทรหาที่บ้าน ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองเพื่อจัดงาน พบปะกับลูกค้า หรือเล่นเกม ห้องพัก

ที่โรงแรม Las Colinas Urban Center แห่งนี้ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามและมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทีวีจอพลาสม่า โต๊ะทำงาน บริการอาหารในห้องพัก บริการกาแฟ/ชา

และชุดเครื่องนอนแสนสบาย ผู้เข้าชมสามารถเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการเขย่าเบา ๆ รอบบริเวณที่สวยงาม ออกกำลังกายในศูนย์ออกกำลังกายหรือแช่ตัวในสระว่ายน้ำ สำหรับอาหารเช้า อาหาร

กลางวันและอาหารเย็น Bistro Fiera ให้บริการเมนูอาหารภูมิภาคและอาหารเมดิเตอร์เรเนียน แฟนกีฬาสามารถอยู่ใกล้ Dallas Cowboys Stadium ได้ในไม่กี่นาที ขณะที่นัก

เดินทางเพื่อธุรกิจจะอยู่ใกล้กับ Cotton Bowl & Convention Center สะดวกสบายทั้งสนามบิน Dallas Fort-Worth และ Dallas Love Field โรงแรมแห่งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานแต่งงาน การประชุม และงานอื่นๆ

ซานมาเทโอ แคลิฟอร์เนีย–(Marketwired – 5 ก.ค. 2013) – Franklin Templeton Limited Duration Income Trust (NYSE MKT:FTF) บริษัทการลงทุนแบบปิดที่

บริหารจัดการโดย Franklin Advisers, Inc. วันนี้ได้รายงานองค์ประกอบของพอร์ตการลงทุน ลักษณะเฉพาะของพอร์ต และราคาปิดของ NYSE MKT ณ วันที่ 31 พฤษภาคม

2013 ข้อมูลพอร์ตโฟลิโอนี้และข้อมูลอื่นๆ ของ Franklin Templeton Limited Duration Income Trust สามารถ พบได้ที่ https://www.franklintempleton.com/retail/jsp_app/products/closed_end_fund.jsp?fundNumber=3637

โปรดทราบว่าหลังจากข่าวเผยแพร่นี้ Franklin Templeton Limited Duration Income Trust จะเริ่มออกข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดสรรสินทรัพย์เป็นรายไตรมาสแทนที่จะเป็นรายเดือน

Franklin Advisers, Inc. เป็นบริษัทในเครือของ Franklin Resources, Inc. (NYSE:เบ็น) ซึ่งเป็นองค์กรจัดการการลงทุนระดับโลกที่ดำเนินงานในชื่อ Franklin Templeton

Investments Franklin Templeton Investments ให้บริการโซลูชั่นการจัดการการลงทุนในประเทศและทั่วโลกที่จัดการโดยทีม Franklin, Templeton, Mutual Series,

Bissett, Fiduciary Trust, Darby, Balanced Equity Management และ K2 บริษัทซานมาเทโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย มีประสบการณ์การลงทุนมากกว่า 65 ปี และ

ทรัพย์สินกว่า 847 พันล้านดอลลาร์ภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดโทร 1-800/DIAL BEN ®หรือเยี่ยมชม franklintempleton.com

คุณสามารถขอสำเนารายงานปัจจุบันของกองทุนต่อผู้ถือหุ้นได้โดยติดต่อแผนกข้อมูลกองทุนของแฟรงคลิน เทมเพิลตันที่ 1-800/DIAL BEN® (1-800-342-5236) หรือโดยไปที่

franklintempleton.com การลงทุนทั้งหมดมีความเสี่ยง รวมถึงการสูญเสียเงินต้นที่อาจเกิดขึ้น การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยและการชำระเงินล่วงหน้าจำนองจะส่งผลต่อราคาหุ้นและผล

ตอบแทนของกองทุน ราคาพันธบัตรโดยทั่วไปจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาของพันธบัตรในกองทุนปรับตัวตามอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ราคาหุ้นของกองทุนอาจ

ลดลง การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีเรทต่ำกว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะถูกผิดนัดและสูญเสียเงินต้น กองทุนมีการจัดการอย่างแข็งขัน แต่ไม่มีการรับประกันว่าการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการจะให้ผลลัพธ์ที่

ต้องการ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อมูลสถิติเกี่ยวกับกองทุน’ ผลงาน การถือครองพอร์ตการลงทุนที่สมบูรณ์ของกองทุนจะเปิดเผยต่อสาธารณะทุกไตรมาสในแบบฟอร์ม NQ เช่นเดียวกับใน

รายงานประจำปีและครึ่งปีของกองทุนต่อผู้ถือหุ้นที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา เอกสารเหล่านี้สามารถพบได้ที่ sec.gov สำหรับการอภิปราย

เกี่ยวกับการจัดการพอร์ตโฟลิโอ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน โปรดดูรายงานประจำปีหรือรายครึ่งปีล่าสุดที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นที่ franklintempleton.com หรือ sec.gov

วอชิงตัน ดีซี–(Marketwired – 7 ก.ค. 2013) – ถนนในวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นเจ้าภาพทุกอย่างตั้งแต่ขบวนพาเหรดและคอนเสิร์ตไปจนถึงเทศกาลอาหารและตลาดของเกษตรกร และวันหยุดสุดสัปดาห์วันแรงงานนี้พวกเขาจะตั้งเวทีสำหรับภาคเหนือประจำปีครั้งที่ 69 การแข่งขันวอลเลย์บอลจีนเชิญอเมริกัน (NACIVT)

จัดขึ้นที่ไชน่าทาวน์ เพียงไม่กี่ก้าวจากโรงแรมใจกลางเมืองวอชิงตัน ดีซีการแข่งขันนี้ประกอบด้วยทีมชาย 9 คนและหญิง 6 คน ขณะที่พวกเขาแข่งขันกันกลางแจ้ง บนทางเท้า ในสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่ลานจอดรถไปจนถึงถนน

ด้วยเป้าหมายในการนำชุมชนชาวจีนจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดามารวมกัน การแข่งขันนี้ต้องการให้ผู้เล่นสองในสามในแต่ละทีมเป็นคนจีน 100% ส่วนที่เหลือจะต้องเป็นเชื้อสายเอเชีย นับ

ตั้งแต่เปิดตัวในปี 1944 ปัจจุบันการแข่งขันมีผู้เล่นและโค้ชประมาณ 1,500 คน และดึงดูดผู้ชมได้เกือบ 4,000 คนต่อวัน ทีมมาจากบอสตัน แมริแลนด์ ชิคาโก นอร์ทแคโรไลนา ฮูสตัน

มอนทรีออล นิวยอร์กซิตี้ ฟิลาเดลเฟีย ซานฟรานซิสโก ซานดิเอโก โตรอนโต และวอชิงตัน ดีซี การแข่งขันจะหมุนเวียนไปตามเมืองต่างๆ เจ็ดแห่ง และโรงแรม DC แห่งนี้ซึ่งอยู่ใกล้กับไชน่าทาวน์มีความภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพในโรงแรมในปีนี้

โรงแรมแห่งนี้อยู่ห่างจากสถานีรถไฟใต้ดินเพียงสองช่วงตึกและตั้งอยู่ในใจกลางไชน่าทาวน์ โรงแรมแห่งนี้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการชมการแข่งขันและสำรวจเมือง สำรวจพิพิธภัณฑ์

หอศิลป์ และสวนสัตว์ 19 แห่งของสถาบันสมิธโซเนียน หรือเรียนรู้เกี่ยวกับรัฐบาลและประวัติศาสตร์ด้วยการไปเยี่ยมชมศาลาว่าการสหรัฐฯ ทำเนียบขาว อนุสรณ์สถานลินคอล์น และอนุสาวรีย์วอชิงตัน ที่ Verizon Center ชมการแข่งขัน NBA และ NHL รวมถึงการแสดงจากศิลปินชื่อดังในวงการเพลงและความบันเทิง

ที่ Fairfield Inn & Suites Washington, DC/Downtown แขกจะอยู่ห่างจากทุกที่ที่ต้องการไปเพียงไม่กี่นาที ไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์สัญลักษณ์ของเมืองหรือการพบปะกับหน่วยงาน

รัฐบาล โรงแรมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่แห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางไชน่าทาวน์ โดยผสมผสานสไตล์และความสะดวกสบายเข้ากับความสะดวกสบายและการใช้งาน เพื่อการเข้าพักที่น่าจดจำราวกับเป็น

เมืองหลวงของประเทศ ที่พักในโรงแรม DC ใจกลางเมืองแห่งนี้มีพื้นที่สำหรับอยู่อาศัยและทำงาน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโต๊ะทำงานขนาดใหญ่ อินเทอร์เน็ตไร้สาย ฟรี เครื่องชง

กาแฟ/ชา และผ่อนคลายด้วยทีวีจอแอลซีดีขนาด 32 นิ้ว เตียงนุ่มสบายพร้อมที่นอนบุฟองน้ำ และบริการรูมเซอร์วิส ผู้ที่อยู่ในเมืองเพื่อพักระยะยาวหรือเดินทางเป็นครอบครัวจะได้รับ

พื้นที่เพิ่มขึ้นในห้องสตูดิโอแบบกำหนดเองหนึ่งในเก้าห้อง ซึ่งมีพื้นที่นั่งเล่นแยกผนังสำหรับดำน้ำพร้อมโซฟาแบบดึงออกได้ ตู้เย็นขนาดเล็ก และไมโครเวฟ เพียงสองช่วงตึกจากสถานีรถไฟใต้ดิน

โรงแรมทำให้ง่ายต่อการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเมือง รวมทั้ง Smithsonian Museum, Lincoln Memorial, US Capitol, White House และ Washington

Monument ในเมืองสำหรับธุรกิจ ดนตรี หรือการแข่งขันกีฬา? Verizon Center, Judiciary Square และ Washington Convention Center อยู่ในระยะที่สามารถเดินไปถึงได้

ศูนย์ธุรกิจเต็มรูปแบบ อาหารเช้าฟรี และศูนย์ออกกำลังกายทำให้ Fairfield Inn & Suites Washington, DC/Downtown เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับนักเดินทางเพื่อธุรกิจ

สำหรับการรับประทานอาหารมื้ออร่อย ลองไปที่ Irish Channel ของโรงแรมในย่านใจกลางเมืองซึ่งมีบริการอาหารผับและค็อกเทล Judiciary Square และ Washington

Convention Center อยู่ในระยะที่สามารถเดินไปถึงได้ ศูนย์ธุรกิจเต็มรูปแบบ อาหารเช้าฟรี และศูนย์ออกกำลังกายทำให้ Fairfield Inn & Suites Washington, DC/Downtown

เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับนักเดินทางเพื่อธุรกิจ สำหรับการรับประทานอาหารมื้ออร่อย ลองไปที่ Irish Channel ของโรงแรมในย่านใจกลางเมืองซึ่งมีบริการอาหารผับและค็อกเทล

Judiciary Square และ Washington Convention Center อยู่ในระยะที่สามารถเดินไปถึงได้ ศูนย์ธุรกิจเต็มรูปแบบ อาหารเช้าฟรี และศูนย์ออกกำลังกายทำให้ Fairfield Inn &

Suites Washington, DC/Downtown เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับนักเดินทางเพื่อธุรกิจ สำหรับการรับประทานอาหารมื้ออร่อย ลองไปที่ Irish Channel ของโรงแรมในย่านใจกลางเมืองซึ่งมีบริการอาหารผับและค็อกเทล

FORT WORTH, Texas, 7 กรกฎาคม 2013 (GLOBE NEWSWIRE) — ดร.หลุยซา มาร์ติน เพิ่งซื้อโรงพยาบาลสัตว์ Boat Club Road ในพื้นที่ฟอร์ตเวิร์ธ เธอกำลังเตือนเจ้าของสัตว์

เลี้ยงเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องสัตว์เลี้ยงจากหมัดและเห็บในฤดูร้อนนี้ ฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับหมัดและเห็บที่จะส่งผลต่อสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ดัลลาส-ฟอร์ตเวิร์ธ สัตว์เลี้ยงทุกตัวมีความเสี่ยงที่จะถูกสัมผัส แต่สัตว์เลี้ยงที่เล่นนอกบ้าน เยี่ยมชมสวนสุนัข หรือรับเลี้ยงเด็ก/สุนัขในหอพักมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หมัดและเห็บสามารถถ่ายทอดโรคและปรสิตได้ เพื่อหลีก

เลี่ยงหมัดและเห็บ Dr. Louisa Martin แนะนำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงใช้ยาป้องกันหมัด/เห็บ ดร.หลุยซ่ากล่าวว่าสารป้องกันเหล่านี้ปลอดภัยต่อสุขภาพของลูกสุนัขและลูกแมวดูแล. สิ่งสำคัญคือต้องดูแลสัตว์เลี้ยงทุกตัวในบ้าน (แมวและสุนัข) ในเวลาเดียวกัน ทุกๆ 30 วันตลอดทั้งปี

“ที่นี่ใน Ft. Worth หมัดและเห็บอาจเป็นปัญหาได้ตลอดทั้งปี และพวกมันจะแข็งแกร่งกว่าที่เคยในฤดูร้อน” ดร.ลูอิซากล่าว “การรักษาด้วยยาตามใบสั่งแพทย์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันปัญหาหมัดและเห็บก่อนที่จะเริ่ม”หากไม่มีการป้องกันเชิงรุก หมัดจะกลายเป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลต่อทั้งสัตว์เลี้ยงและบ้านได้อย่างรวดเร็ว

“หมัดตัวเมียสามารถวางไข่ได้ถึง 50 ฟองต่อวันในสัตว์เลี้ยง” ดร.ลูอิซา มาร์ตินกล่าว “จากนั้นไข่เหล่านี้จะถูกทิ้งไว้บนเครื่องเรือน พรม และเครื่องนอน (แม้กระทั่งพื้นไม้เนื้อแข็ง) ทำให้หมัดกำจัดยากมาก”

หมัดไม่เพียงแต่กำจัดได้ยาก แต่พวกมันยังมีปรสิตอีกด้วย สัตว์เลี้ยงสามารถกลืนหมัดโดยไม่ได้ตั้งใจในขณะที่กัดผิวหนังเพื่อบรรเทาอาการคัน ซึ่งอาจทำให้พยาธิตัวตืดต้องได้รับการรักษาทางสัตวแพทย์

เห็บเป็นปัญหาทั่วไปอีกประการหนึ่งในช่วงฤดูร้อน เห็บพบได้ในพื้นที่ป่าหรือหญ้า; พวกเขาสามารถเดินทางภายในกับสัตว์เลี้ยงหลังจากกัดและแนบไปกับผิวหนัง เห็บกัดสามารถทำให้เกิดโรค Lyme และ Rocky Mountain Spotted Fever ดร.หลุยซ่าแนะนำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงตรวจผิวหนังของสัตว์เลี้ยงเพื่อหาเห็บหลังจากอยู่ข้างนอก

“หลังจากเล่นเกมนอกสายจูงหรือเยี่ยมชมสวนสาธารณะมาทั้งวัน การตรวจสอบจุดอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ” ดร.ลูอิซากล่าว “เมื่อเห็บกัดสัตว์เลี้ยง การกำจัดอาจเป็นเรื่องยาก เราขอ

แนะนำให้ใช้แหนบฆ่าเชื้อเพื่อดึงเห็บออกอย่างระมัดระวังโรงพยาบาลสัตว์ ของเรา สามารถกำจัดเห็บได้”มาตรการเชิงรุก เช่น ยาทาและยารับประทาน และปลอกคอป้องกันเห็บ เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันหมัดและเห็บ

ดร.หลุยซา กล่าวว่า แม้ว่ายาที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์จะได้รับความนิยม การรักษาเหล่านี้มักเป็นยาที่มีอายุมากกว่าและมีประสิทธิภาพน้อยกว่าที่สัตวแพทย์ของคุณสามารถกำหนดให้สัตว์เลี้ยง

ของคุณได้ “เพื่อการปกป้องสูงสุด เราขอแนะนำยาเฉพาะที่หรือยารับประทาน ทีมสัตวแพทย์ของเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือเจ้าของสัตว์เลี้ยงในการค้นหาวิธีป้องกันที่เหมาะสมสำหรับสัตว์เลี้ยงของพวกเขา”หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันหมัดและเห็บ รวมถึงการดูแลลูกสุนัขและลูกแมว โปรดไปที่http://www.bcrah.com/ .

ซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย–(Marketwired – 8 ก.ค. 2013) Nimble Storage ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลแบบไฮบริดที่ปรับให้เหมาะสมกับแฟลช ประกาศว่า

Kristin Carnes ผู้อำนวยการฝ่ายขายช่องทางทั่วโลก ได้รับเลือกให้เป็นสตรีแห่งปี 2013 ของCRNของรายการช่อง รายชื่อ Women of the Channel ประจำปีเน้นย้ำถึงผู้บริหารหญิงทั่ว

ทั้งองค์กรช่องทางผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการโซลูชันโดยพิจารณาจากความสำเร็จของพวกเขาในปีที่ผ่านมา และผลกระทบที่กว้างขวางที่พวกเขามีต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีในอนาคต

Carnes ใช้ประโยชน์จากประวัติการทำงานที่พิสูจน์แล้วกว่า 15 ปีในด้านช่องทางการขาย เพื่อเป็นผู้นำการขายผ่านช่องทางต่างๆ ทั่วโลกที่ Nimble Storage นับตั้งแต่ร่วมงานกับบริษัท

เมื่อสองปีที่แล้ว Carnes มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มรายได้ของบริษัท เพิ่มจำนวนพันธมิตรในการขายระบบจัดเก็บข้อมูล Nimble และขยายโปรแกรมช่องทางทั่วโลก ในขณะที่บริษัทก้าวเข้าสู่ปีหน้า Carnes มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศของพันธมิตรที่จัดตั้งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยพันธมิตรช่องทางจำหน่ายกว่า 500 รายทั่วโลก

“เนื่องจาก Nimble Storage นำเสนอโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลแบบไฮบริดที่เป็นนวัตกรรมและทรัพยากรพิเศษที่ทุ่มเทเพื่อช่วยให้พันธมิตรของเราได้รับการเปิดใช้งานอย่างเต็มที่อย่างรวดเร็ว

พันธมิตรของเราสามารถรับรู้อัตรากำไรที่สูงและการนำยอดขายไปใช้อย่างรวดเร็วเพื่อขยายธุรกิจของพวกเขา” Carnes กล่าว “หนึ่งในตัวสร้างความแตกต่างหลักของเราที่สนับสนุนการเติบโต

ของรายได้ของคู่ค้าคือสถาปัตยกรรมอ้างอิง SmartStack ที่จัดตั้งขึ้น ผู้ใช้ปลายทางมองเห็นคุณค่าในโซลูชันที่ตรวจสอบแล้วของเรา ซึ่งปัจจุบันใช้กับ Microsoft, Cisco, Citrix และ

VMware ซึ่งขจัดความท้าทายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปรับใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์ ไฮเปอร์ไวเซอร์ เครือข่าย และสตอเรจเป็นโซลูชั่นเดียว โซลูชั่นแบบเบ็ดเสร็จเหล่านี้ช่วยให้พันธมิตรสามารถแข่งขันและขายต่อ Nimble Storage ได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ยังคงสามารถแข่งขันกับผู้จำหน่ายรุ่นเก่าได้”

อาร์เรย์จัดเก็บข้อมูลไฮบริดที่เพิ่มประสิทธิภาพแฟลชของ Nimble ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ผลิตภัณฑ์ Nimble ผสานรวมประสิทธิภาพอันยอด

เยี่ยมของแฟลชเข้ากับความคุ้มค่าของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ความจุสูง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บและปกป้องข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชันที่สำคัญ เช่น Microsoft Exchange,

Microsoft SQL Server, เซิร์ฟเวอร์เสมือนจริง และ VDI Carnes มีบทบาทสำคัญในการขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ การจัดหาพันธมิตรรายใหม่ และสร้างกลยุทธ์ช่องทางการเข้าสู่ตลาดทั่วโลกของ Nimble เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีของ Nimble

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความสำคัญกับผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลและมีอำนาจมากที่สุดที่ทำงานในช่องในวันนี้” Robert Faletra ซีอีโอของ UBM Tech Channel กล่าว “การเสนอความ

แตกต่างนี้เป็นการขยายความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราต่อสตรีในช่องโดยเน้นที่ความสำเร็จของพวกเขา แบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และเชื่อมโยงสตรีที่มีอำนาจในฟอรัมที่ออกแบบมาเพื่อ

ให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาชุมชนช่อง”คุณลักษณะพิเศษของ Women of the Channel อยู่ในนิตยสาร CRN ฉบับเดือนมิถุนายน และจะมีการครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ Power 100 เพิ่มเติมทางออนไลน์ที่www.crn.com

Nimble Storage เชื่อว่าองค์กรต่างๆ ไม่ควรที่จะยอมประนีประนอมกับประสิทธิภาพ ความจุ ความสะดวกในการใช้งาน หรือราคา Nimble ได้พัฒนาสถาปัตยกรรมสตอเรจแบบไฮบริดตัว

แรกที่ออกแบบทางวิศวกรรมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อรวมแฟลชและไดรฟ์ความจุสูงเข้าด้วยกันอย่างราบรื่น ลูกค้าของเราเพลิดเพลินไปกับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่เร็วขึ้นถึง 10 เท่า การ

สำรองข้อมูลและการกู้คืนจากความเสียหายที่ได้รับการปรับปรุง และการดำเนินการที่ปราศจากความเครียด ทั้งหมดนี้ในขณะที่ลด TCO ของพวกเขา โซลูชัน Nimble Storage มีให้บริการผ่านเครือข่ายคู่ค้าระดับโลกระดับโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมwww.nimblestorage.comและติดตามเราบน Twitter: @nimblestorage

©Nimble Storage, CASL, InfoSight และ NimbleConnect เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nimble Storage ชื่อทางการค้าหรือคำอื่นๆ ที่ใช้ในเอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แทงบอลเดี่ยว ในเครือ UBM เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านกิจกรรม สื่อ การวิจัย การให้คำปรึกษา การขายและการตลาดด้านไอที ด้วยประสบการณ์และการมีส่วนร่วมมากกว่า 30 ปี

UBM Tech Channel มีความเชี่ยวชาญด้านช่องทางที่ไม่มีใครเทียบได้เพื่อดำเนินการโซลูชั่นแบบบูรณาการสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยี การจัดการการจัดหาพันธมิตร การเปิดใช้งานและ

กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดเพื่อเร่งการขายเทคโนโลยี หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ UBM Tech Channel เยี่ยมชมเราได้ที่http://www.ubmchannel.com ติดตามเราบน Twitter ได้ที่http://twitter.com/UBMTechChannel

UBM plc เป็นบริษัทสื่อธุรกิจชั้นนำระดับโลก เราแจ้งตลาดและนำผู้ซื้อและผู้ขายของโลกมารวมกันที่งานอีเวนต์ ทางออนไลน์ ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจให้

ประสบความสำเร็จ เรามุ่งเน้นในการให้บริการชุมชนการค้ามืออาชีพ ตั้งแต่แพทย์ไปจนถึงนักพัฒนาเกม ตั้งแต่นักข่าวไปจนถึงผู้ค้าเครื่องประดับ จากเกษตรกรไปจนถึงเภสัชกรทั่วโลก พนักงาน 6,000 คนของเราในกว่า 30 ประเทศถูกจัดเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการชุมชนเหล่านี้ ช่วยให้พวกเขาทำธุรกิจและตลาดของพวกเขาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

LAKE FOREST, Calif., July 8, 2013 (GLOBE NEWSWIRE) — นักกอล์ฟมืออาชีพ Nick Price ให้เครดิตกับขั้นตอนของ Tenex Health TX สำหรับการรักษาข้อศอกอย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดความเจ็บปวดของเขา และให้ความสามารถในการเล่นใน US Senior Open .

“ฉันป่วยด้วยโรคเอ็นข้อศอกอักเสบมานานกว่าหนึ่งปี ทำให้ฉันลดอาชีพการเล่น ในช่วงเวลานี้ ฉันได้สำรวจและลองใช้วิธีการรักษาแบบเดิมๆ ทุกรูปแบบเพื่อลดความเจ็บปวดซึ่งทนไม่ได้เมื่อฉัน

พยายามเล่นและทำกิจกรรมทั่วๆ ไปทุกวัน บ้านของฉัน”นักกอล์ฟมืออาชีพ นิค ไพรซ์ กล่าว “พูดตามตรง ฉันคิดว่าอาชีพการงานของฉันจบลงแล้ว จากนั้นฉันก็ได้พบกับ Dr. James

Andrews และ Dr. Josh Hackel ผู้ซึ่งบอกฉันเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิวัติที่เรียกว่า Tenex Health TX พวกเขาอธิบายว่า Dr. Hackel สามารถทำอะไรได้บ้างในขั้นตอนที่มีการบุกรุก

น้อยที่สุด , รักษาเนื้อเยื่อเส้นเอ็นที่เสียหายและกระตุ้นกระบวนการสมานตัวตามด้วยการพักฟื้นในระยะสั้น ๆ หลังจากพักฟื้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ ฉันก็สามารถกลับมาฝึกซ้อมและกลับมาแข่งขันใน Champions Tour อย่างเต็มกำลังและไม่เจ็บปวดอย่างแน่นอน ไม่สบาย ฉันเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงและปราศจากคำถาม Tenex Health TX ช่วยชีวิตฉันไว้ได้ ”

“ขั้นตอนของ Tenex Health TX หรือที่รู้จักกันในทางการแพทย์ว่าเป็นการแทงทะลุผ่านผิวหนัง ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วจากทั้งแพทย์และผู้ป่วยที่มีผู้ป่วยมากกว่า 6,000 รายในการ

รักษาอาการปวดเส้นเอ็นที่ข้อศอก เข่า ข้อเท้า และสำหรับโรคพังผืดที่ฝ่าเท้าตั้งแต่เริ่มนำมาใช้ในต้นปี 2555 Josh Hackel, MD, ผู้อำนวยการ, Primary Care Sports Medicine

Fellowship, Andrews Institute for Orthopedic & Sports Medicine and Clinical Associate Professor, Florida State School of Medicine และรอง

ศาสตราจารย์คลินิก มหาวิทยาลัยเวสต์ฟลอริดากล่าว “ผลลัพธ์ของ Nick เป็นสิ่งที่เราคาดหวังจาก Tenex Health TX อย่างแน่นอน และผู้ป่วยของฉันก็ค่อนข้างพอใจกับวิธีแก้ปัญหาความเจ็บปวดที่เส้นเอ็นอย่างรวดเร็วและมีการลุกลามน้อยที่สุด”

Nick Price เข้าร่วมกับนักกีฬามืออาชีพที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับผู้ป่วยเหล่านั้นที่ต้องการกลับมาทำกิจกรรมอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการทำงานหรือพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งได้รับประโยชน์จาก Tenex Health TX

Tenex Health, Inc. (www.tenexhealth.com ) (www.tenexhealthpatient.com ) พัฒนาและทำการตลาดนวัตกรรมการรักษาสำหรับการรักษาอาการปวดเส้นเอ็นอันเนื่องมาจาก

การบาดเจ็บหรือการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ เทคนิคการบุกรุกน้อยที่สุดใช้ handpiece TX MicroTip TM ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทใน การตัดและแยกเนื้อเยื่อที่เป็นโรคในสภาพ

แวดล้อมของผู้ป่วยนอก ภายใน 20 นาทีโดยใช้เพียงยาชาเฉพาะที่ เนื่องจากเนื้อเยื่อเส้นเอ็นที่แข็งแรงโดยรอบไม่ถูกรบกวน ผู้ป่วยจึงรู้สึกไม่สบายตัวน้อยลงและมีเวลาพักฟื้นเร็วขึ้น เมื่อเทียบกับขั้นตอนการผ่าตัดแบบเปิดแบบดั้งเดิม

โบลเดอร์ โคโลราโด–(Marketwired – 8 ก.ค. 2013) – RoundPeggบริษัทจัดการวัฒนธรรมที่ช่วยให้องค์กรจัดการกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ปรับวัฒนธรรมย่อย และรวมบริษัทที่

เข้าซื้อกิจการทางวัฒนธรรม ประกาศในวันนี้ว่าBrent ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท Dailyได้รับเลือกจาก นิตยสาร Workforce Managementให้เป็นผู้

เปลี่ยนเกมประจำปี 2013 Daily ได้รับการยอมรับจากความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและแนวทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุการจัดตำแหน่งทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมที่สุด Daily และ Game Changers คนอื่นๆ จะได้รับรายงานใน Workforce Managementฉบับเดือนสิงหาคม

รางวัล Game Changersประจำปีที่สามเป็นการยกย่องผู้นำสถานที่ทำงานรุ่นต่อไปที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี ซึ่งได้พิสูจน์ตนเองว่าอุทิศตนเพื่อการเติบโตและความสำเร็จของโลก HR ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดได้รับการตัดสินจากความสำเร็จในอาชีพการงานและความสำเร็จอื่นๆ โดยผู้ชนะจะคัดเลือกโดยนักเขียนและบรรณาธิการอาวุโสของ Workforce Management

“Brent นำข้อมูลเชิงลึกที่เฉียบแหลม การคิดล่วงหน้า ความเข้าใจในธุรกิจ และความหลงใหลที่ลึกซึ้งมาสู่งานของเขา ซึ่งกระตุ้นให้ทีมของเราคิดอย่างสร้างสรรค์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ต่อ

ไป” Tim Wolters ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง RoundPegg กล่าว “ในฐานะผู้นำ Brent ช่วย RoundPegg ในการนำเสนอโซลูชั่นการจัดการวัฒนธรรมที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจและปรับ

วัฒนธรรมบริษัทของพวกเขา รวมถึงการจ้าง รักษา และจัดการพนักงานของพวกเขาให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น ในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มอุตสาหกรรม เขาเป็นผู้เปลี่ยนเกมอย่างแน่นอน ”

เมื่อห้าปีที่แล้ว RoundPegg ผู้ร่วมก่อตั้ง Daily Daily ได้ร่วมก่อตั้งหลังจากตระหนักว่าเขา นายจ้าง และครอบครัวของเขาล้วนต้องทนทุกข์ทรมานอันเป็นผลมาจากความเหมาะสมทาง

วัฒนธรรมที่ย่ำแย่ของอดีตนายจ้าง ทำงานเพื่อขจัดความล้มเหลวดังกล่าวRoundPegg ผู้ร่วมก่อตั้ง Daily เพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ มั่นใจว่าพนักงานได้รับการว่าจ้าง พัฒนา และมีส่วนร่วมกับ

วัฒนธรรมบริษัทที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา การวิเคราะห์เบสบอลขั้นสูงและการศึกษาการเคลื่อนไหวของเวลาที่ดำเนินการในช่วงต้นทศวรรษ 1900 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ

พนักงาน Daily และทีม RoundPegg ได้แนะนำอนาคตของการจัดการวัฒนธรรมโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อวัดปริมาณวัฒนธรรมในที่ทำงานและเชื่อมโยงโดยตรงกับการมีส่วนร่วมของพนักงานตามลำดับ เพื่อใช้ประโยชน์จากผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ในศตวรรษที่21 ให้ดีขึ้น

Daily เป็นผู้นำทางความคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการจัดการวัฒนธรรม และประสบการณ์ในอาชีพและปรัชญาส่วนตัวของเขาได้ปรากฏในสื่อต่างๆ มากมาย รวมถึงThe

Wall Street JournalและTODAYล่าสุด ก่อนหน้านี้ Daily Daily ได้ปรากฏในRecruiting Trends, Outsourcing Center, MashableและEmployment Relations Today RoundPegg ยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็น 2013 WorldBlu Best Place to Work

“ฉันตื่นเต้นที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้เปลี่ยนเกมโดย Workforce Management และได้รับการยอมรับจากงานบุกเบิกที่ RoundPegg นำเสนอให้กับบริษัทต่างๆ” Daily กล่าว “เมื่อจ้างและมี

ส่วนร่วมกับพนักงานการทำความเข้าใจความแตกต่างในวัฒนธรรมย่อยมีผลอย่างมากต่อผลกำไร และนั่นคือสิ่งที่ทีม RoundPegg ใช้วัดเพื่อช่วยให้ทั้งบริษัทและพนักงานประสบความสำเร็จมากขึ้น” RoundPegg คืออนาคตของการจัดการวัฒนธรรม และช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถจัดการวัฒนธรรมจากคลาวด์ได้

RoundPegg ช่วยให้บริษัทต่างๆ จัดการกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม การปรับวัฒนธรรมย่อย หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน แพลตฟอร์มวัฒนธรรมที่มีเว็บ

แอปที่เน้นสังคมทำให้สามารถวัด จัดการ และตรวจสอบวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทของคุณโดยการดึงคันโยกเพื่อจ้าง พัฒนา และมีส่วนร่วมกับพนักงานของคุณตามวัฒนธรรมที่ต้องการ

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่โบลเดอร์ โคโลราโด RoundPegg ได้รับความโดดเด่นจากการได้รับการเสนอชื่อให้เป็น Cool Vendor โดย Gartner และขับเคลื่อน ROI ผ่านวัฒนธรรมสำหรับลูกค้าทุกราย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.roundpegg.com

ฮ่องกง–(Marketwired – 8 ก.ค. 2013) Space Expedition Corporation (SXC)ประกาศขยายธุรกิจสู่เอเชียในวันนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน

อวกาศ แผนกเอเชียของบริษัท SXC Asia จะรับผิดชอบโครงการด้านการขายและการตลาดทั้งหมดในภูมิภาค รวมถึงการสรรหาและฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวอวกาศที่มี

คุณสมบัติสูง สำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ในฮ่องกง การขยายธุรกิจดังกล่าวจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายลูกค้าของ SXC ในเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีนแผ่นดินใหญ่ และทำให้ SXC เข้าใกล้อีกขั้นหนึ่งในการทำให้การเดินทางในอวกาศเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและมีราคาจับต้องได้

Michiel Mol ซีอีโอของ SXC กล่าวที่งาน Asia Launch Event ว่า “การลงทุนในผลิตภัณฑ์พื้นที่เชิงพาณิชย์และบริการด้านการเดินทางกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และ SXC มี

บทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอวกาศ ในฐานะผู้นำในพื้นที่นี้และอยู่ต่อ ก่อนเกม มันสมเหตุสมผลสำหรับเราที่จะขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในตลาดอย่างจีนและฮ่องกง ซึ่งเราเห็นความอยากรู้และความสนใจเพิ่มขึ้น”

Alex Tang ซีอีโอที่ได้รับการแต่งตั้งของ SXC Asia จะเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการในเอเชียและทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Michiel และทีมงานของเขาเพื่อขยายธุรกิจของ SXC ในภูมิภาค

“เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ Alex ร่วมสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจในเอเชียของเรา” มิชิเอลกล่าว “ด้วยทีมขยายในเอเชีย เราเข้าใกล้การตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของเรามากขึ้นไปอีกขั้น – เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเดินทางในอวกาศได้ และมอบประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับผู้เข้าร่วมในการดูดาวเคราะห์โลก”

“ฉันรู้สึกทึ่งกับเทคโนโลยี การเดินทางในอวกาศ ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่การได้เป็นผู้นำหน่วยงานด้านอวกาศเชิงพาณิชย์นั้นเป็นโอกาสที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง” อเล็กซ์กล่าว

“เมื่อฉันได้รู้จักกับมิชิเอล ฉันก็ตัดสินใจได้ทันที การได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และในขณะเดียวกันการได้บรรลุความฝันของนักบินอวกาศ ทำให้งานนี้กลายเป็นงานที่ดีที่สุดในโลก!”

SXC Asia ขายเที่ยวบินภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนขายทั่วไปของ SXC กับ XCOR Aerospace บริษัทด้านการบินและอวกาศที่มีชื่อเสียง XCOR คาดว่าจะบินผู้เข้าร่วมเชิงพาณิชย์ราย

แรกสู่พื้นที่ย่อย (60 กม. เหนือระดับน้ำทะเล) ภายในกลางปี ​​2014 บนยานพาหนะต้นแบบ XCOR Lynx ชื่อ Lynx Mark I โมเดลการผลิต Lynx Mark II จะนำผู้เข้าร่วมไปสู่อวกาศ

(100 กม. เหนือระดับน้ำทะเล ) ประมาณ 12 เดือนหลังจากที่ Lynx Mark I เริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ ใน Lynx ผู้เข้าร่วมจะนั่งในที่นั่ง ‘นักบินร่วม’ ข้างๆ นักบินอวกาศ ด้วยหลังคาห้องนักบินกว้าง 4 ตารางเมตร ผู้เข้าร่วมจะเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจอย่างแท้จริงและเพลิดเพลินไปกับมุมมองที่เหมาะสมที่สุดของโลกและอวกาศ

ภายในงาน Michiel และ Alex ยังได้เปิดตัว XCOR Lynx Mark II รุ่น 1:1.5 เพื่อให้แขกและผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองว่าการเดินทางสู่อวกาศจะเป็นอย่างไร เพื่อเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับยานอวกาศและการเดินทางในอวกาศ โมเดลดังกล่าวจะถูกจัดแสดงที่ทางเข้า The Arcade, Cyberport ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคมถึงปลายเดือนสิงหาคม

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัว SXC ในเอเชีย บริษัทได้ประกาศ “แพ็คเกจนักบินอวกาศผู้ก่อตั้ง SXC ASIA” พิเศษ ผู้ก่อตั้งคือผู้เข้าร่วม 100 คนแรกที่เดินทางบน XCOR Lynx Mark

II เกินขอบเขตสู่อวกาศที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (100 กม. เหนือระดับน้ำทะเล) ค่าใช้จ่ายของ “Founder Astronaut Package” คือ 1,680,000 เหรียญฮ่องกง และเป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SXC ในเอเชียเท่านั้น

SXC จะทำการบินสู่อวกาศโดยใช้ยานอวกาศสองลำที่แตกต่างกัน ยานอวกาศทดสอบ XCOR Lynx Mark I ปัจจุบันจะพาผู้เข้าร่วมขึ้นเหนือระดับน้ำทะเล 60 กม. ใกล้กับขอบอวกาศในขณะ

ที่ XCOR Lynx Mark II จะเดินทางเกิน 100 กม. สู่อวกาศย่อย ยานอวกาศ XCOR Lynx ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์จรวดที่สามารถจุดไฟซ้ำได้ซึ่งใช้เชื้อเพลิงเหลว 4 เครื่อง ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเรือแม่ในการปล่อย ประสบการณ์การบินในอวกาศเริ่มต้นทันทีจาก T+1 ถึงมัค 1 ที่ T+60 วินาที และมัค 2.9 ที่ T+180 วินาที

ยานอวกาศ XCOR นั้นไม่เหมือนกับเครื่องยนต์จรวดทั่วไปซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า ตัวเครื่องทำจากวัสดุน้ำหนักเบา และขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพทั่วไปและระบบขับเคลื่อนจรวดแบบใช้ซ้ำได้ เครื่องยนต์ได้รับการออกแบบสำหรับเที่ยวบินมากกว่า 5,000 เที่ยว แทนที่จะเป็นเพียง 1 เที่ยวบิน ซึ่งเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาจรวด

ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นไป Space Expedition Corporation (SXC) จะทำการบินเชิงพาณิชย์ทุกวันสู่อวกาศ SXC มอบประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับผู้เข้าร่วมในการดูโลกของเรา

จากความสูง 100 กิโลเมตร นอกจากนี้ เมื่ออยู่ที่ระดับความสูงนั้นแล้ว พวกเขาสามารถเรียกได้ว่าเป็นนักบินอวกาศได้อย่างถูกต้อง XCOR Aerospace ในเมืองโมฮาวี แคลิฟอร์เนีย

สหรัฐอเมริกา ออกแบบและสร้างยานอวกาศ Lynx ซึ่งจะทำการบินในอวกาศ SXC ภูมิใจที่ได้เป็นลูกค้าเปิดตัวของ Lynx ซึ่งบินขึ้นและลงจากพื้นได้อย่างสะดวกสบายจากสนามบินทั่วไป

ความยืดหยุ่นของยานอวกาศ Lynx ช่วยให้สามารถปฏิบัติการได้จากเกือบทุกสนามบินพาณิชย์ เป็นไปได้มากว่าสนามบิน Curacao ในทะเลแคริบเบียนจะเป็นที่ตั้งแรกและ Spaceport นอกสหรัฐอเมริกา XCOR และ SXC ขายตั๋วไปแล้วกว่า 250 ใบ

เว็บฟุตบอล เครื่องพิมพ์

เว็บฟุตบอล HOLLYWOOD, Fla., April 30, 2013 (GLOBE NEWSWIRE) — Prolexic ผู้นำระดับโลกด้านบริการป้องกัน Distributed Denial of Service (DDoS) ประกาศในวันนี้

ว่าการโจมตี Distributed Reflection and Amplification Denial of Service (DrDoS) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตัวดำเนินการที่เป็นอันตรายเนื่องจากจำนวนอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายที่มีช่องโหว่เพิ่มขึ้น

แม้ว่ากลยุทธ์การโจมตีของ DrDoSจะถูกนำมาใช้อย่างประสบความสำเร็จมานานกว่าทศวรรษ แต่ความนิยมและประสิทธิภาพก็เพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา การโจมตีแบบเจาะจงของ DrDoS มุ่ง

เป้าไปที่อุปกรณ์ที่ใช้ IP เช่น เครื่องพิมพ์ กล้อง เราเตอร์ ฮับ เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ที่มีอยู่ในโปรโตคอลเครือข่ายมาตรฐาน ใช้อุปกรณ์ และแปลงเป็นบอทที่เป็นอันตราย

Stuart Scholly ประธาน Prolexic กล่าวว่า “การโจมตีแบบสะท้อนโปรโตคอลเป็นปัญหาร้ายแรง แต่ผู้ดูแลระบบสามารถช่วยปกป้ององค์กรและชุมชนอินเทอร์เน็ตของตนได้โดยทำตาม

ขั้นตอนต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีส่วนร่วมในการโจมตีประเภท DrDoS” “น่าเสียดายที่โปรโตคอลถูกเขียนขึ้นโดยคำนึงถึงฟังก์ชันการทำงาน ไม่ใช่ความปลอดภัย อินเทอร์เน็ตเคยเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้”

การโจมตีของ DrDoS โดยใช้โปรโตคอลเหล่านี้สามารถติดตามย้อนกลับไปยังผู้ประสงค์ร้ายได้ยาก เนื่องจากมักเกี่ยวข้องกับ การ ปลอมแปลงหรือการปลอมแปลงที่มาของการโจมตี

ในเอกสารไวท์เปเปอร์ DrDoS ฉบับใหม่ ทีม Prolexic Security Engineering & Response (PLXsert) อธิบายว่าผู้มุ่งร้ายใช้ประโยชน์จากโปรโตคอลเครือข่ายทั่วไปสามตัวที่มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่าย

เอกสารไวท์เปเปอร์ฉบับที่สองในชุด DrDoS จะอธิบายช่องโหว่ของโปรโตคอลและวิธีการใช้ช่องโหว่เหล่านี้ในการโจมตี DDoS นอกจากนี้ยังระบุการดำเนินการที่ผู้ดูแลระบบสามารถทำได้

เพื่อลดหรือบรรเทาช่องโหว่ของอุปกรณ์เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์เอกสารไวท์เปเปอร์ SNMP, NTP, CHARGEN Reflection Attacks โดย PLXsert มีให้บริการฟรีที่www.prolexic.com/drdos _

PLXsert ตรวจสอบภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เป็นอันตรายทั่วโลกและวิเคราะห์การโจมตี DDoS โดยใช้เทคนิคและอุปกรณ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ด้วย data forensics และการวิเคราะห์หลัง

การโจมตี PLXsert สามารถสร้างมุมมองทั่วโลกของการโจมตี DDoS ซึ่งแชร์กับลูกค้า ด้วยการระบุแหล่งที่มาและคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องของการโจมตีแต่ละรายการ ทีม PLXsert ช่วยให้องค์กรนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้และตัดสินใจเชิงรุกเกี่ยวกับภัยคุกคาม DDoS อย่างมีข้อมูลและมากขึ้น

รายละเอียดของกิจกรรมบรรเทา DDoS ของ Prolexic และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยุทธวิธี ประเภท เป้าหมาย และที่มาของการโจมตี DDoS ทั่วโลกมีอยู่ในรายงานประจำไตรมาสที่เผยแพร่โดยบริษัท สามารถดูสำเนารายงานการโจมตี Global DDoS Attack ล่าสุดของ Prolexic ได้ที่www.prolexic.com/attackreports _

เป็นผู้ให้บริการลดการปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย (DDoS) ที่ใหญ่ที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดในโลก สามารถดูดซับการโจมตีที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมา Prolexic คืนค่า

โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเผชิญกับอินเทอร์เน็ตที่สำคัญต่อภารกิจสำหรับองค์กรระดับโลกและหน่วยงานรัฐบาลภายในไม่กี่นาที ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก 10 แห่งและบริษัทชั้นนำในด้าน

อีคอมเมิร์ซ, SaaS, การประมวลผลการชำระเงิน, การเดินทาง/การต้อนรับ, เกม และอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงอื่นๆ ไว้วางใจ Prolexic เพื่อปกป้องธุรกิจของพวกเขา Prolexic ก่อตั้ง

ขึ้นในปี 2546 ในฐานะแพลตฟอร์มบรรเทา DDoS ในระบบคลาวด์แห่งแรกของโลก โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮอลลีวูด รัฐฟลอริดา และมีศูนย์ขัดผิวในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย หากต้องการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Prolexic สามารถหยุดการโจมตี DDoS และปกป้องธุรกิจของคุณ โปรดไปที่www.prolexic.comติดตามเราบน LinkedIn, Facebook, Google+, YouTube และ @Prolexic บน Twitter

เดนเวอร์, โคโลราโด–(Marketwired – 30 เม.ย. 2556) – Four Winds Interactive (FWi)ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันการสื่อสารดิจิทัล ซึ่ง Forbes ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีแนวโน้มดีที่สุดของอเมริกา เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประกาศในวันนี้ว่าผลิตภัณฑ์iDS Kiosk ใหม่ของบริษัทได้วาง จำหน่ายแล้ว สามารถซื้อได้ใน App Store ของ Apple iDS Kiosk อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้อุปกรณ์ iOS ของตนเป็นสัญญาณดิจิทัลหรือคีออสก์แบบโต้ตอบโดยเปิดอุปกรณ์ ล็อค และรีเฟรชเป็นระยะ

“ผมตื่นเต้นมากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้” เดวิด เลวิน ประธานและซีอีโอของ Four Winds Interactive กล่าว “iDS Kiosk ช่วยให้ลูกค้าของเราใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่และ

แท็บเล็ต iOS ได้ง่ายขึ้นโดยเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การสื่อสารด้วยภาพ เมื่อรวมกับ webPlayer ของ FWi แล้ว iDS Kiosk จะทำให้ป้ายดิจิทัลทำงานบน iPad, iPod Touch หรือ iPhone ได้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ หรือใช้อุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อขับเคลื่อนจอภาพขนาดใหญ่”

หลังจากที่ได้เห็นบริษัทจำนวนมากขึ้นที่ต้องการใช้อุปกรณ์ iOS ในเครือข่ายป้ายของตน FWi ได้พัฒนา iDS Kiosk เพื่อทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่อย่างราบรื่น เช่น Content Manager และ webPlayer

“เราได้ยินจากลูกค้าจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ต้องการใช้ iPad สำหรับป้ายห้องประชุม ป้ายเมนู ป้ายเกมบนโต๊ะ หรือคีออสก์แบบโต้ตอบ หรือ iPod Touches เพื่อเพิ่มพลังให้กับป้ายรูปแบบ

ที่ใหญ่ขึ้น” Will Pennell ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Four Winds โต้ตอบ “เราได้พัฒนา iDS Kiosk ให้เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าและใช้งานง่ายสำหรับองค์กรเหล่านั้น”

สัญญาณหรือ URL ที่แสดงใน iDS Kiosk จะแสดงแบบเต็มหน้าจอ โดยไม่มีแถบนำทางและแถบสถานะ ขณะที่ให้ผู้ใช้ควบคุมหน้าจอเมื่อล็อกและปิดโหมดสลีป/ล็อกอัตโนมัติของอุปกรณ์

iOS ทั้งหมดโดยใช้ Apple ID เดียวกันได้ การรองรับการวางแนวเต็มรูปแบบและการล็อคการวางแนวทำให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับตำแหน่งและส่วนหุ้มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับ

อุปกรณ์ iOS ของตน รหัสเข้าใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยหรือปลดล็อกหน้าจอแอปพลิเคชัน iDS Kiosk ช่วยให้จัดการอุปกรณ์ได้ง่าย และลดความเสี่ยงที่บุคคลที่สามจะเลี่ยงผ่านฟังก์ชันการแสดงผล

อัตราการรีเฟรชแคชอัตโนมัติสามารถเปิดใช้งาน (หรือปิดใช้งาน) สำหรับการอัพเดทเนื้อหา และสามารถปรับเกณฑ์อัตราการรีเฟรชได้หลังจากที่อุปกรณ์ iOS ไม่ได้ใช้งานในช่วงเวลาที่

กำหนด อุปกรณ์ iOS แต่ละเครื่องสามารถจัดเก็บ URL ได้มากถึง 10 URL และ iDS Kiosk ยังมีการแสดงตัวอย่าง (webview) หรือเนื้อหา URL วิดีโอที่เป็นส่วนหนึ่งของช่องสัญญาณสามารถกำหนดค่าให้เล่นโดยอัตโนมัติได้

การสัมมนาผ่านเว็บสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในวันที่ 1 พฤษภาคมFWi จะจัดการสัมมนาผ่านเว็บเพื่อเปิดตัว iDS Kiosk อย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งสมาชิกของทีม

พัฒนาและสถาปัตยกรรมโซลูชันของ FWi จะสาธิตการทำงานและกรณีการใช้งานที่เป็นไปได้สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดการลงทะเบียนได้ทางออนไลน์ที่http://tinyurl.com/d56k6m7

ราคาและการวางจำหน่ายiDS Kiosk มีให้ในราคาเพียง $19.95 ต่ออุปกรณ์ใน App Store ของ Apple ที่https://itunes.apple.com/us/app/ids-kiosk/id621145570?mt=8

ป้ายดิจิตอลที่ทรงพลังที่สุดในตลาดปัจจุบัน นอกเหนือจากการขับเคลื่อนเครือข่ายป้ายดิจิตอลแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถขับเคลื่อนคีออสก์แบบโต้ตอบ เดสก์ท็อป เว็บและเนื้อหามือถือจาก

แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เดียวที่ยืดหยุ่นและทรงพลัง ลูกค้าของ FWi ใช้ซอฟต์แวร์ของตนเพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แก้ปัญหาในการค้นหาแนวทาง ปรับปรุงความปลอดภัย เพิ่มยอดขาย และสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ชม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่www.fourwindsinteractive.com

ออสติน, เท็กซัส, 30 เมษายน 2013 (GLOBE NEWSWIRE) — Circuit of The Americas ยืนยันในวันนี้ว่าสถานบันเทิงและกีฬาระดับโลก พร้อมด้วยเมืองออสติน รัฐเท็กซัส บ้าน

เกิดของ Circuit ได้สร้างรายชื่อโฮสต์ในอเมริกาเหนือ 4 รายการสุดท้าย เว็บไซต์ที่กำลังแข่งขันกันเพื่อจัดการแข่งขัน ESPN X Games ภาคฤดูร้อนอันทรงเกียรติเป็นระยะเวลาสามปีเริ่มในปี 2014

หลังจากหลายเดือนของการแข่งขันผ่านการเยี่ยมชมสถานที่โดยตัวแทนของ X Games และขั้นตอนการสมัครอย่างเข้มข้น Austin ได้เข้าสู่รอบสุดท้ายของเมืองที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

ข้อเสนอของออสตินรวมถึงการใช้พื้นที่ 1,500 เอเคอร์ของศูนย์การประชุม The Americas ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสตินใกล้กับสนามบินนานาชาติออสติน-เบิร์กสตรอม เป็น

สถานที่หลักสำหรับการแข่งขัน ด้วยโครงสร้างพื้นฐานในสถานที่เพื่อรองรับแฟนๆ นับหมื่นคน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านความบันเทิง เช่น อัฒจันทร์ออสติน360 และแกรนด์พลาซ่าที่เหมือนสวนสาธารณะ และพื้นที่มากมายสำหรับจัดการแข่งขันที่หลากหลาย เจ้าหน้าที่ของ X Games ระบุว่าไซต์นี้เหมาะสำหรับ เหตุการณ์ใหญ่

“นี่เป็นข่าวที่น่าอัศจรรย์สำหรับออสตินและเซอร์กิตแห่งอเมริกา” พอล ธอร์นตัน ผู้นำของความพยายามในนามของแฟนกีฬาเอ็กซ์ตรีมในออสตินและเดอะ เซอร์กิต กล่าว “X Games ของ

ESPN เป็นกิจกรรมกีฬาและความบันเทิงขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญของปฏิทินงานสำคัญประจำปี การนำ X Games มาสู่ออสตินจะหมายถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับชุมชนของเรา นำแฟน ๆ คู่แข่งและสื่อ ตัวแทนจากทั่วโลกมายังบ้านเกิดของเรา พร้อมกับทำให้ออสตินกลายเป็นจุดสนใจระดับนานาชาติอีกครั้ง”

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ออสตินอยู่ในรายชื่อสั้น ๆ” Matthew Payne กรรมการบริหารของ Austin Sports Commission กล่าว “เรารู้สึกว่าสถานที่ระดับโลกที่ Circuit of The Americas เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการแข่งขัน ESPN X Games หากเราได้รับเลือก การเปิดรับเมืองออสตินจะยอดเยี่ยมในทุกด้าน”

“X Games เติบโตขึ้นอย่างมากและมีแฟน ๆ นับล้านที่สนุกสนานในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาในลอสแองเจลิส” สก็อตต์ กูกลิเอลมิโน รองประธานอาวุโส ฝ่ายโปรแกรมมิ่ง และ X Games กล่าว

“พันธมิตรของเรา AEG และเมืองลอสแองเจลิสมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของเรา ในขณะที่เราเริ่มดำเนินการในปีแห่งการขยายและการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกที่สำคัญสำหรับ X Games ในปี 2013 เรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับศักยภาพที่แต่ละเมืองเหล่านี้นำมาและตั้งตารอ เพื่อระบุเมืองเจ้าภาพถัดไปของเราสำหรับ X Games”

อีเอสพีเอ็นจะกำหนดการเยี่ยมชมสถานที่สี่เมืองในรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายด้วยการไปเยือนออสตินในสัปดาห์ที่ 3-7 มิถุนายน ESPN จะประกาศเมืองเจ้าภาพใหม่สำหรับ X Games เวอร์ชันฤดูร้อนในปลายฤดูร้อนนี้ แฟน ๆ และสมาชิกในชุมชนสามารถมีส่วนในการช่วยเหลือ Austin เข้าสู่ ESPN X Games ได้โดยไปที่ไซต์แฟน ๆ ของ Facebook โดย

เฉพาะwww.facebook.com/xgamesaustinคลิก “ถูกใจ” และแบ่งปันข้อความสนับสนุนที่เจ้าหน้าที่ ESPN และแฟน X Games ทั่วโลกจะอ่าน นอกจากนี้ยังมีบัญชี Twitter โดยเฉพาะwww.twitter.com/xgamesaustin สำหรับ ผู้ สนับสนุนที่ต้องการติดตามความคืบหน้าและมีส่วนร่วมในการสนทนา

Circuit of The Americas เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับกีฬาและความบันเทิงระดับพรีเมียม เป็นโรงงานกรังปรีซ์แห่งแรกที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ในสหรัฐอเมริกา ออกแบบมาสำหรับการแข่งขันทุกประเภท ตั้งแต่กำลังมอเตอร์ไปจนถึงกำลังคน และเป็นที่ตั้งของ FORMULA 1 UNITED STATES GRAND PRIX ในขณะที่ยังเป็นเจ้าภาพ MotoGP™, V8

Supercars™ , GRAND-AM Road Racing™, American Le Mans และ FIA World Endurance Championships แผนแม่บทของ Circuit of The Americas มีโครงสร้างถาวร

ที่หลากหลายซึ่งออกแบบมาสำหรับธุรกิจ การศึกษา ความบันเทิง และการแข่งขัน องค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ของมันคือลู่วิ่งระยะทาง 3.4 ไมล์ อาคารสนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ อัฒจันทร์

Austin360 ซึ่งเป็นพื้นที่แสดงดนตรีสดกลางแจ้งที่กว้างขวาง หอสังเกตการณ์ 251 ฟุต 251 ชั้น; ศูนย์กิจกรรมและการประชุม ห้องจัดเลี้ยง; และสถานพยาบาลที่ทันสมัย สำหรับข้อมูล

เพิ่มเติมและดาวน์โหลดวิดีโอ เสียง และภาพถ่าย โปรดไปที่:www.CircuitofTheAmericas.com , www.Austin360Amphitheater.com หรือไซต์ FTP เฉพาะของ Circuit, media.circuitoftheamericas.com

DELRAY BEACH, FL, April 30, 2013 (GLOBE NEWSWIRE) — ทุกการเดินทางไปแอฟริกาคือการเปลี่ยนแปลงชีวิต แต่การเดินทางกับ Distinctive Safari Collectionใหม่

ของAfrican Travel, Inc.จะเปิดตาและใจของคุณในแบบที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริง . ด้วย การเข้าถึงเบื้องหลังแบบส่วนตัว การนำเสนอพิเศษ และโฮสต์เจ้าของภาษาที่เชี่ยวชาญคุณ

จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแอฟริกาที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ค้นพบ คอลเลกชันซาฟารีที่โดดเด่นของ African Travel, Inc. สำหรับปี 2014 และสัมผัสประสบการณ์ในเคนยา แอฟริกาใต้ หรือแซมเบียในแบบที่แท้จริงและลึกซึ้งที่จะเปลี่ยนโลกของคุณ

จิ มโฮลเดน ประธาน African Travel, Inc. กล่าวว่า “ซาฟารีการท่องเที่ยวแอฟริกันเหล่านี้มีความพิเศษตรงที่สิ่งที่ทำให้ความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ซาฟารีที่ยอดเยี่ยมกับ

ประสบการณ์ที่ดีคือไกด์ที่มีความรู้และเชื่อมโยงเป็นอย่างดี และนั่นคือสิ่งที่แน่นอน ทริปเหล่านี้มี – แต่ละซาฟารีที่ไม่ซ้ำกันนำโดยมัคคุเทศก์ที่มีความรู้และเชื่อมโยงอย่างดีเพื่อพาคุณไปเบื้องหลังและแนะนำคุณให้รู้จักผู้คนและสถานที่ที่ปกติคุณไม่สามารถไปสัมผัสได้ Safari ที่พิเศษมากเหล่านี้กำลังจะเต็มอย่างรวดเร็ว สมัครเลย รับรองไม่ผิดหวัง!”

จิม โฮลเดน ประธานบริษัท African Travel, Inc. ซึ่งเป็นชาวแซมเบียรุ่นที่สาม นำการพักแรมที่ไม่ธรรมดามายังบ้านเกิดของเขา สัมผัสประสบการณ์ซาฟารีรูสเวลต์สุดคลาสสิก ในขณะ

ที่คุณเดินพร้อมกับไกด์ติดอาวุธของคุณไปยังพุ่มไม้เก่าแก่ของอุทยานแห่งชาติ South Luangwa เดินตามรอยเท้าของนักสำรวจมิชชันนารี ดร. เดวิด ลิฟวิงสโตนในขณะที่คุณล่องเรือ เดินไป

และร่วมขับรถเกมพร้อมไกด์เพื่อชมสัตว์ป่ามากมายตามแม่น้ำซัมเบซี ปิด ท้ายซาฟารีประธานาธิบดีของคุณที่ น้ำตกวิกตอเรียลิฟวิงสโตนอธิบายอย่างเหมาะสม: “ฉากที่สวยงามมากต้องถูกจ้องมองโดยทูตสวรรค์ในเที่ยวบินของพวกเขา” 11 วัน. เลือกทัวร์ล่วงหน้าสี่วันในเคปทาวน์ที่สวยงาม

Lloyd Camp ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและสัตว์ป่าของแอฟริกาใต้ขอเชิญคุณเบื้องหลังการเดินทางครั้งนี้ ซึ่งเผยให้เห็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจของ Rainbow Nation ความพยายามใน

การอนุรักษ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะ และวัฒนธรรมหลากหลายแง่มุม ปรุงอาหารมาเลย์กับ Bo-Kaapและชิมไวน์ชั้นดีของแอฟริกาใต้ใน Winelands อันเขียวขจี ซาฟารีและถ่ายรูปบิ๊กไฟว์ในเขต

รักษาพันธุ์เกมที่เก่าแก่ จากนั้นเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อสู้ของ Zululand เพื่อหยุดยั้งการรุกล้ำของแรด สำรวจเมืองต่างๆ ที่เนลสัน แมนเดลาต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวในครั้งแรก และพบกับชาวแอฟริกาใต้ที่แท้จริง ซึ่งมีความยืดหยุ่นในขณะที่ประเทศของพวกเขาพัฒนาขึ้น 12 วัน.แรงบันดาลใจ ของเคนยากับ Lynne Leakey เริ่มต้นในไนโรบี เคนยา26 สิงหาคม 2014 .

เข้าร่วมนักอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียง Lynne Leakeyในซาฟารีที่สร้างแรงบันดาลใจและเจาะลึกการอนุรักษ์สัตว์ป่า วัฒนธรรม และศิลปะของเคนยา ด้วยการเยี่ยมชมDavid Sheldrick Wildlife

Trustโครงการวิจัยช้าง AmboseliและMasai Mara Lion Research เป็นการ ส่วนตัว คุณจะได้พบกับผู้ก่อตั้งและนักวิจัยที่อุทิศชีวิตเพื่อปกป้องช้างแอฟริกา แรด และสิงโต รับมุมมอง

ของคนวงในเกี่ยวกับวัฒนธรรมโบราณของชาวมาไซในขณะที่ หัวหน้ายินดีต้อนรับคุณสู่หมู่บ้านของเขาเป็นการส่วนตัว 12 วัน.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและจองการเดินทางกลุ่มเล็กนี้ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวที่คุณชื่นชอบ โทร African Travel, Inc. ที่ (800) 421-8907 หรือเยี่ยม

ชมwww.africantravelinc.com . CST 2071444-20อย่าลืมตรวจสอบหน้าวารสาร ของ African Travel Inc. ! รับคำแนะนำการเดินทาง ภาพถ่ายและคำรับรอง และเรื่องราวจากพุ่มไม้ สมัครรับฟีด RSS เพื่อรับสิ่งเหล่านี้ในที่เดียว!

African Travel, Inc.สร้างซาฟารีและการผจญภัยในแอฟริกาในแบบของคุณสำหรับนักเดินทางในปัจจุบันที่แสวงหาประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต African Travel, Inc. ก่อตั้งขึ้นมานานกว่า 37 ปี และด้วยผู้เดินทางที่ผ่านมามากกว่า 100,000 คน รู้จักวิธีการซาฟารีที่แตกต่างกันและวิธีการจับคู่ลูกค้าแต่ละรายกับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร

ไม่ว่าจะประสบการอพยพครั้งใหญ่ในเซเรนเกติ การติดตามกอริลลาภูเขาใน Parc National des Volcans ในรวันดา ร่อนอย่างเงียบๆ ตามแม่น้ำซัมเบซี ดูสัตว์ป่าจากเรือแคนู เรียนรู้

ทักษะการเอาชีวิตรอดในทะเลทรายจากพรานป่าในคาลาฮารีในบอตสวานา หรือจิบแชมเปญขณะชม พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าสู่มหาสมุทรแอตแลนติกจากระเบียงส่วนตัวในเคปทาวน์ We Know Africa

African Travel, Inc. ได้รับรางวัลด้านความโดดเด่นในฐานะ Top Safari Outfitter ในรางวัล World’s Best Awards ประจำปี 2555 ของTravel + Leisure และได้รับ

การเสนอชื่อโดย Travel Weeklyในรางวัล Readers’ Choice Award ในฐานะผู้ให้บริการทัวร์ยอดนิยมและ Safari Outfitter National Geographicรวมถึง African Travel,

Inc. ในรายชื่อ “บริษัทท่องเที่ยวผจญภัยที่ดีที่สุดในโลก” และ African Travel, Inc. อยู่ในรายชื่อTravel + Leisure Family Club Tour Partner African Travel,

Inc. เป็นส่วนหนึ่งของThe Travel Corporationซึ่งรวมถึงในสหรัฐอเมริกา: Trafalgar, Contiki, Brendan Vacations, Insight Vacations, The Red Carnation

Hotel Collection และ Uniworld Boutique River Cruise Collection ในแอฟริกา African Travel, Inc. มีความภูมิใจที่มี Thompsons Africa ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ

โดยมีเครือข่ายสำนักงานที่กว้างขวางทั่วภูมิภาค นอกจาก Thompsons Africa แล้ว African Travel, Inc. ยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายผู้ให้บริการที่พักที่ได้คะแนนสูงในแอฟริกา รวมถึง Wilderness Safaris

TreadRight เป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดตั้งขึ้นโดย The Travel Corporationเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายในกลุ่มแบรนด์ของเรา และสถานที่ที่เราเยี่ยมชม จนถึง

ปัจจุบัน เว็บฟุตบอล ได้บริจาคเงินมากกว่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับโครงการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทั่วโลก และสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมโดยสนับสนุนรางวัลการท่อง

เที่ยวเพื่อวันพรุ่งนี้ของ World Travel & Tourism Council หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการมากมายที่ TreadRight กำลังให้ทุนสนับสนุน โปรดเยี่ยมชมเราได้ที่treadright.org

African Travel, Inc. แบ่งปันความคุ้มครองที่มีให้ภายใต้ USTOA 1 ล้าน Travellers Assistance Program กับบริษัทในเครือของ TravCorp USA, Inc. ตามข้อกำหนดและ

เงื่อนไขของ USTOA 1 Million Travellers Assistance Program นอกจากนี้ TravCorp Financial Services Limited ยังให้การรับประกัน 20 ล้านดอลลาร์สำหรับลูกค้าทั้งหมดที่เดินทางกับ African Travel, Inc.

โอเวอร์แลนด์พาร์ค, แคนซัส–(Marketwired – 30 เมษายน 2013) – Experience Fitness LLCรู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศข้อเสนอพิเศษสองรายการ: Summer Slim Down และ

Links Golf Training สำหรับผู้ที่ต้องการลดขนาดนิ้วให้เล็กลงและดูดีก่อนฤดูร้อน เชิญเข้าร่วมเซสชั่นPersonal Trainingแล้วรับส่วนลด 15 เปอร์เซ็นต์ หรือเข้าร่วม คลาส Boot

Campในราคา 99 ดอลลาร์ต่อเดือน นักกอล์ฟที่ต้องการปรับปรุงวงสวิง สามารถก้าวขึ้นเกมด้วยโปรแกรมการฝึกอบรม Links ใหม่และรับส่วนลด 15 เปอร์เซ็นต์ข้อเสนอใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1 มิถุนายน 2556 หากต้องการแลกรับข้อเสนอโทร 913-681-1622 หรือหยุดใน Experience Fitness

David Gaston เจ้าของ Experience Fitness กล่าวว่า การสร้างรูปร่างก่อนฤดูร้อนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนจำนวนมาก และความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะเริ่มต้นจากที่ใด “ที่

Experience Fitness เราจะช่วยคุณก้าวแรกด้วยการประเมินฟรีและเซสชั่นการตั้งเป้าหมาย ตามด้วยการออกกำลังกายที่ปรับแต่งได้เองเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการออกกำลังกาย” แกสตันกล่าว

ที่ Experience Fitness LLC ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลที่ผ่านการรับรองจะสร้างแผนการออกกำลังกายและโภชนาการที่ปรับแต่งตามความต้องการและเป้าหมายของแต่ละบุคคล ผู้ฝึกสอนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกีฬา ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ และเปลี่ยนร่างกายให้ดูดีขึ้น

บุคคลที่กำลังมองหาประสบการณ์การออกกำลังกายที่ไม่เหมือนใคร เข้าร่วม Experience Fitness Boot Camp คลาส Boot Camp แต่ละคลาสสร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับแต่ละคนในชั้นเรียน ดังนั้นไม่ว่าบุคคลจะเพิ่งเริ่มต้นหรือกำลังมองหาคลาสที่เข้มข้นและกระฉับกระเฉง คลาส Boot Camp ก็เหมาะสมที่สุด

Experience Fitness LLC ยังเสนอชั้นเรียนพิเศษที่มุ่งเป้าไปที่นักกอล์ฟโดยเฉพาะ Links Training ได้รับการออกแบบเป็นการส่วนตัวเพื่อช่วยให้นักกอล์ฟแต่ละคนพัฒนาความแข็งแกร่ง ระยะทาง ความยืดหยุ่น และการเล่นกอล์ฟ

Experience Fitness LLC เป็นสตูดิโอฟิตเนสส่วนตัวที่ตั้งอยู่ใน Overland Park รัฐ Kan ให้บริการการฝึกอบรมส่วนบุคคล การฝึกอบรมกลุ่มย่อย การฝึกอบรมเยาวชน และการฝึก

อบรม Boot Camp Experience Fitness LLC ภาคภูมิใจในผู้ฝึกสอนที่ผ่านการรับรองและมีประสบการณ์ระดับประเทศ พร้อมความรู้และทัศนคติที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย ( www.experiencefitnessllc.com )

ซานโฮเซ, 30 เมษายน 2013 (GLOBE NEWSWIRE) — CipherCloudผู้นำในการปกป้องข้อมูลบนคลาวด์ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ชนะรางวัล SC Awards ประจำปี 2013 สำหรับผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของข้อมูลแห่งปี อันเป็นผลมาจากความเป็นผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่โดดเด่นและโซลูชันสำหรับองค์กร การนำแอปพลิเคชันคลาวด์มาใช้

CipherCloud ได้รับการยอมรับในหมวดผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นที่ยอมรับของบริษัทต่างๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยที่เหนือกว่า ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับ

ความท้าทายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่เร่งด่วนที่สุดได้ CipherCloud ได้รับเลือกให้เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่พลิกโฉมเกม ซึ่งช่วยให้องค์กรองค์กรสามารถปรับใช้

แอปพลิเคชันระบบคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว โดยการเอาชนะความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว ถิ่นที่อยู่ ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการนำระบบคลาวด์ไปใช้

“เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่ได้รับเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของข้อมูลแห่งปีโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมชั้นนำ การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดในระบบคลาวด์อย่างครบถ้วนเป็นตัวยับยั้งหลักที่ขัดขวางไม่ให้องค์กรนำแอปพลิเคชันระบบคลาวด์มาใช้ และเราได้แก้ไขปัญหานี้แล้ว เป็นแนวทางที่พลิกโฉมวงการ”

Pravin Kothari ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CipherCloud กล่าว “รางวัลอันทรงเกียรตินี้ตอกย้ำความเป็นผู้นำของเราในการปกป้องข้อมูลบนคลาวด์ และทำให้เราเป็นตัวเลือกชั้นนำสำหรับองค์กรที่นำคลาวด์มาใช้”

ผู้ชนะรางวัล SC Magazine Awards Europe 2013 ได้รับเลือกจากคณะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่มีชื่อเสียง ซึ่งคัดเลือกโดยSC Magazine UKในด้านความรู้และประสบการณ์ด้าน

ความปลอดภัยของข้อมูล ในการมอบรางวัล CipherCloud ให้เป็นผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของข้อมูลแห่งปี ผู้พิพากษายกย่องข้อเสนอของ CipherCloud ว่าเป็น “ผลิตภัณฑ์ที่เป็น

นวัตกรรมอย่างแท้จริง เปิดใช้งานระบบคลาวด์ได้แม้กระทั่งองค์กรที่ไม่ชอบความเสี่ยงที่สุด” และในฐานะ “การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม โซลูชันที่เรียบร้อยสำหรับธุรกิจที่แท้จริง กังวล.”

ด้วยความต้องการที่สูงในการปกป้องข้อมูลบนคลาวด์ CipherCloud ได้ขยายฐานลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยปกป้องผู้ใช้มากกว่า 1.2 ล้านคนและบันทึกลูกค้ามากกว่า 100 ล้านรายการ โดยมีลูกค้าใน 12 ประเทศและ 10 อุตสาหกรรม องค์กรต่างๆ ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำด้านการธนาคาร ประกันภัย การดูแลสุขภาพและเทคโนโลยี ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ

CipherCloud มอบการเข้าถึงจุดเดียวสำหรับแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยชุดการตรวจจับ การป้องกัน การปฏิบัติตามข้อกำหนด และความสามารถในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ:

แพลตฟอร์มการป้องกันที่ครอบคลุม – มอบ การเข้ารหัสโท เค็ นไลเซชัน การจัดการคีย์ การตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้ DLP และการตรวจจับมัลแวร์เพื่อปกป้องข้อมูลในแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ทั้งหมดการ เข้ารหัสระดับองค์กร – การเข้ารหัสรักษาการทำงานที่ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก่อนที่จะส่งไปยังคลาวด์

การป้องกันการสูญหายของข้อมูลบนคลาวด์ – นโยบาย DLP แบบกำหนดเองที่สแกน ตรวจจับ และดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในสาขาหรือเอกสารใดๆ ให้ระดับความปลอดภัยและการควบคุมเพิ่มเติม

การ ตรวจจับมัลแวร์ บน คลาวด์ – การแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงไฟล์แนบที่ผู้ใช้ภายนอกและภายในอัปโหลดในแอปพลิเคชันระบบคลาวด์จะได้รับการตรวจสอบแบบเรียลไทม์สำหรับไวรัส มัลแวร์ และภัยคุกคามอื่นๆการค้นพบข้อมูลบนคลาวด์ – ให้การมองเห็นแบบละเอียดในข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้ขององค์กรแบ่งปันผ่านแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ทั้งหมดของตน

การตรวจสอบกิจกรรม – รายงานแดชบอร์ดที่อ่านง่ายและมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและกิจกรรมที่อาจเป็นอันตราย

แพลตฟอร์ม CipherCloud ให้การสนับสนุนที่เป็นสากลสำหรับแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ระดับองค์กรที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์สำหรับ CRM การทำงานร่วมกัน และอีเมล ซึ่งรวมถึง

Salesforce.com , Chatter , Force.com, Microsoft Office 365 , Google Gmail , Boxและโซลูชันที่ปรับแต่งผ่านConnect AnyAppของ CipherCloud

CipherCloud ผู้นำด้านการปกป้องข้อมูลบนคลาวด์ ช่วยให้องค์กรต่างๆ ปรับใช้แอปพลิเคชันบนคลาวด์ได้อย่างปลอดภัยโดยการเอาชนะความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว ถิ่นที่อยู่ ความ

ปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ CipherCloud นำเสนอแพลตฟอร์มแบบเปิดพร้อมการควบคุมความปลอดภัยที่ครอบคลุม รวมถึงการเข้ารหัส การแปลง โทเค็น การป้องกันข้อมูล

สูญหายการตรวจจับมัลแวร์และ การตรวจ สอบกิจกรรม เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของ CipherCloud ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในแบบเรียลไทม์ ก่อนส่งไปยังคลาวด์ ในขณะเดียวกันก็รักษาความสามารถในการใช้งานและการทำงานของแอปพลิเคชัน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ CipherCloud ปกป้องแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่เป็นที่นิยมตั้งแต่แกะกล่อง เช่น Salesforce, Force.com, Chatter, Box, Google Gmail, Microsoft

Office 365 และ Amazon Web Services นอกจากนี้ CipherCloud Connect AnyApp และเกตเวย์ฐานข้อมูลยังช่วยให้องค์กรขยายการปกป้องข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลคลาวด์และไพรเวทคลาวด์ของบริษัทอื่นหลายร้อยรายการ

CipherCloud ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ชนะรางวัล Excellence Award ประจำปี 2556 ของ SC Magazine ในสาขา Best Emerging Technology และ Gartner Cool

Vendor โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทร่วมทุนชั้นนำ Andreessen Horowitz, Index Ventures และ T-Venture ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ Deutsche Telekom ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.ciphercloud.comและติดตามเราบน Twitter @ciphercloud

ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย และซิดนีย์ ออสเตรเลีย–(Marketwired – 1 พฤษภาคม 2013) – Birst Inc.ผู้นำด้าน Cloud BI และABM Systemsบริษัทให้บริการที่ปรึกษามือ

อาชีพ ประกาศในวันนี้ถึงการเป็นหุ้นส่วนเพื่อแนะนำธุรกิจระดับองค์กรของ Birst แพลตฟอร์มข่าวกรองธุรกิจบนคลาวด์สู่ตลาดออสเตรเลีย ในตอนนี้ องค์กรต่างๆ จะสามารถเข้าถึงคลัง

ข้อมูลและแพลตฟอร์ม BI ที่คล่องตัวของ Birst ได้ และการประสานงานกับแนวทางการให้คำปรึกษาร่วมกันของ ABM จะช่วยให้ลูกค้ามีเครื่องมือและการวิเคราะห์ทางธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการ BI ของบริษัท

“ABM มีประวัติการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง 15 ปีในการใช้โซลูชันการจัดการประสิทธิภาพองค์กรสำหรับองค์กรชั้นนำของออสเตรเลีย เรามุ่งเน้นที่เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่ปรับใช้ได้ง่ายและ

รวดเร็ว และไม่ต้องการให้องค์กรติดตั้งที่ปรึกษาราคาสูงพร้อมกับโซลูชัน Greg Clarke ซีอีโอของ ABM Systems กล่าว “การมีพื้นฐานมาจากบริษัทให้บริการระดับมืออาชีพจำนวนมาก ฉัน

มีความปรารถนาเสมอที่จะเปิดใช้งานมาตรฐานสูงสุดของ CPM Birst ช่วยให้เราสามารถส่งมอบความเป็นเลิศ BI ระดับบนสุดภายใต้รูปแบบการฝึกสอน การทำงานร่วมกัน และการให้คำปรึกษา รวดเร็ว ง่ายดาย และคุ้มค่า”

ABM Systems ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย จะเสนอ Birst ให้กับผู้บริหารชาวออสเตรเลียที่มองหาโอกาสที่พลิกโฉมธุรกิจใน Business Intelligence มาตรฐาน

องค์กรระดับโลกของ Birst, คลังข้อมูลอัตโนมัติ, การรายงานและการวิเคราะห์แบบบริการตนเองที่ใช้งานง่าย, เศรษฐศาสตร์บนคลาวด์และความสามารถด้านบิ๊กดาต้า รวมกับตัวเลือกการปรับใช้ที่คล่องตัวและยืดหยุ่น ในตอนนี้ทำให้ผู้บริหารของออสเตรเลียได้รับข้อเสนอด้านคุณค่าที่น่าทึ่ง

หลังจากประเมินโซลูชัน BI ต่างๆ ในตลาดอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วLJ Hookerซึ่งเป็นแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือที่สุดของออสเตรเลีย ได้เลือกโซลูชันระบบธุรกิจอัจฉริยะแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพของ Birst โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงจุดราคาที่เหมาะสม การปรับใช้อย่างรวดเร็ว และ ROI ที่ยอดเยี่ยม .

ด้วยเครือข่ายแฟรนไชส์ที่มีสำนักงาน 650 แห่ง และทีมขายที่อยู่อาศัยซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการขายมากกว่า 3,000 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในทีมสนับสนุนกว่า 2,000 คน LJ

Hooker ขายอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 40,000 แห่งในแต่ละปีมูลค่ากว่า 15 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย LJ Hooker ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพย์สิน 1,200 คน ซึ่งจัดการ

อสังหาริมทรัพย์ 120,000 แห่ง มูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย สร้างรายได้ค่าเช่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในแต่ละปี ความต้องการโซลูชัน BI ระดับองค์กรกำลังกดดัน

“หลังจากค้นหามาเป็นเวลานาน เราพบว่าข้อเสนอส่วนใหญ่มีราคาแพงมากและมีระยะเวลาตอบสนองที่ยาวนาน หลายบริษัทก็จะล็อกเราให้เข้าสู่เทคโนโลยีที่ไม่ยืดหยุ่นซึ่งยากต่อการ

เปลี่ยนแปลงเมื่อตลาดปรับตัวเข้ากับความต้องการของผู้คนของเรา” Ryan Campbell หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของ LJ Hooker “Birst มอบโซลูชันที่เหมาะกับความต้องการของเรา ที่สำคัญที่สุดคือช่วยให้เราสามารถปรับใช้คลังข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดระดับผู้บริหารได้ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์”

ชารอน กอร์ดอน รองประธาน Birst Alliances and Technology Partners กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ ABM Systems เพื่อนำโซลูชัน BI แบบคลาวด์ของ

Birst มาสู่ตลาดออสเตรเลีย “Birst ช่วยให้ผู้คนก้าวไปไกลกว่าการค้นพบข้อมูลและ BI ขนาดใหญ่แบบดั้งเดิมด้วยการเพิ่มมูลค่าข้อมูลที่สมบูรณ์ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ที่ทรง

พลังที่สุดของอุตสาหกรรม ด้วยคำแนะนำของ ABM บริษัทต่างๆ เช่น LJ Hooker จะได้รับประโยชน์จาก ETL ที่ผสานรวมของ Birst ระบบอัตโนมัติของคลังข้อมูล การรายงานระดับองค์กร แบบสอบถามเฉพาะกิจและการรายงานแดชบอร์ด”

ABM Systems เชี่ยวชาญในการปรับปรุงการจัดการประสิทธิภาพองค์กรโดยใช้แนวทางปฏิบัติและระบบการจัดการชั้นนำระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำงบประมาณ

การคิดต้นทุน การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร การปรับปรุงกระบวนการ การวัดประสิทธิภาพ การรายงานและการวิเคราะห์ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ABM Systems โดยไปที่www.abmsystems.com

Birst เป็นแพลตฟอร์ม Business Intelligence ระดับองค์กรเพียงแพลตฟอร์มเดียวที่เกิดในระบบคลาวด์ มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและคล่องตัวกว่า Legacy BI และมีประสิทธิภาพมากกว่า

Data Discovery Birst ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยคลังข้อมูลอัตโนมัติและการวิเคราะห์ด้วยภาพที่สมบูรณ์เพื่อให้ความหมายกับข้อมูล – ทุกประเภทและขนาด ควบคู่ไปกับความ

คล่องตัวของคลาวด์ Birst ช่วยให้ทีมธุรกิจสามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงได้ เร็ว. ค้นหาว่าเหตุใด Gartner จึงตั้งชื่อให้ Birst a Challenger ใน BI Magic Quadrant ล่าสุด และเหตุใดธุรกิจมากกว่าหนึ่งพันรายจึงไว้วางใจ Birst สำหรับความต้องการด้านการวิเคราะห์ของพวกเขา เรียนรู้การคิดเร็วที่www.birst.com และเข้าร่วม การสนทนา@birstbi

ลอนดอน–(Marketwired – 1 พฤษภาคม 2013) – SupersonicAds ( supersonicads.com ) ประกาศในวันนี้ว่า Discovery Networks UK เลือกพวกเขาให้สร้างแคมเปญแอ

ปโซเชียลข้ามแพลตฟอร์มสำหรับการเปิดตัวช่องความบันเทิง TLC ( www.uk.tlc ) ในสหราชอาณาจักร .com ) เมื่อวัน ที่30 เมษายน TLC ซึ่งเป็นช่องความบันเทิงสำหรับผู้หญิงที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว จะฉายรอบปฐมทัศน์เฉพาะรายการยอดนิยมจากสหรัฐอเมริกา ควบคู่ไปกับรายการซีรีส์ดั้งเดิมของสหราชอาณาจักรที่มีดาราดัง

SupersonicAds ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลอนดอน มอบการเข้าถึงระดับพรีเมียมแก่ผู้ชมเกมโซเชียลด้วยประสบการณ์โฆษณาที่ผู้ใช้ริเริ่มโดยไม่รบกวนการทำงานบนเว็บและมือถือ

แคมเปญนี้มีกำหนดจะทำงานบน Facebook และแอพมือถือภายในเครือข่าย SupersonicAds ที่กำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มประชากรหลักของ TLC ในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะ ผู้หญิง

อายุ 25-54 ปี แคมเปญข้ามแพลตฟอร์มจะมีวิดีโอ 30 วินาทีของคลิปแสดง TLC ที่ฝังอยู่ภายใน BrandConnect™ ผู้ชมจะได้รับโอกาสในการดูวิดีโอ TLC และเมื่อเสร็จสิ้น จะได้รับรางวัลเป็นสกุลเงินเสมือนที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเกม นอกจากนี้ หน่วย BrandConnect™ ยังมีปุ่มคลิกเพื่อไปยังเว็บไซต์เป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมในการแลกเปลี่ยนมูลค่า

James Salins กรรมการผู้จัดการ SupersonicAds กล่าวว่า “BrandConnect™ นำเสนอวิดีโอที่มีแบรนด์ให้กับผู้ชมเป้าหมายที่ดื่มด่ำกับประสบการณ์แล้วและชอบประสบการณ์โฆษณา

แบบบูรณาการและไม่รบกวน โดยปกติแล้วเราจะเห็นว่าธุรกิจด้านความบันเทิงที่ใช้แคมเปญด้วย BrandConnect™ บรรลุวิดีโอ 90% อัตราการสำเร็จและอัตราการคลิกผ่านแบบออร์แกนิกสูงถึง 20% โดยที่ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ระหว่าง 1-2% CTR สิ่งนี้ช่วยผลักดันให้เกิดมูลค่าที่โดดเด่นของการตลาดในแอปที่สามารถมอบให้กับผู้โฆษณาได้”

วิลล์ เลค จาก The 7 Stars เอเจนซี่สื่อของ Discovery Network กล่าวว่า “TLC เป็นช่องความบันเทิงที่ไม่เหมือนใครที่รวบรวมตัวละครมากมายจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

เต็มไปด้วยเรื่องราวที่จะทำให้ผู้คนพูดถึงและเราหวังว่าจะเป็นเช่นนั้น กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางทีวีที่เข้มข้นและหลากหลายในสหราชอาณาจักร SupersonicAds ให้การเข้าถึงแคมเปญแก่ผู้ชมหลักในสภาพแวดล้อมตามบริบทที่สอดคล้องกับค่านิยมและตำแหน่งของแบรนด์ของ TLC”

TLC จะพร้อมใช้งานบน Sky, Virgin Media, BT Vision และ YouView บนเครื่องเล่น TalkTalk ตลอดจนผ่านบริการตามสั่งของ Sky, Virgin Media และ BT Vision TLC จะพร้อมใช้งานในรูปแบบ HD จาก Sky และ Virgin Media

SupersonicAds ( www.supersonicads.com ) เป็นผู้ให้บริการข้ามแพลตฟอร์มชั้นนำของตลาดสำหรับแบรนด์เกมในโซเชียลและโซลูชันการโฆษณาแบบตอบสนองโดยตรงตั้งแต่ปี

2552 โดยมีการเข้าถึงทั่วโลกในกว่า 200 ประเทศในยุโรป เอเชีย และละตินอเมริกา SupersonicAds ช่วยเพิ่มเครือข่ายผู้เผยแพร่แอป/เกมชั้นนำกว่า 500 ราย รวมถึงผู้เผยแพร่ชั้นนำอย่าง King, IMVU, Nordeus และ Aeria Games บริษัทตั้งอยู่ในลอนดอน และมีสำนักงานในเทลอาวีฟ นิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก ลอสแองเจลิส และมาดริด

ออสติน, เท็กซัส–(Marketwired – 1 พฤษภาคม 2013) – Distributed Antenna Systems (DAS) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเครือข่ายที่ต่างกัน (HetNet) เป็นทางเลือกหนึ่ง

สำหรับผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ เนื่องจากพวกเขาต้องการจัดหาความจุคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตเพียงพอสำหรับการจัดการ ด้วยความต้องการข้อมูลสูงสุด ตลอดจนให้ความคุ้มครองทั่วทั้งอาคารขนาดใหญ่และสนามกีฬา

โดยทั่วไปแล้ว ระบบ DAS จะใช้เพื่อปรับปรุงทั้งเสียงและข้อมูลที่ครอบคลุมบนคลื่นความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับอนุญาตในอาคารสำนักงาน ตลอดจนในสถานที่ที่มีผู้ใช้หนาแน่นเป็นพิเศษ

เช่น สนามกีฬาและศูนย์การประชุม สนามกีฬาหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาได้ติดตั้ง DAS เพื่อปรับปรุงบริการไร้สายสำหรับแขก การลดปริมาณการรับส่งข้อมูลผ่านมือถือของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 60,000 คนในเกมฟุตบอลช่วยลดการให้บริการ macrocells และมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นสำหรับสมาชิกเหล่านั้น

โดยทั่วไปแล้ว DAS จะเหมาะสมในอาคารหรือสถานที่ขนาดใหญ่เท่านั้น สำหรับส่วนหนึ่งของการคาดการณ์ตลาดที่สามารถระบุที่อยู่ได้ทั้งหมดiG R ได้ทำการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับจำนวนยูนิตที่อยู่อาศัยหลายหลัง (MDU) ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงจำนวนชั้นต่ออาคาร

” iG R เชื่อว่าการใช้งาน DAS ส่วนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในหน่วยที่อยู่อาศัยหลายแห่งจะมีเรื่องราวมากกว่าสี่เรื่อง” Iain Gillott ประธานและผู้ก่อตั้งiG R ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยตลาด

ที่เน้นที่อุตสาหกรรมไร้สายและมือถือกล่าว “ในขณะที่ MDU ที่มีชั้นน้อยกว่าอาจได้รับบริการที่ดีกว่าโดยเซลล์ขนาดเล็กประเภทอื่น แต่ MDU ที่มีหลายชั้นเป็นตัวเลือกสำหรับความครอบคลุมของเสียงและข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงโดย DAS”

การศึกษาตลาดใหม่ของiG R, US DAS Total Addressable Market, 2012 – 2017: The Large Building and Venue Opportunity,กำหนดสถาปัตยกรรม DAS, ภาพรวมกรณีใช้งาน, ให้โปรไฟล์ของผู้จำหน่าย DAS 22 ราย และให้การคาดการณ์ห้าปีสำหรับตลาดที่แอดเดรสทั้งหมดสำหรับ ระบบ DAS เช่นเดียวกับโหนด DAS (เสาอากาศ)