สมัครรอยัลสล็อต COGECO Inc.

สมัครรอยัลสล็อต มอนทรีออล ควิเบก–(Marketwired – 9 เมษายน 2014) – วันนี้ COGECO Inc. (TSX:CGO) (“COGECO” หรือ “Corporation”) ประกาศผลทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2014 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2014 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (“IFRS”)

รายรับในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 60.0 ล้านดอลลาร์หรือ 13.1% สู่ 518.5 ล้านดอลลาร์โดยได้แรงหนุนจากกลุ่มเคเบิลซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลกระทบทั้งไตรมาสจากการเข้าซื้อกิจการ

Peer 1 Hosting (1) (“PEER 1”) ซึ่งได้มาเมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2556 ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตลอดจนการเติบโตจาก

หน่วยงานปฏิบัติการทั้งหมดของเรา สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2014 รายรับอยู่ที่ 1,035.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 210.3 ล้านดอลลาร์หรือ 25.5% รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วน

ใหญ่มาจากผลกระทบทั้งหมดจากการเข้าซื้อกิจการในส่วนเคเบิลของ Atlantic Broadband และ PEER 1 (“การเข้าซื้อกิจการล่าสุด”) ซึ่งทั้งคู่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2556 รวมกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่น่าพอใจและการเติบโตจากทั้งหมด ของหน่วยปฏิบัติการของเรา

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว(2)เพิ่มขึ้น 13.0% เป็น 221.8 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2556 และเพิ่มขึ้น 26.2% เป็น 445.8 ล้านดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับ

ครึ่งแรกของปีก่อน ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของทั้งสองช่วงเวลาส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการล่าสุดรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในกลุ่มเคเบิล

กำไรสำหรับงวดดังกล่าวอยู่ที่ 58.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง โดยที่ 17.4 ล้านดอลลาร์หรือ 1.04 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นของเจ้าของบริษัท เมื่อเทียบกับกำไรสำหรับงวด 49.0 ล้าน

ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้าที่ 14.7 ดอลลาร์ ล้าน หรือ $0.88 ต่อหุ้น เป็นของเจ้าของบริษัท สำหรับครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2557 กำไรสำหรับช่วง

เวลาดังกล่าวอยู่ที่ 115.3 ล้านดอลลาร์ โดย 40.4 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.42 ดอลลาร์ต่อหุ้น เป็นของเจ้าของบริษัท เมื่อเทียบกับกำไรในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2556 ที่ 96.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่ง 33.2 ล้านดอลลาร์หรือ 1.99 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นของเจ้าของคอร์ปอเรชั่น

กระแสเงินสดอิสระในไตรมาสที่สอง(2)สูงถึง 91.4 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 34.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สำหรับงวดหกเดือน กระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 164.1 ล้าน

ดอลลาร์ เทียบกับ 52.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2556 การเพิ่มขึ้นสำหรับทั้งสองช่วงเวลานั้นเป็นผลมาจากการปรับปรุง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วซึ่งอธิบายข้างต้น การ

ลดลงของการซื้ออสังหาริมทรัพย์ อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น ๆ อันเนื่องมาจากระยะเวลาของความคิดริเริ่มบางอย่าง รวมถึงการลดต้นทุนการรวม การปรับโครงสร้างและการจัดหา ส่วนหนึ่งหักล้างด้วยค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากภาระหนี้ที่สูงขึ้น

กระแสเงินสดในไตรมาสที่สองของปี 2014 จากกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่ 187.6 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 157.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 30.5 ล้านดอลลาร์หรือ 19.4% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน ในช่วงหกเดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่ 247.8 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 151.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 96.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 64.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีงบประมาณ 2556 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นทั้งสองช่วงเวลา การเพิ่มขึ้นของกำไรสำหรับงวดและค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

เงินปันผลรายไตรมาส 0.22 ดอลลาร์ต่อหุ้นจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นรองและหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหลายหุ้น เพิ่มขึ้น 0.03 ดอลลาร์ต่อหุ้นหรือ 15.8% เมื่อเทียบกับเงินปันผลที่ 0.19 ดอลลาร์ต่อ

หุ้นที่จ่ายในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2556 ในช่วงหกเดือนแรกมีจำนวนทั้งสิ้น 0.44 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีงบประมาณ 2557 เทียบกับ 0.38 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีงบประมาณ 2556 และ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้เสร็จสิ้นการตามการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด การออกหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันจำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับรายได้สุทธิ 49

ล้านเหรียญสหรัฐ สุทธิจากต้นทุนการทำธุรกรรมประมาณ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ตั๋วเงินไม่มีหลักประกันเหล่านี้มีดอกเบี้ยในอัตรา 6.00% ต่อปี โดยชำระทุกครึ่งปีและครบกำหนดชำระในวันที่ 5

มีนาคม 2020 รายได้สุทธิของตั๋วเงินไม่มีหลักประกันอาวุโสจะนำไปใช้จ่ายคืนส่วนหนึ่งของเงินกู้หมุนเวียนตามระยะเวลาของบริษัทจำนวน 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเงินกู้ยืมดังกล่าวจึงลดลงตามมา ถึง 50 ล้านดอลลาร์โฮสติ้ง Peer 1 หมายถึง Peer 1 Network (USA) Holdings Inc., Peer (UK) Ltd. และ Peer 1 Network Enterprises, Inc.

ข้อกำหนดที่ระบุไม่มีคำจำกัดความมาตรฐานที่กำหนดโดย IFRS ดังนั้นจึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับมาตรการที่คล้ายคลึงกันที่นำเสนอโดยบริษัทอื่น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่านส่วน “มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ IFRS” ของการอภิปรายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

“เราพอใจกับผลประกอบการทางการเงินของเราสำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2014” Louis Audet ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ COGECO Inc กล่าว “ในไตรมาสนี้

เราได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีถึงความสามารถในการเพิ่มผลกำไรพร้อมผลกำไรที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเกินรายได้ที่เทียบเคียงได้ การจัดการต้นทุนที่มั่นคงเป็นจุด

โฆษณาซึ่งเชี่ยวชาญด้านการขนส่งมวลชนผ่านทางบริษัทในเครือ Métromédia ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการโฆษณาในจังหวัดควิเบก ซึ่งเป็นตัวแทนของพันธมิตรทางธุรกิจที่ทำงานในตลาดอื่นๆ

ของแคนาดา หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาของ COGECO จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต (TSX:CGO) หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาของ Cogeco Cable นั้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต (TSX:CCA) ด้วยwww.cogeco.ca , cogecodiffusion.com และ cogecometromedia.com

ฮ่องกง จีน–(Marketwired – 9 เม.ย. 2014) – นักลงทุนโรงแรม ผู้ประกอบการ นักพัฒนา และนักการเงินจากจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงกำลังตกเป็นเป้าหมายในการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มห้องพักโรงแรมในบริสเบนในแต่ละปีสำหรับปีหน้า ทศวรรษ.

แนวทางเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนโรงแรมได้เก็บเกี่ยวผลตอบแทนสำหรับบริสเบนด้วยห้องพักเพิ่มเติมมากกว่า 500 ห้องที่พร้อมให้บริการหรือจะเปิดให้บริการในปีนี้ แต่ยังต้องการอีกมาก

นายกเทศมนตรีเกรแฮม เคิ ร์กนายกเทศมนตรีเมืองบริสเบน กล่าวเมื่อเปิดตัว Guide to Hotel Investmentฉบับปรับปรุงใหม่ กล่าวว่า จำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมในห้องพักของโรงแรมเพื่อดึงดูดผู้เข้าชมที่มีการใช้จ่ายสูง

Cr Quirk กล่าวว่าคู่มือนี้มีอยู่ในคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจจีนตัวย่อและบริสเบนมาร์เก็ตติ้งจะพบปะกับนักลงทุนที่มีศักยภาพในประเทศจีนในปีงบประมาณที่จะมาถึงเพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสต่างๆนายกเทศมนตรีกล่าวถึงโอกาสสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม นักลงทุน และนักพัฒนาที่ต้องการสร้างรอยเท้าในเมือง

“เนื่องจากการขาดแคลนห้องพักในโรงแรมที่ให้บริการเต็มรูปแบบซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล บริสเบนจึงงดให้บริการผู้เยี่ยมชมประมาณ 121,000 คนต่อปี” Cr Quirk กล่าว“ปัญหาการขาดแคลนทำให้ตลาดต้องเลื่อนการพักห้องคืนประมาณ 278,000 คืนทุกปี หรือประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการในปัจจุบัน

“ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่รอตัดบัญชีนี้ส่วนใหญ่มีส่วนทำให้โรงแรมไม่มีอุปทาน ซึ่งจะขัดขวางความสามารถของบริสเบนในการดึงดูดกิจกรรมและการประชุมใหญ่ๆ ค่าใช้จ่ายสำหรับนักท่อง

เที่ยวที่เสียไปนี้เท่ากับงานประมาณ 1100 ตำแหน่ง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจมูลค่า 114 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียที่อาจมีอยู่จริง”จำเป็นต้องมีห้องพักในโรงแรมมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เลื่อนออกไปนี้ และทำให้เมืองสามารถจัดหางานและการประชุมทางธุรกิจระดับนานาชาติได้มากขึ้น”

Jann Stuckey รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยว งานสำคัญ ธุรกิจขนาดเล็ก และกีฬาเครือจักรภพของรัฐควีนส์แลนด์ กล่าวว่า การลงทุนในโรงแรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นส่วนสำคัญของเป้าหมายของรัฐบาลควีนส์แลนด์ในการขยายธุรกิจบริสเบนให้เป็นจุดหมายปลายทางทางธุรกิจและการพักผ่อน

รัฐมนตรีสตัคกี้กล่าวว่า “เรากำลังนำเสนอสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจซึ่งสนับสนุนการลงทุนครั้งใหม่และการต่ออายุ ตลอดจนการขับเคลื่อนความต้องการผ่านเส้นทางการบินระหว่างประเทศใหม่ๆ ที่ดึงดูดใจ แคมเปญการตลาด และกิจกรรมสำคัญๆ

“ปฏิทินงานของบริสเบนเต็มไปด้วยงานกีฬาและวัฒนธรรมระดับโลกแล้ว เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมระดับโลกที่จัดกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ไม่ต้องพูดถึง G20 ที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งจะนำผู้นำระดับโลกและสื่อระดับโลกมาที่บริสเบน

“รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนา Drawcard ใหม่ๆ เช่น การพัฒนา Queens Wharf ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ ซึ่งจะเปลี่ยนเมืองบริสเบนให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

“เมื่อคุณรวมสิ่งนี้เข้ากับเส้นทางการบินใหม่ๆ ในบริสเบน และภาษีเงินเดือนที่ต่ำที่สุดในออสเตรเลีย บริสเบนจะกลายเป็นข้อเสนอการลงทุนและพัฒนาโรงแรมที่น่าดึงดูดใจมาก”

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจชั้นนำของ AECGroup คาดการณ์ว่าบริสเบนจะสามารถรองรับห้องพักเพิ่มเติมได้อีก 216 ถึง 330 ห้องต่อปีจนถึงปี 2022 ในคู่มือฉบับปรับปรุง

Cr Quirk กล่าวว่าสภาได้นำเสนอสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อธุรกิจและการพัฒนาอย่างมืออาชีพผ่านแผนแม่บท City Center ใหม่และด้วยการแต่งตั้งผู้จัดการการลงทุนด้านโรงแรมเพื่อทำงาน

\ร่วมกับนักลงทุน นักพัฒนา และผู้ประกอบการที่มองหาโอกาสโรงแรมในบริสเบนผู้จัดการสถานที่เพื่อการลงทุนของ Brisbane Marketing อยู่ที่เบอร์ลิน ลอนดอน ฮ่องกง และสิงคโปร์ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้บริสเบนเป็นจุดหมายการลงทุนด้านโรงแรม

คู่มือ การลงทุนโรงแรมประจำปี 2014 ในเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลียให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ตัวขับเคลื่อนความต้องการโรงแรม เงื่อนไขการซื้อขาย และข้อกำหนดด้าน

การจัดหาโรงแรมในอนาคตสำหรับบริสเบน ทำให้นักลงทุนไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาจะตัดสินใจลงทุนอย่างเหมาะสมที่ไหนและอย่างไรมีการแจกจ่ายให้กับนักลงทุนโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ และสามารถดูได้ทางออนไลน์ที่www.investbrisbane.com.au/hotels

กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย–(Marketwired – 9 เม.ย. 2014) – นักลงทุนโรงแรม ผู้ประกอบการ นักพัฒนา และนักการเงินจากกัวลาลัมเปอร์กำลังตกเป็นเป้าหมายในการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มห้องพักโรงแรมในบริสเบนในแต่ละปีสำหรับทศวรรษหน้า

แนวทางเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนโรงแรมได้เก็บเกี่ยวผลตอบแทนสำหรับบริสเบนด้วยห้องพักเพิ่มเติมมากกว่า 500 ห้องที่พร้อมให้บริการหรือจะเปิดให้บริการในปีนี้ แต่จำเป็นต้องมีอีกมาก

นายกเทศมนตรีเกรแฮม เคิร์ก นายกเทศมนตรีเมืองบริสเบน กล่าวเมื่อเปิดตัว Guide to Hotel Investment in Brisbaneฉบับปรับปรุง กล่าวว่า จำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมในห้องพักของโรงแรมเพื่อดึงดูดผู้เข้าชมที่มีการใช้จ่ายสูง

นายกเทศมนตรีกล่าวถึงโอกาสสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม นักลงทุน และนักพัฒนาที่ต้องการสร้างรอยเท้าในเมือง“เนื่องจากการขาดแคลนห้องพักในโรงแรมที่ให้บริการเต็มรูปแบบซึ่งเป็นที่

ยอมรับในระดับสากล บริสเบนจึงงดให้บริการผู้เยี่ยมชมประมาณ 121,000 คนต่อปี” Cr Quirk กล่าว“ปัญหาการขาดแคลนทำให้ตลาดต้องเลื่อนการพักห้องคืนประมาณ 278,000 คืนทุกปี หรือประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการในปัจจุบัน

“ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่รอตัดบัญชีนี้ส่วนใหญ่มีส่วนทำให้โรงแรมไม่มีอุปทาน ซึ่งจะขัดขวางความสามารถของบริสเบนในการดึงดูดกิจกรรมและการประชุมใหญ่ๆ ค่าใช้จ่ายสำหรับนักท่อง

เที่ยวที่เสียไปนี้เท่ากับงานประมาณ 1100 ตำแหน่ง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจมูลค่า 114 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียที่อาจมีอยู่จริง”จำเป็นต้องมีห้องพักในโรงแรมมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เลื่อนออกไปนี้ และทำให้เมืองสามารถจัดหางานและการประชุมทางธุรกิจระดับนานาชาติได้มากขึ้น”

Jann Stuckey รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยว งานสำคัญ ธุรกิจขนาดเล็ก และกีฬาเครือจักรภพของรัฐควีนส์แลนด์ กล่าวว่า การลงทุนในโรงแรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นส่วนสำคัญของเป้าหมายของรัฐบาลควีนส์แลนด์ในการขยายธุรกิจบริสเบนให้เป็นจุดหมายปลายทางทางธุรกิจและการพักผ่อน

รัฐมนตรีสตัคกี้กล่าวว่า “เรากำลังนำเสนอสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจซึ่งสนับสนุนการลงทุนครั้งใหม่และการต่ออายุ ตลอดจนการขับเคลื่อนความต้องการผ่านเส้นทางการบินระหว่างประเทศใหม่ๆ แคมเปญการตลาด และกิจกรรมสำคัญๆ

“ปฏิทินงานของบริสเบนเต็มไปด้วยงานกีฬาและวัฒนธรรมระดับโลกแล้ว เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมระดับโลกที่จัดกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ไม่ต้องพูดถึง G20 ที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งจะนำผู้นำระดับโลกและสื่อระดับโลกมาที่บริสเบน

“รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนา Drawcard ใหม่ๆ เช่น การพัฒนา Queens Wharf ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ ซึ่งจะเปลี่ยนเมืองบริสเบนให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ“เมื่อคุณรวมสิ่งนี้เข้ากับเส้น

ทางการบินใหม่ๆ ในบริสเบน และภาษีเงินเดือนที่ต่ำที่สุดในออสเตรเลีย บริสเบนจะกลายเป็นข้อเสนอการลงทุนและพัฒนาโรงแรมที่น่าดึงดูดใจมาก”ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจชั้นนำของ AECGroup คาดการณ์ว่าบริสเบนจะสามารถรองรับห้องพักเพิ่มเติมได้อีก 216 ถึง 330 ห้องต่อปีจนถึงปี 2022 ในคู่มือฉบับปรับปรุง

Cr Quirk กล่าวว่าสภาได้นำเสนอสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อธุรกิจและการพัฒนาอย่างมืออาชีพผ่านแผนแม่บท City Center ใหม่และด้วยการแต่งตั้งผู้จัดการการลงทุนด้านโรงแรมเพื่อ

ทำงานร่วมกับนักลงทุน นักพัฒนา และผู้ประกอบการที่มองหาโอกาสโรงแรมในบริสเบนผู้จัดการสถานที่เพื่อการลงทุนของ Brisbane Marketingอยู่ที่เบอร์ลิน ลอนดอน ฮ่องกง และสิงคโปร์ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้บริสเบนเป็นจุดหมายการลงทุนด้านโรงแรม

คู่มือ การลงทุนโรงแรมประจำปี 2014 ในเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลียให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ตัวขับเคลื่อนความต้องการโรงแรม เงื่อนไขการซื้อขาย และข้อกำหนด

ด้านการจัดหาโรงแรมในอนาคตสำหรับบริสเบน ทำให้นักลงทุนไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาจะตัดสินใจลงทุนอย่างเหมาะสมที่ไหนและอย่างไรมีการแจกจ่ายให้กับนักลงทุนโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ และสามารถดูได้ทางออนไลน์ที่www.investbrisbane.com.au/hotels

สิงคโปร์–(Marketwired – 9 เม.ย. 2014) – นักลงทุนโรงแรม ผู้ประกอบการ นักพัฒนา และนักการเงินจากสิงคโปร์กำลังตกเป็นเป้าหมายในการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มห้องพักโรงแรมในบริสเบนในแต่ละปีสำหรับทศวรรษหน้า

แนวทางเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนโรงแรมได้เก็บเกี่ยวผลตอบแทนสำหรับบริสเบนด้วยห้องพักเพิ่มเติมมากกว่า 500 ห้องที่พร้อมให้บริการหรือจะเปิดให้บริการในปีนี้ แต่ยังต้องการอีกมาก

นายกเทศมนตรีเกรแฮม เคิ ร์กนายกเทศมนตรีเมืองบริสเบน กล่าวเมื่อเปิดตัว Guide to Hotel Investmentฉบับปรับปรุงใหม่ กล่าวว่า จำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมในห้องพักของโรงแรมเพื่อดึงดูดผู้เข้าชมที่มีการใช้จ่ายสูง

กล่าวถึงโอกาสสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม นักลงทุน และนักพัฒนาที่ต้องการสร้างรอยเท้าในเมือง“เนื่องจากการขาดแคลนห้องพักในโรงแรมที่ให้บริการเต็มรูปแบบซึ่งเป็น

ที่ยอมรับในระดับสากล บริสเบนจึงงดให้บริการผู้เยี่ยมชมประมาณ 121,000 คนต่อปี” Cr Quirk กล่าว“ปัญหาการขาดแคลนทำให้ตลาดต้องเลื่อนการพักห้องคืนประมาณ 278,000 คืนทุกปี หรือประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการในปัจจุบัน

“ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่รอตัดบัญชีนี้ส่วนใหญ่มีส่วนทำให้โรงแรมไม่มีอุปทาน ซึ่งจะขัดขวางความสามารถของบริสเบนในการดึงดูดกิจกรรมและการประชุมใหญ่ๆ ค่าใช้จ่ายสำหรับนัก

ท่องเที่ยวที่เสียไปนี้เท่ากับงานประมาณ 1100 ตำแหน่ง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจมูลค่า 114 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียที่อาจมีอยู่จริง”จำเป็นต้องมีห้องพักในโรงแรมมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เลื่อนออกไปนี้ และทำให้เมืองสามารถจัดหางานและการประชุมทางธุรกิจระดับนานาชาติได้มากขึ้น”

Jann Stuckey รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยว งานสำคัญ ธุรกิจขนาดเล็ก และกีฬาเครือจักรภพของรัฐควีนส์แลนด์ กล่าวว่า การลงทุนในโรงแรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นส่วนสำคัญของเป้าหมายของรัฐบาลควีนส์แลนด์ในการขยายธุรกิจบริสเบนให้เป็นจุดหมายปลายทางทางธุรกิจและการพักผ่อน

รัฐมนตรีสตัคกี้กล่าวว่า “เรากำลังนำเสนอสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจซึ่งสนับสนุนการลงทุนครั้งใหม่และการต่ออายุ ตลอดจนการขับเคลื่อนความต้องการผ่านเส้นทางการบินระหว่างประเทศใหม่ๆ แคมเปญการตลาด และกิจกรรมสำคัญๆ

“ปฏิทินงานของบริสเบนเต็มไปด้วยงานกีฬาและวัฒนธรรมระดับโลกแล้ว เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมระดับโลกที่จัดกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ไม่ต้องพูดถึง G20 ที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งจะนำผู้นำระดับโลกและสื่อระดับโลกมาที่บริสเบน

“รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนา Drawcard ใหม่ๆ เช่น การพัฒนา Queens Wharf ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ ซึ่งจะเปลี่ยนเมืองบริสเบนให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ“เมื่อคุณรวมสิ่งนี้เข้ากับ

เส้นทางการบินใหม่ๆ ในบริสเบน และภาษีเงินเดือนที่ต่ำที่สุดในออสเตรเลีย บริสเบนจะกลายเป็นข้อเสนอการลงทุนและพัฒนาโรงแรมที่น่าดึงดูดใจมาก”ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจชั้นนำของ AECGroup คาดการณ์ว่าบริสเบนจะสามารถรองรับห้องพักเพิ่มเติมได้อีก 216 ถึง 330 ห้องต่อปีจนถึงปี 2022 ในคู่มือฉบับปรับปรุง

Cr Quirk กล่าวว่าสภาได้นำเสนอสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อธุรกิจและการพัฒนาอย่างมืออาชีพผ่านแผนแม่บท City Center ใหม่และด้วยการแต่งตั้งผู้จัดการการลงทุนด้านโรงแรมเพื่อ

ทำงานร่วมกับนักลงทุน นักพัฒนา และผู้ประกอบการที่มองหาโอกาสโรงแรมในบริสเบนผู้จัดการสถานที่เพื่อการลงทุนของ Brisbane Marketingอยู่ที่เบอร์ลิน ลอนดอน ฮ่องกง และสิงคโปร์ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้บริสเบนเป็นจุดหมายการลงทุนด้านโรงแรม

คู่มือ การลงทุนโรงแรมประจำปี 2014 ในเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลียให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ตัวขับเคลื่อนความต้องการโรงแรม เงื่อนไขการซื้อขาย และข้อกำหนด

ด้านการจัดหาโรงแรมในอนาคตสำหรับบริสเบน ทำให้นักลงทุนไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาจะตัดสินใจลงทุนอย่างเหมาะสมที่ไหนและอย่างไรมีการแจกจ่ายให้กับนักลงทุนโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ และสามารถดูได้ทางออนไลน์ที่www.investbrisbane.com.au/hotels

บอสตัน, แมสซาชูเซตส์–(Marketwired – 10 เม.ย. 2014) มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในสหรัฐฯ เผชิญกับความท้าทายเร่งด่วนที่ผู้นำด้านการศึกษาต้องดำเนินการด้วยความชัดเจนเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อคว้าโอกาสที่รออยู่ข้างหน้า รายงานที่เผยแพร่ในวันนี้โดย The Boston Consulting Group (BCG)

แต่การทดลองทั่วประเทศชี้ทางไปข้างหน้า โต้แย้งผู้เขียนรายงานเรื่องFive Trends to Watch in Higher Education สถาบันหลายแห่งกำลังตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอของโปรแกรม

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุน พวกเขายังใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์และรับรองความสำเร็จสำหรับการผสมผสานของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยบางแห่ง

กำลังขยายข้อเสนอการวิจัยเพื่อดึงดูดเงินทุนได้ดีขึ้น ในขณะที่วิทยาลัยหลายแห่งกำลังขยายส่วนแบ่งตลาดการศึกษาออนไลน์ ความพยายามสร้างสรรค์ดังกล่าวบ่งบอกถึงความหลากหลายของ

วิธีการเปลี่ยนเกมหุ้นส่วนอาวุโสและผู้เขียนร่วมของรายงานกล่าวว่า “ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษากำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งท้าทายคณะกรรมการและทีม

ผู้นำทุกฝ่ายให้คิดใหม่เกี่ยวกับกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินงานของพวกเขา” “สถาบันต่างๆ ที่จะเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมนี้ ยินดีที่จะปรับตัวและเปิดรับเส้นทางใหม่สู่ความสำเร็จ”

สามารถดาวน์โหลดสำเนารายงานได้ที่www.bcgperspectives.comหากต้องการนัดสัมภาษณ์ผู้เขียนหรือรับสำเนารายงาน โปรดติดต่อ Patrick Riccards ที่ +1 703 298 8283

หรือpatrick@exemplarpr.com เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการระดับโลกและเป็นที่ปรึกษาชั้นนำของโลกด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ เราร่วมมือกับลูกค้าจากภาคเอกชน ภาครัฐ และไม่

แสวงหาผลกำไรในทุกภูมิภาคเพื่อระบุโอกาสที่มีมูลค่าสูงสุด จัดการกับความท้าทายที่สำคัญที่สุด และเปลี่ยนแปลงองค์กรของพวกเขา แนวทางที่กำหนดเองของเรารวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงของบริษัทและตลาดด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในทุกระดับขององค์กรลูกค้า สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน สร้างองค์กรที่มี

ความสามารถมากขึ้น และได้รับผลลัพธ์ที่ยั่งยืน BCG ก่อตั้งขึ้นในปี 2506 เป็นบริษัทเอกชนที่มีสำนักงาน 81 แห่งใน 45 ประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม bcg.com

นำเสนอแนวคิดล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญ BCG รวมทั้งจากซีอีโอ นักวิชาการ และผู้นำคนอื่นๆ ครอบคลุมประเด็นที่ด้านบนของวาระผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ยังช่วยให้

เข้าถึงข้อมูลความเป็นผู้นำทางความคิดที่กว้างขวางของ BCG อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ย้อนหลังไป 50 ปีจนถึงสมัยของ Bruce Henderson ผู้ก่อตั้งบริษัทและหนึ่งในสถาปนิกที่

ปรึกษาด้านการจัดการสมัยใหม่ เนื้อหาทั้งหมดของเรา รวมถึงวิดีโอ พอดแคสต์ ข้อคิดเห็น และรายงาน สามารถเข้าถึงได้จากพีซีมือถือiPad Facebook TwitterและLinkedIn

10 เมษายน 2014 -ร่วมกับการเปิดเผยรายงานระหว่างกาลไตรมาสแรกปี 2014 Net Entertainment ขอเชิญนักวิเคราะห์ สื่อ และนักลงทุนมาที่สำนักงานของบริษัทที่

ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย และลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย–(Marketwired – 10 เม.ย. 2014) – หลังจากรอคอยมาหลายเดือนFAMILY GUY: The Quest for Stuffเปิดให้

พัฒนาและผลิตวิดีโอ แอพ และเกมต้นฉบับตามแนวคิดและส่วนขยายใหม่ๆ ของแบรนด์ Fox ที่มีอยู่ กลุ่มบริษัทได้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลมากมาย เช่น GLEE™ KARAOKE, ANGRY BIRDS™ RIO, ICE AGE VILLAGE™, THE SIMPSONS™ TAPPED OUT และอื่นๆ อีกมากมาย

MOUNTAIN VIEW, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwired – 10 เมษายน 2014) – myMail แอพ มือถือสำหรับจัดการบัญชีอีเมลหลายบัญชี ตอนนี้เป็นไคลเอนต์อีเมลบุคคลที่สามที่มีการดาวน์โหลดมากที่สุดบน iOS ทั่วโลกตามข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทวิเคราะห์แอพดิสติโม่ .

ที่ต้องการแข่งขันในตลาดแอป ทีมงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของเราพยายามที่จะช่วยให้นักพัฒนา แบรนด์ และบริษัทที่ให้บริการทางการเงินได้รับความรู้ที่สามารถนำไปดำเนินการได้ ทันเวลา

และตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันในตลาดแอปทั่วโลก Distimo นำเสนอบริการหลักดังต่อไปนี้: App Analytics เพื่อติดตามข้อมูลแอปที่สำคัญทั้งหมดของคุณทั่วทั้งร้านแอป

และเครือข่ายโฆษณารายใหญ่ทั้งหมด เครื่องมือวัด Conversion เพื่อวัดกระบวนการขายแอปแบบเต็มตั้งแต่การค้นพบและแคมเปญไปจนถึงการเปิดตัวแอปและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของ

ผู้ใช้แอป และ AppIQ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่แม่นยำที่สุดในตลาดเพื่อวิเคราะห์ปริมาณการดาวน์โหลดและรายได้รายวันโดยประมาณสำหรับแอปใดๆ ในตลาดทั่วโลก Distimo Leaderboard

จัดอันดับแอปยอดนิยมในทุกประเทศ หมวดหมู่ และ App Store แยกตามวัน สัปดาห์ เดือน และ/หรือไตรมาส และให้ผู้ใช้วิเคราะห์ได้ การเสนอข้อมูลแบบบูรณาการสำหรับองค์กรยังมีให้บริการผ่าน Distimo APIDistimo ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 เป็นบริษัทเอกชนที่ตั้งอยู่ในเนเธอร์แลนด์ และมีสำนักงานเพิ่มเติมในซานฟรานซิสโก นิวยอร์กซิตี้ ลอนดอน และโตเกียว

สกอตส์เดล แอริโซนา–(Marketwired – 10 เมษายน 2014) – Beamz Interactive, Inc. (OTCQB:BZIC) ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพลงอินเทอร์แอคทีฟชั้นนำระดับแนวหน้า ประกาศ

ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับผู้บริโภคในตะวันออกกลางเพิ่มเติมหลังจากบรรลุข้อตกลงกับ Infinity International FZC ภายใต้ข้อตกลง Infinity จะทำการตลาดและจัดจำหน่ายโมเดลผู้บริโภค Beamz by Flo ในตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกา

ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 Infinity Internationalประสบความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์ที่โดดเด่นกับลูกค้าและผู้ใช้ปลายทางโดยสร้างความมุ่งมั่นในผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมและการ

บริการลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาค ขณะนี้ สมัครรอยัลสล็อต ทำข้อตกลงกับแบรนด์คุณภาพสูงที่สุดในโลก และสินค้าของบริษัทสามารถพบได้ที่ร้านค้าปลีกที่มีชื่อเสียง เช่น: Toy R Us, Ferrari

Stores, Hamleys, Mumzworld, Sun and Sand Sports, ELC, Fantasy World และ Go Sports ใน นอกเหนือจากพันธมิตรระดับภูมิภาค เช่น โปรแกรมความภักดีของสายการบินเอทิฮัด

“Infinity International มอบแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมให้กับ Beamz Interactive เพื่อพัฒนาและส่งเสริมโซลูชันผู้บริโภคของ Beamz by Flo” Charlie Mollo ซีอีโอของ

Beamz Interactive กล่าว “ในขณะที่เราขยายการเข้าถึงในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น ตะวันออกกลาง เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับผู้จัดจำหน่ายอย่าง Infinity และใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคนี้เพื่อเพิ่มการรับรู้ของ Beamz โดย Flo”

Beamz by Floเปิดโอกาสให้ผู้คนทุกวัยได้สัมผัสกับความสนุกและความตื่นเต้นในการสร้างดนตรีแบบอินเทอร์แอคทีฟเพียงแค่ขยับมือผ่านลำแสงเลเซอร์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์

ของ Beamz Interactive ผู้ใช้ยังสามารถสร้างมิกซ์เพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันของตนเอง จากนั้นบันทึกและแบ่งปันเพลงของพวกเขากับเพื่อน ๆ ได้ทันที ด้วยความร่วมมือ

ระหว่าง Beamz Interactive กับFlo Ridaกลุ่มผลิตภัณฑ์ Beamz by Flo นำเสนอเพลงล่าสุดของ Flo Rida และเพลงฮิตติดชาร์ต Flo Rida ได้รับรางวัล Billboard Top 100 Artist สำหรับปี 2012 และเป็นศิลปินฮิปฮอปดิจิทัลที่ขายดีที่สุดในโลก โดยมีการดูวิดีโอมากกว่า 600 ล้านครั้งบน YouTube

Infinity International จะใช้คลังสินค้าของบริษัทที่ตั้งอยู่ที่สนามบินนานาชาติชาร์จาห์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อจำหน่าย Beamz by Flo ในตะวันออกกลาง นอกเหนือจากการโปรโมต Beamz by Flo ผ่านร้านค้าออนไลน์ของพวกเขาที่: www.toysforkidz.com

ผลิตภัณฑ์ Beamz เข้ากันได้กับหลายแพลตฟอร์ม (PC, Mac และ Apple iOS) และรวมเพลงแบบโต้ตอบได้ทุกประเภท ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Beamz by Flo ได้ที่: www.beamzbyflo.com

อยู่ใน Scottsdale, AZ, Beamz Interactive, Inc. (OTCQB:BZIC) ได้สร้างเทคโนโลยีตัวควบคุมเลเซอร์แบบโต้ตอบที่ล้ำสมัยซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาโอกาสทางการตลาด

ใหม่ๆ ในด้านดนตรี การศึกษา การดูแลสุขภาพ เกม และแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้บริโภค ในแอปพลิเคชั่นแรก บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีดนตรีและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่

นำเพลงมาสู่ทุกคนอย่างแท้จริงในแบบที่ไม่เคยทำมาก่อน Beamz ช่วยให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางดนตรีหรือไม่มีการฝึกหัดเล่นและเพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้ภายในไม่กี่นาที แต่ก็มีความลึกในการ

ช่วยให้ดีเจ ศิลปิน และนักดนตรีที่ประสบความสำเร็จสามารถแสดง เรียบเรียง และสร้างดนตรีเชิงโต้ตอบที่มีความซับซ้อนสูงได้ พอร์ตโฟลิโอเทคโนโลยีของ Beamz Interactive ประกอบ

ด้วยสิทธิบัตรหลายฉบับ สิทธิบัตรที่รอดำเนินการ และความลับทางการค้าที่ครอบคลุมดนตรีเชิงโต้ตอบ ซอฟต์แวร์ ตัวควบคุมแบบเลเซอร์ แอพพลิเคชั่นเกมและการออกแบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Beamz กรุณาเยี่ยมชม:www.thebeamz.comครับ

สำหรับเอกสารข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ที่ครอบคลุม รวมถึงเอกสารข้อเท็จจริง แหล่งข้อมูลมัลติมีเดีย และวิดีโอเกี่ยวกับ Beamz โปรดไปที่ลิงก์ที่เหมาะสม: Investor Portal , วิดีโอผลิตภัณฑ์ Beamzและเอกสารข้อมูลนักลงทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังและการคาดการณ์ในปัจจุบันของบริษัทเกี่ยวกับผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน โอกาสและโอกาสใน

อนาคต ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัท และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทอาจแตกต่างอย่าง

มากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ อันเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงที่กล่าวถึงในรายงานประจำของบริษัทที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์และมีอยู่ในเว็บไซต์ของตน ( www. sec.gov). ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบุคคลที่กระทำการในนามของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนโดยชัดแจ้งจากปัจจัยเหล่านี้ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงต่อสาธารณะหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้

PALO ALTO, CA –(Marketwired – 10 เมษายน 2014) – Axwave Inc. เป็นผู้นำในการจดจำเสียง บริการติดแท็กเพลงและภาพยนตร์ยอดนิยมได้เพิ่มการค้นพบอัตโนมัติในแอพ Android คุณลักษณะใหม่นี้ช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบเพลงที่กำลังเล่นอยู่ในวิทยุโดยไม่ต้องกดปุ่มเดียว

ด้วยคุณสมบัติใหม่นี้ GSOUND สามารถทำงานในพื้นหลังได้อย่างสมบูรณ์และระบุเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีนับล้านโดยอัตโนมัติในขณะที่โทรศัพท์ล็อกอยู่หรือผู้ใช้อยู่ในแอปอื่นที่ไม่ใช้

ไมโครโฟน Damian Scavo ซีอีโอของ Axewave กล่าวว่า “เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรู้และจดจำสิ่งที่คุณฟังขณะอยู่ในรถ ที่คลับ ดูหนัง หรือเมื่อใดก็ตามที่โทรศัพท์ของคุณอยู่ในกระเป๋า

เสื้อ ผู้ใช้สามารถฟังเพลงและทบทวนสิ่งที่พวกเขาชอบและโต้ตอบกับเพลงที่แท็กทั้งหมดได้ในภายหลัง พวกเขาสามารถซื้อได้ใน 7digital ฟังพวกเขาใน 8Tracks หรือค้นหาเนื้อเพลง

แน่นอน หนึ่งในความกังวลของการค้นหาอัตโนมัติที่ทำงานอย่างต่อเนื่องคืออายุการใช้งานแบตเตอรี่ Loris d’Akunto, CTO ของ Axwave โต้แย้งว่าการเล่นวิดีโอเกมเป็นเวลา 10 นาทีเทียบเท่ากับการฟังในเบื้องหลัง 10 ชั่วโมง

แทนที่จะให้ผู้ใช้มองหาโทรศัพท์ของตนอยู่ตลอดเวลาเพื่อเปิดใช้งานเทคโนโลยีการจดจำ GSOUND ช่วยให้พวกเขานั่งดูแท็กทั้งหมดได้ในภายหลัง เพื่อแสดงให้เห็นสิ่งนี้ Damian Scavo

กล่าวว่าให้นึกภาพตัวเองกำลังขับรถและฟังวิทยุ คุณกำลังเล่นเพลงใหม่อยู่ แต่ทันทีที่คุณจอดรถ เพลงนั้นไม่เล่นอีกต่อไปและคุณจำชื่อเพลงนั้นไม่ได้ นี่ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ด้วยการค้นหาอัตโนมัติของ GSOUND คุณสามารถเรียกดูเพลงทั้งหมดที่คุณฟังและจดจำเพลงที่คุณชอบได้แล้ว

Axwave Inc.ตั้งอยู่ในเมืองพาโลอัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมด้านเสียงที่พลิกโฉมโลก เทคโนโลยีพิเศษเฉพาะของ Axwave สามารถสร้างประสบการณ์ทีวีแบบ

โต้ตอบที่เปลี่ยนวิธีการโฆษณาบนมือถือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Axwave โปรดไป ที่ http://www.axwave.com/หรือดูที่แอปบน Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.axwave ก . ซาวน์

ฟิลาเดลเฟีย, 10 เมษายน 2014 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Independence Blue Cross (Independence) ได้ประกาศผู้ชนะการแข่งขันวิดีโอที่เน้นผู้บริโภคเป็นหลักเพื่อสร้าง

ความตระหนักในหมู่คนรุ่นมิลเลนเนียลของเส้นตายในการลงทะเบียนในแผนสุขภาพใหม่ภายใต้การดูแลราคาไม่แพง พรบ. Kathleen Poliski นักศึกษามหาวิทยาลัยนอยมันน์ วัย 21 ปี

เป็นผู้ชนะรางวัลใหญ่ของการแข่งขันจากเรื่องตลกขบขันในการรับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลในกรณีที่ซอมบี้จู่โจมโดยธรรมชาติ ในฐานะผู้ชนะ Independence จะมอบรางวัลให้ Poliski $10,000

เพื่อเข้าสู่ ” IBX 90 วินาที” ผู้เข้าร่วมส่งวิดีโอผ่าน IBX90Seconds.com หรือผ่าน Facebook จากพีซีหรืออุปกรณ์พกพา การประกวดพยายามดึงดูดคนรุ่นมิลเลนเนียล — บุคคลที่เกิด

ระหว่างต้นทศวรรษ 1980 ถึงต้นยุค 2000 — แต่เปิดให้ทุกคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด การประกวดเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ โดยมีการเรียกร้องให้ส่งผลงานและปิดท้ายด้วยผู้ชนะที่ได้รับเลือกในวันที่ 24 มีนาคม สามารถส่งผลงานสำหรับการโหวตจากผู้ชมทางโซเชียลมีเดียได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคมถึง 24 มีนาคม

การแข่งขัน “IBX 90 Seconds” เป็นการเรียกร้องให้ดำเนินการเพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากการมีประกันสุขภาพ — ไม่ว่าอายุหรือสถานะสุขภาพของพวกเขาจะเป็น

อย่างไร ความคิดริเริ่มนี้เป็นเพียงหนึ่งในความพยายามให้ความรู้ผู้บริโภคที่ไม่เหมือนใครของ Independence ซึ่งรวมถึงIndependence Expressประสบการณ์การค้าปลีกบนมือถือที่เดินทาง

ไปยังกิจกรรมในชุมชนที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ และ กิจกรรมการลงทะเบียน Countdown to Coverageที่บริษัทประกันเป็นเจ้าภาพที่สำนักงานใหญ่ Market Street เพื่อช่วยให้ผู้ลงทะเบียนในนาทีสุดท้ายได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพนอกจากผู้ชนะรางวัลใหญ่ Kathleen Poliski แล้ว ยังมีการเลือกรองชนะเลิศหนึ่งรายในแต่ละประเภทต่อไปนี้

ทำไมเพื่อนของฉันต้องการประกัน : Jelani Thomas, 27ช่วงเวลาที่ฉันรู้ว่าฉันต้องการประกันสุขภาพ : Joe Radcliffe, 24 ภูมิปัญญาของพ่อแม่ที่มีต่อความสำคัญของการประกันสุขภาพ : Daniel Lamoureux, 37

“การแข่งขันวิดีโอ IBX 90 วินาทีประสบความสำเร็จอย่างมาก” Brian Lobley รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดและธุรกิจผู้บริโภคของ Independence กล่าว “นักสร้างภาพยนตร์และมือ

สมัครเล่นที่ใฝ่ฝันได้ส่งเรื่องราวที่น่าสนใจที่ช่วยให้เราสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสาเหตุ แม้ว่าคุณจะอายุน้อยและมีสุขภาพแข็งแรง การสมัครเข้าร่วมแผนบริการสุขภาพก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล”

ร่วมกับ “IBX 90 วินาที” Independence ร่วมมือกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วภูมิภาคเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับเส้นตาย ACA ที่กำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว Temple University ได้รับรางวัลใหญ่ $10,000 ในฐานะโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยคะแนนโหวตผลงานของนักเรียนและศิษย์เก่ามากที่สุด

“โซเชียลมีเดียเป็นเวทีสนทนาที่นักศึกษาและคนรุ่นมิลเลนเนียลคนอื่นๆ ใช้ในการสื่อสาร” พอลลา ซันไชน์ รองประธานฝ่ายขายและการตลาด ธุรกิจผู้บริโภคของ Independence กล่าว “ด้วยการใช้ช่องทางที่ได้รับความนิยมและมีการค้ามนุษย์ เราสามารถเข้าถึงคนหนุ่มสาวหลายพันคนในภูมิภาคของเราซึ่งอาจไม่ได้พิจารณาลงทะเบียนในแผนสุขภาพ”

อินดิเพนเดนซ์ บลู ครอสเป็นบริษัทประกันสุขภาพชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเพนซิลเวเนีย ด้วยบริษัทในเครือของเรา เราให้บริการผู้คนมากกว่า 8.2 ล้านคนใน 24 รัฐและ

District of Columbia เป็นเวลากว่า 75 ปีแล้วที่เราได้ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและชุมชนที่เราให้บริการด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการดูแลสุขภาพที่

เป็นนวัตกรรมและราคาที่แข่งขันได้ บุกเบิกวิธีการใหม่ในการให้รางวัลแก่แพทย์ โรงพยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆ สำหรับการดูแลที่มีคุณภาพและประสานงานกัน และ

สนับสนุนโปรแกรมและกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราเปลี่ยนแปลงเกม โปรดไปที่www.ibx.com เชื่อมต่อกับเราบน Facebook .com/facebookและบน Twitter ที่@ibx. Independence Blue Cross เป็นผู้รับอนุญาตอิสระของสมาคม Blue Cross และ Blue Shield

JACKSONVILLE, Fla., April 10, 2014 (GLOBE NEWSWIRE) — Web.com (Nasdaq:WWWW) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโซลูชั่นการตลาดออนไลน์ชั้นนำสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก จะ

จัดการประชุมสุดยอดธุรกิจขนาดเล็กฟรีที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก เจ้าของเรียนรู้วิธีเพิ่มการมองเห็นและทำการตลาดธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ Small Business

Summit จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2014 เวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น. (EDT) ที่ Gwinnett Center ในดุลูท จอร์เจีย ผ่านข้อตกลงของ Web.com กับ PGA TOUR และเป็นผู้สนับสนุนหลัก ของ Web.com Tour Web.com ได้พัฒนา Small Business Summit ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

Vince DeSilva รองประธานอาวุโสฝ่ายบริการสมาชิกที่ Gwinnett Chamber of Commerce จะเป็นวิทยากรเปิดที่ Web.com Small Business Summit และ Web.com รองประธานฝ่ายการตลาด Debbi Lechner จะแบ่งปันข้อมูลและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก เพิ่มการมองเห็นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำการตลาดออนไลน์

หัวข้อและเนื้อหาที่ Small Business Summit มุ่งเน้นไปที่วิธีที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถบรรลุสถานะทางอินเทอร์เน็ตที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ยอด

เยี่ยม วิธีตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของตนใช้งานได้หรือไม่ เพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์และธุรกิจของพวกเขา และการถอดรหัส วิธีการทำการตลาดธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพบน Google, Facebook และ Twitter

Lechner กล่าวว่า “ที่ Web.com เราเชื่อว่าการตอบแทนชุมชนที่เราให้บริการเป็นสิ่งสำคัญมาก ดังนั้นเราจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนองานนี้ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจขนาด

เล็กในการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจของพวกเขา” Lechner กล่าว “Web.com สนับสนุนเจ้าของธุรกิจหลายล้านรายในการจัดการกับความท้าทายในการสร้างและรักษาสถานะออนไลน์ที่มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโต ในการประชุมสุดยอดธุรกิจขนาดเล็กแต่ละครั้ง เรานำเสนอวาทกรรมที่มีชีวิตชีวาซึ่งครอบคลุมหัวข้อสำคัญๆ ที่ทันท่วงทีซึ่งเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ต้องเผชิญเมื่อต้องรับมือกับโอกาสทางดิจิทัลที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ”

Web.com มุ่งเน้นที่การช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กให้ประสบความสำเร็จทางออนไลน์และทำงานร่วมกับเจ้าของธุรกิจหลายล้านรายทุกวัน ในการประชุมสุดยอด Small Business Summit ทุก

ครั้ง ผู้นำของ Web.com จะแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จัดการกับความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริงที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กต้องเผชิญเมื่อพยายามทำการตลาดออนไลน์และมีส่วนร่วมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวิธีการนำแง่มุมที่สำคัญของโอกาสในการเข้าถึงดิจิทัลไปใช้

Web.com Group, Inc. (Nasdaq:WWWW) ให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบแก่ธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อช่วยให้พวกเขาแข่งขันและประสบความสำเร็จทางออนไลน์ Web.com ตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนาดเล็กได้ทุกที่ตลอดวงจรชีวิตด้วยโซลูชันที่อิงตามการสมัครรับข้อมูลในราคาไม่แพง ซึ่งรวมถึงโดเมน โฮสติ้ง การออกแบบและการจัดการเว็บไซต์ การเพิ่ม

ประสิทธิภาพกลไกค้นหา แคมเปญการตลาดออนไลน์ โอกาสในการขายในพื้นที่ โซเชียลมีเดีย ผลิตภัณฑ์มือถือ โซลูชันอีคอมเมิร์ซ และบริการคอลเซ็นเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาเยี่ยมชมwww.web.com ; ติดตาม Web.com บน Twitter @webdotcomหรือบน Facebook ที่www.facebook.com/web.com สำหรับแหล่งข้อมูลการตลาดออนไลน์เพิ่มเติมและการสร้างเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็ก โปรดไปที่forum.web.com

โดยรวมแล้ว Champions Tour มีผู้เล่นที่เป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จมากที่สุดในเกมนี้ โดยมีสมาชิก 32 คนใน World Golf Hall of Fame แข่งขันกันเป็นประจำในกิจกรรมต่างๆ

ทัวร์นี้ยังนับผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการสำคัญอื่นๆ อีกมากมายในหมู่สมาชิกด้วย Champions Tour เป็นองค์กรสมาชิกของนักกอล์ฟมืออาชีพที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ.

2523 ในฐานะ Senior PGA Tour โดยเริ่มต้นด้วยกิจกรรมและกระเป๋าเงินเพียงสี่งานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 475,000 เหรียญ วัตถุประสงค์หลักของ Champions Tour คือการให้โอกาส

ทางการเงินแก่ผู้เล่น, ให้ความบันเทิงและสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆ, มอบคุณค่ามากมายให้กับพันธมิตร, สร้างช่องทางสำหรับอาสาสมัครเพื่อตอบแทน, ปกป้องความสมบูรณ์ของเกม

และสร้างผลกระทบด้านการกุศลและเศรษฐกิจที่สำคัญในชุมชน ที่มันเล่น คะแนนที่ได้รับจากการแข่งขัน Charles Schwab Cup อย่างเป็นทางการในปี 2013 กำหนดให้ Kenny Perry

เป็นแชมป์ Charles Schwab Cup ซึ่งเป็นการแข่งขันตลอดทั้งฤดูกาลที่ออกแบบมาเพื่อยกย่องผู้เล่นชั้นนำของ Champions Tour กรรมการของ PGA TOUR คือ Tim Finchem Mike

Stevens เป็นประธานของ Champions Tour เว็บไซต์ของ PGA TOUR คือpgatour.comซึ่งเป็นไซต์อันดับ 1 ของวงการกอล์ฟ และองค์กรมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Ponte Vedra Beach รัฐฟลอริดา ติดตาม Champions Tour ได้ที่ facebook.com/ChampionsTour และ Twitter @ChampionsTour

ปารีส, 10 เมษายน 2014 (GLOBE NEWSWIRE) — Lectra ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีแบบบูรณาการที่อุทิศให้กับอุตสาหกรรมที่ใช้วัสดุที่อ่อนนุ่ม เช่น ผ้า หนัง สิ่งทอทาง

เทคนิค และวัสดุคอมโพสิต แสดงให้เห็นถึงความหลงใหลในนวัตกรรมและความมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพอีกครั้ง กระบวนการผลิตเครื่องหนัง น้อยกว่าสามปีหลังจากการเปิดตัว

Versalis ® รุ่นแรก Lectra ยินดีที่จะประกาศขยายผลิตภัณฑ์ Versalis เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายของการผลิตเครื่องหนังสำหรับแฟชั่น ยานยนต์ และเฟอร์นิเจอร์

“Lectra ลงทุนเกือบ 10% ของรายได้ในแต่ละปีในการวิจัยและพัฒนา เงินทุน R&D ประมาณ 15 ล้านยูโรได้รับการจัดสรรให้กับ Versalis เพียงอย่างเดียวในช่วงหกปีที่ผ่านมา การตัดสิน

ใจครั้งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าเรารวมเทคโนโลยีล่าสุดเข้ากับโซลูชันของเราเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายของลูกค้าของเรา และช่วยให้พวกเขาสามารถแข่งขันได้มากขึ้น Céline Choussy Bedouet ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดสำหรับยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอทางเทคนิคและวัสดุคอมโพสิตของ Lectra กล่าว

“การใช้หนังให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือความหลงใหลใน Lectra” Daniel Harari ซีอีโอของ Lectra กล่าว “วันนี้ 25% ของการตกแต่งภายในรถยนต์และ 40% ของเฟอร์นิเจอร์หุ้มเบาะทำจากหนัง

ตอนนี้ Versalis มีความสามารถในการสแกนหนังและวางชิ้นส่วนบนหนังแยกเป็นช่วงๆ กระบวนการที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ทำให้สามารถซ้อน “multi-hide” ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มการประหยัดวัสดุได้ถึง 4% เทคโนโลยี Lectra ใหม่สามารถตัดหนังได้ครึ่งหนึ่งพร้อมกัน ช่วยเพิ่มผลผลิต และจำลองต้นทุนก่อนขั้นตอนการตัด

โซลูชันแบบ end-to-end ของ Lectra ได้รับการบูรณาการอย่างสมบูรณ์เพื่อให้เข้ากับกลยุทธ์การผลิตแบบลีนของผู้ผลิตได้ดีขึ้น จากประสบการณ์ 40 ปีและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดใน

อุตสาหกรรม Lectra ได้กำหนดข้อเสนอการให้คำปรึกษาใหม่ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้องตัดหนังและทำให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพและให้ผลกำไรมากขึ้น

ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตของ Versalis สูงถึงระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในการตัดหนังโดยใช้วัสดุลดลงถึง 15% ซึ่งนำไปสู่การประหยัดซึ่งมักจะคิดเป็นเงินหลายล้านเหรียญตลอดระยะเวลา 5 ปี โซลูชันของ Lectra ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ไม่มีใครเทียบได้

เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ฝังอยู่ใน Versalis ช่วยให้ลูกค้า Lectra มีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าเวลาทำงานและประสิทธิภาพของห้องตัดเฉือนสูงสุด นอกจากนี้ยังช่วยให้ที่

ปรึกษาของ Lectra รวบรวมข้อมูลและดำเนินการวินิจฉัยที่ครอบคลุมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาประสิทธิภาพการดำเนินงานไว้ได้อย่างยั่งยืน”ลูกค้าของเรามองว่า Lectra เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยปกป้องส่วนต่างโดยการปรับปรุงองค์กรและประสิทธิภาพการทำงาน” Céline Chousy Bedouet กล่าวสรุป

สะท้อนให้เห็นถึงตำแหน่งระดับพรีเมียมของ Versalis เว็บไซต์ใหม่นี้เชิญชวนผู้เยี่ยมชมให้ค้นพบความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ประโยชน์เฉพาะอุตสาหกรรม และมูลค่าเพิ่มสูงที่อยู่เบื้อง

หลังกลุ่มผลิตภัณฑ์ Versalis ด้วยภาพที่สวยงาม เรื่องราวของลูกค้า และการออกแบบเว็บไซต์ล่าสุด ผู้ใช้สามารถสำรวจรายละเอียดโซลูชันที่เปลี่ยนเกมนี้จาก Lectra สำหรับการตัดหนังอัตโนมัติ

Lectra เป็นผู้นำระดับโลกในด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีแบบบูรณาการที่ทำให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนา และเร่งกระบวนการทำงานอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพและรวดเร็วสำหรับอุตสาหกรรมที่

ใช้วัสดุที่อ่อนนุ่ม Lectra พัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่ทันสมัยที่สุดและระบบการตัดและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดที่หลากหลายรวมถึงแฟชั่น (เครื่องแต่งกาย, อุปกรณ์เสริม, รองเท้า),

ยานยนต์ (เบาะรถยนต์และการตกแต่งภายใน, ถุงลมนิรภัย), เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ภาคการตลาด เช่น อุตสาหกรรมการบินและทางทะเล พลังงานลม และอุปกรณ์ป้องกันภัย

ส่วนบุคคล Lectra ให้บริการลูกค้า 23,000 รายในมากกว่า 100 ประเทศ โดยมีพนักงาน 1,400 คนและมีรายได้ 270 ล้านดอลลาร์ในปี 2556 บริษัทจดทะเบียนใน NYSE Euronext

ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย–(Marketwired – 10 เมษายน 2014) – สมาชิก Barona Resort and Casino Platinum Club Barona จะมีโอกาสได้รับรางวัลหลายร้อยดอลลาร์ใน

ช่วง Platinum Days ในวันอังคารที่ 15 เมษายน และวันอังคารที่ 29 เมษายน ทุก ๆ 15 นาที ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 22.00 น. ผู้เล่นจะได้รับเลือกให้มีโอกาสชนะรางวัล Big

Spin Prize Wheel หรือ Money Machine และเกมที่น่าตื่นเต้นอื่น ๆ อีกมากมาย สมาชิกแพลตตินัมและไดมอนด์จะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้น 3 เท่าบนสล็อต คีโน และวิดีโอโปกเกอร์ตลอดทั้งสองวัน

“ที่ Barona เราเป็นที่รู้จักดีในการจัดงานอีเวนต์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับสมาชิก Club Barona ของเรา มันเป็นวิธีการกล่าวคำขอบคุณของเรา” Rick Salinas ผู้จัดการทั่วไปของ Barona Resort & Casino กล่าว “โปรโมชันพิเศษเฉพาะเดือนนี้เป็นวิธีมอบสิ่งที่ผู้เล่นแพลตตินัมผู้ภักดีให้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการ มีโอกาสมากขึ้นที่จะชนะ!”

ในวันที่ 15 และ 29 เมษายน สมาชิก Platinum Club Barona ที่เล่นอย่างแข็งขันทุกคนจะเข้าร่วมเพื่อลุ้นรับรางวัลหลายร้อยเหรียญ ภาพวาดจะสลับกันระหว่างจุดที่ Money Machine

และ Big Spin ทุก ๆ 15 นาที เริ่มเวลา 10.00 น. และสิ้นสุดเวลา 22.00 น. ในแต่ละวันที่ออกรางวัล สมาชิกแพลตตินั่มหกคนจะถูกสุ่มให้เข้าสู่ Money Machine และสมาชิกแพลต

ตินัมเจ็ดคนจะถูกสุ่มเพื่อหมุนวงล้อรางวัล Big Spin ในทั้งสองวัน บาโรน่าจะเซอร์ไพรส์ผู้เล่นด้วยกลุ่มเงินสดและกลุ่มอาหาร ซึ่งเพิ่มความตื่นเต้นให้กับพื้นคาสิโนเท่านั้น! ผู้เล่นเพิ่มเติมจะถูกสุ่มเลือกสำหรับ Money Machine และวงล้อรางวัล Big Spin ตลอดทั้งวัน

ผู้ชนะล่าสุดของ UT San Diego ที่ดีที่สุดของรางวัลสำหรับคาสิโนที่ดีที่สุดและ Loosest Slots บาโรน่ามี 2,000 สล็อตและวิดีโอโป๊กเกอร์เครื่อง นอกจากนี้ คาสิโนยังมีเกมบนโต๊ะ

มากกว่า 80 เกม เช่น Blackjack, Pai Gow Poker, Caribbean Stud, Barona Craps, Three-Card Poker, Four-Card Poker, Mississippi Stud, Let It Ride,

Baccarat และ Barona Roulette ตลอดจนนวัตกรรมล่าสุด ในการเล่นเกมไร้ชิปรวมถึง Chipless Three-Card Poker และ Chipless Blackjack™ เมื่อเร็ว ๆ นี้ Barona ได้เพิ่ม Sic Bo และ Barona Pan 9 ให้กับ Barona’s Asian gaming pit ซึ่งเป็นหลุมเล่นเกมเอเชียที่ใหญ่ที่สุดในซานดิเอโก

บาโรน่ารีสอร์ทแอนด์คาสิโน สถานที่ให้บริการระดับ AAA Four Diamond ผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดของรีสอร์ทชั้นนำของซานดิเอโกเข้ากับความตื่นเต้นในการเล่นเกมของลาสเวกัส บาโรน่ามี

ห้องพักและห้องสวีททั้งหมด 400 ห้องพร้อมวิวที่สวยงามของหุบเขาบาโรนา ร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมากมาย สปาวันแอมเบียนซ์ ศูนย์จัดกิจกรรมเต็มรูปแบบ และสนามกอล์ฟ Barona

Creek Golf Club ระดับแชมป์ 18 หลุม อยู่ในอันดับที่ 4 หลักสูตรรีสอร์ทที่ดีที่สุดในแคลิฟอร์เนีย โดยนิตยสาร Golfweek สำหรับการจองและข้อมูลต่างๆ ของ Barona Resort &

Casino โปรดไปที่ www.barona.comหรือโทรฟรี 888-7-BARONA (722-7662) คุณยังสามารถเข้าร่วม Barona บน Facebook, Twitter, YouTube และ Foursquare